字典词典成语诗词近反义作文 英语百科 教育
手写输入
偏旁部首拼音查字
部首查字>> 部首为口的所有汉字 (751 个) 读音为:方匡儿(fāngkuàngér)
总笔划
汉字
拼音
总笔划
汉字
拼音
3
kǒu "kou3"
5
lìng "ling4"
5
lè "le4"
5
jī "ji1"
5
jiào "jiao4"
5
diāo "diao1"
5
shǐ "shi3"
5
dīng "ding1"
5
pǒ "po3"
5
tái "tai2" tāi "tai1"
5
gǔ "gu3"
5
yòu "you4"
5
kòu "kou4"
5
tàn "tan4"
5
yè "ye4" xié "xie2"
5
hào "hao4" háo "hao2"
5
tāo "tao1" dāo "dao1"
5
zhī "zhi1" zhǐ "zhi3"
5
bā "ba1"
5
chì "chi4"
5
sī "si1"
5
jù "ju4" gōu "gou1"
5
kě "ke3" kè "ke4"
5
zhào "zhao4" shào "shao4"
5
chǐ "chi3"
5
guǎ "gua3"
5
qiú "qiu2"
5
du ge
6
yē "ye1"
6
xuān "xuan1" sòng "song4"
6
máng "mang2"
6
miē "mie1"
6
hōng "hong1" hóng "hong2"
6
zǐ "zi3"
6
dòu "dou4" cùn "cun4"
6
hé "he2" gě "ge3"
6
gè "ge4" gě "ge3"
6
xiàng "xiang4"
6
míng "ming2"
6
hòu "hou4"
6
tóng "tong2" tòng "tong4"
6
yāo "yao1"
6
xū "xu1" yù "yu4"
6
xià "xia4" hè "he4"
6
xī "xi1"
6
tǔ "tu3" tù "tu4"
6
má "ma2" mǎ "ma3" ma "ma5"
6
jí "ji2"
6
lì "li4"
6
zhà "zha4" zhā "zha1"
6
chī "chi1"
6
yā "ya1" ā "a1"
6
diào "diao4"
6
lǚ "lv3"
7
chǎo "chao3" chāo "chao1"
7
yuán "yuan2" yún "yun2" yùn "yun4"
7
bei "bei0" bài "bai4"
7
nà "na4" nè "ne4"
7
wāi "wai1" hé "he2" wǒ "wo3" wā "wa1" guǎ "gua3" guō "guo1"
7
qìn "qin4"
7
dāi "dai1"
7
wū "wu1"
7
wěn "wen3"
7
chuī "chui1"
7
tīng "ting1"
7
yā "ya1" ya "ya5"
7
yì "yi4"
7
ǒu "ou3" ōu "ou1" òu "ou4"
7
tūn "tun1"
7
fǒu "fou3" pǐ "pi3"
7
wú "wu2" yù "yu4"
7
hǒu "hou3"
7
bā "ba1" bɑ
7
è "e4"
7
shǔn "shun3"
7
lì "li4"
7
fǔ "fu3" ?
