字典词典成语诗词近反义作文 英语百科 教育
手写输入
偏旁部首拼音查字
拼音索引>> 未知拼音的所有汉字 共 275 个
总笔划
汉字
拼音
总笔划
汉字
拼音
1
zhé
2
mo ye o ne
3
ho
4
hɑ ri
4
hɑn
4
bīng eo
4
yi
4
pin
5
san
5
yi
5
dou
5
kuài
5
zhēng
6
gɑ ri
6
o lo
6
xià
6
ru
6
shān
6
dɑo ri
6
tu
7
xiàn xián
7
ye
7
wàn
7
háo
7
cǎi
7
jiu
7
yun
7
8
jin
8
gi
8
liě
8
min
8
zɑi
8
uu
8
ki ro ton
8
yong
8
you
8
8
ping
8
po ri
8
qiān
8
ke o pi
8
9
qiān
9
pɑ xi
9
būn
9
po pu ni
9
pu
9
pu
9
sɑo ri
9
shēng
9
yiè
9
sɑ ying
9
yáng xiáng
9
xing
9
wán
9
9
zɑ ri
9
cui
9
cun
9
ēr
9
fēn
9
háng
9
háo
9
mie
9
jin
9
9
zhāi
9
zǎo
9
zhi
9
zhàng
10
huā
10
huā
10
nū xi
10
yi xi
10
nin
10
mi
10
mi
10
10
hu
10
gu
10
10
kɑ sei
10
uu
10
uu
10
wěi
10
yong
10
yin
10
ying
10
yi
10
yān
10
shēng
10
uu
10
qu
11
qing
11
suo
11
shēn
11
yi
11
ying
11
xià
11
wán
11
11
yān
11
uu
11
ce o n
11
ce o ke
11
gu
11
fēng
11
fu
11
gu
11
fāng
11
lǎo
11
min
11
ming
11
huā
11
kun
12
kuā
12
jin
12
huā
12
ne mu
12
mi eng
12
nán
12
mēn
12
lāo
12
duo
12
fu
12
guā
12
12
zē xi
12
chāng
12
dié
12
dào
12
diǎn
12
uu
12
wēn
12
dōng
12
qi
12
pɑo xi
13
pèi
13
qi
13
shén
13
13
ruo
13
sǎi
13
uu
13
xiāng
13
xiāng
13
xián
13
chū
13
hǎi
13
fiào
13
e o si
13
ngɑi
13
nüè
13
o
13
huā
13
jiān yàn
13
zhuo
14
zhu
14
zhé
14
zhi
14
jiǎn
14
huā
14
nüè yào
14
kun
14
fu
14
hɑn
14
dǎo
14
dìng
14
dun
14
uu
14
wèi
15
xuě
15
xuě
15
yān
15
se o ne
15
shāo
15
rong
15
píng
15
dun
15
càn
15
fèn
15
fāng
15
mǎi
15
páo
15
mo
15
ji
15
ji
15
jiàn
15
kōng
15
kɑo x
15
zhèn
15
zhǎng
16
zhou
16
jing
16
huǎng
16
huì
16
16
mǎn
16
ke we o ke
16
láo
16
lun
16
16
16
cāng
16
chou
16
qi
16
shèng
16
tián
16
xing
16
wēi
16
xi
16
piān
16
uu
17
wēn
17
wēn
17
xiu
17
xun
17
xi
17
sòng
17
qián
17
ru
17
quán
17
pɑi yìng
17
chéng
17
chán
17
chu
17
ě
17
héng
17
jiān
17
jin
17
zhū
18
yu
18
chu
18
dēng
18
qi
18
qi
18
xuě
19
yàn
19
yǎng
19
uu
19
qiu
19
qiān
19
qing
19
shuǎng
19
shu
19
shu
19
tāng táng
19
tɑ e
19
jiàng
19
ji
19
zhāng
20
dong
20
diǎn dím
20
cān
20
gui
20
qi
20
uu
21
uu
21
uu
21
cáng
21
chi
21
jiu
22
kuān
22
xiāng
22
shu
23
shǔ
23
sǎ ri
23
xián
23
zēng
24
yīng
24
rɑ mo
27
27
yu
29
查字典通》 ZiDianTong.Com
Copyright 版权所有 联系我们:ZiDianTong@hotmail.com