字典词典成语诗词近反义作文 英语百科 教育
手写输入
偏旁部首拼音查字
拼音索引>> 拼音为qi的所有汉字 共 198 个
总笔划
汉字
拼音
总笔划
汉字
拼音
2
3
4
4
5
5
6
6
6
6
6
6
qí jì zī zhāi
6
6
qǐ kǎi
6
6
7
7
7
7
7
qí yín
7
7
7
7
7
7
7
qí shì
7
7
7
8
8
8
8
8
zhǐ qí
8
qì zhī
8
qí zhāi
8
qī qì
8
8
qí jī
8
qí jī
8
8
9
9
qì qiè
9
qì qiè xiè
9
9
9
10
10
10
10
10
qí zhǐ
10
10
10
10
10
10
10
10
10
qì qiè
10
10
10
10
qí shì
10
10
qī xī
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
qí qǐ
11
11
qí jì
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
qì kài
12
qī yǐ jī
12
qǐ dù
12
qī yǐ jī
12
12
12
qī jī
12
12
12
12
12
13
13
13
qī còu
13
13
13
13
qì xì xiē
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
qì jì chá
14
14
qìng qǐ
14
14
14
14
14
15
15
qì sè
15
15
15
15
15
15
16
qì zhú
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
qí jī jì
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
21
21
22
25
查字典通》 ZiDianTong.Com
Copyright 版权所有 联系我们:ZiDianTong@hotmail.com