7
zhī "zhi1" zī "zi1"
7
fèi "fei4"
7
dāi "dai1"
7
fū "fu1"
7
chéng "cheng2"
7
dūn "dun1"
7
wú "wu2"
7
háng "hang2" kēng "keng1"
7
gào "gao4"
7
yǐn "yin3" shěn "shen3"
7
pǐ "pi3" bǐ "bi3"
7
yín "yin2"
7
qiāng "qiang1" qiàng "qiang4"
7
fēn "fen1"
7
jūn "jun1"
7
hán "han2"
7
lìn "lin4"
7
qǐ "qi3"
7
chǐ "chi3"
7
bù "bu4"
7
chǒu "chou3"
7
xuè "xue4" chuò "chuo4" jué "jue2"
7
dōu "dou1" rú "ru2"
7
é "e2" huā "hua1"
7
huō "huo1"
7
hóng "hong2"
7
hǒu "hou3" hōng "hong1" ōu "ou1"
7
gào "gao4"
7
jiè "jie4" gè "ge4"
7
gé "ge2"
7
wěn "wen3"
7
lǚ "lv3"
7
jiào "jiao4"
7
jùn "jun4"
7
shēng "sheng1"
7
qìn "qin4"
7
nà "na4" nè "ne4"
7
ǒu "ou3"
7
qǐ "qi3"
7
yī "yi1"
7
xiàn "xian4" xián "xian2"
7
tūn "tun1" tiān "tian1"
7
wǎ "wa3"
7
huá "hua2" qì "qi4"
7
wú "wu2"
7
wú "wu2"
7
hōng "hong1"
8
yì "yi4"
8
zuo "zuo5"
8
zhòu "zhou4"
8
tuō "tuo1"
8
tuō "tuo1"
8
yǎng "yang3"
8
pǒu "pou3"
8
pěn "pen3"
8
píng "ping2"
8
shī "shi1"
8
shì "shi4"
8
rán "ran2"
8
juǎn "juan3"
8
qū "qu1"
8
móu "mou2" m "m5" m "m5"
8
wěn "wen3" mǐn "min3"
8
xián "xian2" gān "gan1"
8
xǔ "xu3" hǒu "hou3" gòu "gou4"
8
wāi "wai1" hé "he2" wǒ "wo3" wā "wa1" guǎ "gua3" guō "guo1"
8
hāi "hai1"
8
xiāo "xiao1" háo "hao2"
8
hé "he2" hè "he4"
8
fú "fu2"
8
dǐ "di3"
8
dá "da2" dàn "dan4"
8
dā "da1"
8
bù "bu4"
8
xì "xi4"
8
qì "qi4" zhī "zhi1"
8
yì "yi4"
8
tiē "tie1" chè "che4"
8
è "e4"
8
mìng "ming4"
8
bì "bi4"
8
fù "fu4"
8
líng "ling2"
8
sī "si1"
8
yōu "you1"
8
hé "he2" hè "he4" huó "huo2" huò "huo4" hú "hu2"
8
jiù "jiu4"
8
zhōu "zhou1"
8
yǒng "yong3"
8
pēi "pei1"
8
kǎ "ka3"
8
lóng "long2"
8
jǔ "ju3" zuǐ "zui3"
8
wèi "wei4"
8
gū "gu1"
8
duō "duo1"
8
āi "ai1"
8
zā "za1"
8
páo "pao2"
8
níng "ning2"
8
hē "he1" a "a5" kē "ke1"
8
guā "gua1" gū "gu1" guǎ "gua3"
8
náo "nao2"
8
dōng "dong1"
8
hū "hu1"
8
zhà "zha4" zǎ "za3" zhā "zha1"
8
ní "ni2" ne "ne5"
8
kā "ka1" gā "ga1"
8
shēn "shen1"
8
mǐn "min3" miǎn "mian3" měng "meng3"
8
zhòu "zhou4"
8
xiā "xia1"
9
yān "yan1" yàn "yan4" yè "ye4"
9
pǐn "pin3"
9
zī "zi1" cī "ci1"
9
guāng "guang1"
9
yuě "yue3" huì "hui4"
9
duǒ "duo3"
9
mī "mi1"
9
nóng "nong2"
9
kǎ "ka3" luò "luo4" lo gē "ge1"
9
zán "zan2" zá "za2" zǎ "za3"
9
xiǎng "xiang3"
9
nǎ "na3" něi "nei3" na "na5" né "ne2"
9
gén "gen2" hěn "hen3"
9
miē "mie1"
9
yǎo "yao3"
9
pài "pai4"
9
shěn "shen3"
9
zhà "zha4"
9
duō "duo1"
9
kuāng "kuang1"
9
xián "xian2"
9
zāi "zai1"
9
xiāo "xiao1"
9
hōng "hong1" hǒng "hong3" hòng "hong4"
9
mōu "mou1"
9
huī "hui1"
9
wā "wa1" wɑ
9
jī "ji1" xī "xi1" qià "qia4"
9
dā "da1"
9
yí "yi2"
9
yǎ "ya3" yā "ya1"
9
liě "lie3" liē "lie1" lié "lie2" lie "lie5"
9
ké "ke2" hāi "hai1"
9
jì "ji4" jiē "jie1" zhāi "zhai1"
9
zhǐ "zhi3"
9
bì "bi4"
9
huá "hua2" huā "hua1"
9
yō "yo1" yo "yo5"
9
kuài "kuai4"
9
hā "ha1" hǎ "ha3" hà "ha4"
9
xiū "xiu1"
9
yī "yi1"
9
è "e4" àn "an4"
9
zī "zi1"
9
āi "ai1"
9
dàn "dan4" xián "xian2" yán "yan2"
9
zǐ "zi3" cī "ci1"
9
diè "die4" dì "di4"
9
dié "die2" xī "xi1"
9
èr "er4"
9
è "e4"
9
xiōng "xiong1"
9
huò "huo4"
9
huài "huai4" shì "shi4"
9
kuā "kua1"
9
lǎo "lao3"
9
zhòu "zhou4"
9
shù "shu4" xún "xun2"
9
po pu ni
9
qì "qi4"
9
nián "nian2"
9
xing "xing5"
9
xuǎn "xuan3" xuān "xuan1"
9
xiào "xiao4"
9
táo "tao2"
9
tóng "tong2"
9
yòu "you4"
10
yòu "you4"
10
yì "yi4"
10
yuán "yuan2" yún "yun2" yùn "yun4"
10
zào "zao4"
10
zǔ "zu3"
10
zú "zu2"
10
tǔ "tu3" tù "tu4"
10
wǎn "wan3"
10
suī "sui1"
10
xiàn "xian4"
10
qǐ "qi3"
10
pǒu "pou3"
10
chuò "chuo4" yuè "yue4"
10
shā "sha1"
10
qìn "qin4"
10
qiú "qiu2"
10
qiàng "qiang4"
10
léng "leng2"
10
láo "lao2"
10
li "li5"
10
liàng "liang4" láng "lang2"
10
jiá "jia2" qiǎn "qian3"
10
miē "mie1"
10
máng "mang2"
10
liǎng "liang3"
10
liè "lie4" lǜ "lv4"
10
lòng "long4"
10
hào "hao4"
10
hān "han1"
10
hán "han2" hàn "han4"
10
gū "gu1"
10
gòng "gong4" hǒng "hong3" gǒng "gong3"
10
gū "gu1"
10
hè "he4"
10
yǎ "ya3"
10
fú "fu2"
10
dōu "dou1"
10
dí "di2"
10
táng "tang2"
10
pò "po4" bā "ba1" bō "bo1"
10
bā "ba1"
10
bei "bei5" bài "bai4"
10
chē "che1"
10
zuò "zuo4"
10
zhé "zhe2"
10
gē "ge1"
10
yàn "yan4"
10
hēng "heng1" hng
10
gě "ge3" jiā "jia1"
10
mà "ma4"
10
bǔ "bu3"
10
gěng "geng3"
10
wù "wu4" wú "wu2" ńg ń "n2"
10
xiào "xiao4"
10
chī "chi1"
10
āi "ai1" ài "ai4"
10
suō "suo1"
10
ā "a1" á "a2" ǎ "a3" à "a4" ɑ
10
chún "chun2"
10
lào "lao4" láo "lao2"
10
xī "xi1"
10
huàn "huan4"
10
zào "zao4"
10
zhā "zha1"
10
jī "ji1"
10
ó "o2" ò "o4" é "e2"
10
suǒ "suo3"
10
shào "shao4"
10
li "li5" lǐ "li3" lī "li1"
10
kū "ku1"
11
zhuàn "zhuan4"
11
chàng "chang4"
11
bo "bo5"
11
niè "nie4"
11
dìng "ding4"
11
dàn "dan4"
11
shuā "shua1"
11
zhōu "zhou1" zhāo "zhao1" tiào "tiao4"
11
tuò "tuo4"
11
xiào "xiao4"
11
shà "sha4"
11
pā "pa1"
11
pí "pi2"
11
lā "la1" lɑ
11
lán "lan2" lín "lin2"
11
táo "tao2"
11
hū "hu1"
11
miāo "miao1"
11
nuò "nuo4" rě "re3"
11
sè "se4"
11
chuò "chuo4" chuài "chuai4"
11
fēi "fei1"
11
fěng "feng3"
11
zhuó "zhuo2"
11
kěn "ken3"
11
hǔ "hu3" xià "xia4"
11
zé "ze2"
11
cuì "cui4" qi "qi5"
11
lāng "lang1"
11
lì "li4"
11
yō "yo1"
11
shá "sha2"
11
wéi "wei2"
11
cǎi "cai3"
11
bǐ "bi3" tú "tu2"
11
tān "tan1" chǎn "chan3" tuō "tuo1"
11
pèn "pen4" bēn "ben1"
11
ǎn "an3"
11
ái "ai2"
11
shāng "shang1"
11
shòu "shou4"
11
dí "di2"
11
dī "di1"
11
niàn "nian4"
11
shà "sha4" jié "jie2" dié "die2" tì "ti4"
11
ér "er2" wā "wa1"
11
hèng "heng4"
11
yǎ "ya3" yā "ya1"
11
cuì "cui4"
11
dàn "dan4"
11
hé "he2"
11
gǔ "gu3"
11
guà "gua4"
11
guō "guo1"
11
luō "luo1" luó "luo2" luo "luo5"
11
liǎng "liang3"
11
quán "quan2"
11
jiè "jie4" zè "ze4" zuō "zuo1"
11
jìn "jin4" yín "yin2"
11
lài "lai4"
11
qiāng "qiang1"
11
qǐ "qi3"
11
qǐ "qi3"
11
qǐ "qi3"
11
qíng "qing2" yīng "ying1"
11
qì "qi4"
11
yán "yan2"
11
gòu "gou4"
11
xī "xi1"
11
wǔ "wu3"
11
tiǎn "tian3"
11
wō "wo1" wěi "wei3"
11
wèn "wen4"
11
zhūn "zhun1" tūn "tun1" xiāng "xiang1" duǐ "dui3"
11
yuē "yue1" wā "wa1"
11
wāi "wai1"
11
zé "ze2" shì "shi4"
11
zhuó "zhuo2" zhào "zhao4"
11
zhé "zhe2"
11
huò "huo4" guó "guo2" xù "xu4"
11
yíng "ying2"
11
yū "yu1"
12
yō "yo1" yo "yo5"
12
yù "yu4"
12
yù "yu4"
12
yǔn "yun3"
12
zán "zan2" zá "za2" zǎ "za3"
12
zhé "zhe2"
12
zhōu "zhou1"
12
zī "zi1"
12
wà "wa4"
12
wéi "wei2" wèi "wei4"
12
wēi "wei1"
12
táng "tang2"
12
xián "xian2"
12
xǔ "xu3"
12
yàn "yan4"
12
yāo "yao1"
12
yán "yan2"
12
pɑo xi
12
qiāng "qiang1"
12
qiáo "qiao2" jiāo "jiao1"
12
jī "ji1"
12
liàng "liang4"
12
miǎn "mian3"
12
wā "wa1" gǔ "gu3"
12
kǎi "kai3" gě "ge3"
12
jiē "jie1"
12
huàn "huan4" yuán "yuan2" xuǎn "xuan3" hé "he2"
12
hú "hu2"
12
huàn "huan4"
12
huáng "huang2"
12
dàn "dan4"
12
zǐ "zi3" cǐ "ci3"
12
zhǒng "zhong3" chuáng "chuang2"
12
chī "chi1"
12
duó "duo2" zhà "zha4"
12
chì "chi4"
12
ān "an1" án "an2"
12
xí "xi2"
12
dān "dan1" shàn "shan4" chán "chan2"
12
chā "cha1"
12
cān "can1" sūn "sun1" qī "qi1"
12
shà "sha4"
12
jiē "jie1"
12
huì "hui4"
12
yù "yu4"
12
hóu "hou2"
12
shàn "shan4"
12
lǎ "la3"
12
pēn "pen1" pèn "pen4"
12
nán "nan2"
12
lí "li2"
12
hǎn "han3"
12
kuí "kui2"
12
tà "ta4" dā "da1"
12
xǐ "xi3"
12
kù "ku4"
12
dié "die2" zhá "zha2"
12
kā "ka1"
12
zhā "zha1" chā "cha1"
12
sōu "sou1"
12
jiē "jie1"
12
yīn "yin1"
12
tí "ti2"
12
jiū "jiu1"
12
chuǎn "chuan3"
12
ō "o1" wō "wo1"
12
lóu "lou2" lou "lou5"
12
xuān "xuan1"
12
yóng "yong2"
12
hē "he1" hè "he4" yè "ye4"
12
wèi "wei4"
12
kuì "kui4"
13
ǹg ńg ňg ǹ "n4" ń "n2" ň "n3"
13
hāi "hai1" hēi "hei1"
13
sì "si4"
13
suō "suo1"
13
xiù "xiu4"
13
yì "yi4" ài "ai4"
13
háo "hao2"
13
hē "he1"
13
niè "nie4"
13
sǎng "sang3"
13
tōng "tong1"
13
chī "chi1"
13
shà "sha4" á "a2"
13
suo "suo5"
13
kē "ke1" kè "ke4"
13
chēn "chen1"
13
ǎi "ai3" ài "ai4" āi "ai1"
13
qín "qin2"
13
dū "du1"
13
shì "shi4"
13
gé "ge2"
13
áo "ao2"
13
sù "su4"
13
diǎ "dia3"
13
wēng "weng1"
13
qiāng "qiang1" qiàng "qiang4"
13
bì "bi4"
13
chái "chai2"
13
bēng "beng1" pǎng "pang3"
13
áo "ao2"
13
zi "zi5"
13
huá "hua2" huā "hua1"
13
hè "he4" xiāo "xiao1" xiào "xiao4" hù "hu4"
13
gě "ge3"
13
hù "hu4"
13
gòng "gong4" hǒng "hong3" gǒng "gong3"
13
hài "hai4"
13
mò "mo4"
13
má "ma2" mǎ "ma3" ma "ma5"
13
lián "lian2"
13
jī "ji1"
13
lào "lao4"
13
xián "xian2" qiàn "qian4" qiè "qie4"
13
zào "zao4" qiāo "qiao1"
13
sè "se4"
13
sǎi "sai3"
13
rù "ru4"
13
ná "na2"
13
yáo "yao2"
13
xié "xie2"
13
wū "wu1"
13
tí "ti2"
13
suǒ "suo3"
13
yōng "yong1"
14
zé "ze2"
14
zhē "zhe1" zhè "zhe4" zhù "zhu4" zhe "zhe5"
14
zuī "zui1" suī "sui1"
14
tǎn "tan3"
14
tàn "tan4"
14
tāng "tang1"
14
xiào "xiao4"
14
xiān "xian1"
14
ǒu "ou3"
14
pó "po2"
14
sāi "sai1"
14
jiào "jiao4"
14
jiào "jiao4"
14
lóu "lou2" lou "lou5"
14
mà "ma4"
14
guō "guo1"
14
yě "ye3"
14
háo "hao2"
14
hū "hu1"
14
hú "hu2"
14
huì "hui4"
14
xiào "xiao4"
14
chōng "chong1"
14
dàn "dan4"
14
jiào "jiao4" dǎo "dao3"
14
dē "de1" dēi "dei1"
14
xiāo "xiao1" jiāo "jiao1"
14
ái "ai2"
14
shān "shan1" càn "can4"
14
cháng "chang2"
14
má "ma2" ma "ma5"
14
sǒu "sou3"
14
xū "xu1" shī "shi1"
14
sòu "sou4"
14
cáo "cao2"
14
qī "qi1"
14
gā "ga1" gá "ga2" gǎ "ga3"
14
lei "lei0" lē "le1"
14
jiā "jia1"
14
gǔ "gu3"
14
piāo "piao1"
14
dí "di2"
14
bēng "beng1"
14
yīng "ying1"
14
mì "mi4"
15
zhǔ "zhu3"
15
pū "pu1"
15
zuō "zuo1"
15
hēi "hei1" mò "mo4"
15
cēng "ceng1"
15
ō "o1"
15
lū "lu1"
15
sī "si1"
15
gá "ga2"
15
liáo "liao2"
15
juē "jue1"
15
cháo "chao2" zhāo "zhao1"
15
xī "xi1"
15
yē "ye1"
15
pēng "peng1"
15
dēng "deng1"
15
jiào "jiao4"
15
qín "qin2"
15
tān "tan1" chǎn "chan3"
15
lào "lao4" láo "lao2"
15
zǎn "zan3"
15
fān "fan1" bo "bo5"
15
dā "da1"
15
cù "cu4" zā "za1" hé "he2"
15
dàn "dan4" tán "tan2"
15
chī "chi1"
15
chuáng "chuang2"
15
chù "chu4" xù "xu4" shòu "shou4"
15
dào "dao4"
15
ě "e3"
15
pēn "pen1" pèn "pen4"
15
fǔ "fu3" ?
15
gā "ga1" gá "ga2" gǎ "ga3"
15
huī "hui1"
15
kuì "kui4"
15
huī "hui1"
15
háo "hao2"
15
mǎi "mai3"
15
lián "lian2"
15
jī "ji1"
15
tūn "tun1" kuò "kuo4"
15
rán "ran2"
15
sī "si1"
15
xū "xu1" shī "shi1"
15
qiáo "qiao2" qiào "qiao4"
15
qì "qi4"
15
niè "nie4"
15
xiāo "xiao1"
15
xiè "xie4"
15
xī "xi1"
15
xùn "xun4"
15
xún "xun2"
15
zūn "zun1"
15
jué "jue2"
15
yín "yin2"
16
yīng "ying1"
16
yōng "yong1" yǒng "yong3"
16
yǔ "yu3"
16
yuàn "yuan4"
16
xīn "xin1"
16
yǎn "yan3"
16
tà "ta4"
16
nóng "nong2"
16
kuài "kuai4"
16
yuě "yue3" huì "hui4"
16
huò "huo4" ǒ "o3"
16
xīn "xin1" hěn "hen3" hèn "hen4"
16
dūn "dun1"
16
zhòu "zhou4" zhuó "zhuo2"
16
xiào "xiao4"
16
jiào "jiao4" qiào "qiao4" chī "chi1"
16
dāng "dang1"
16
zhān "zhan1"
16
ǎi "ai3" ài "ai4" āi "ai1"
16
jué "jue2" xué "xue2"
16
è "e4"
16
hāo "hao1"
16
jìn "jin4"
16
shì "shi4"
16
yī "yi1"
16
qì "qi4"
16
zào "zao4"
16
zuǐ "zui3"
16
pī "pi1"
16
sāi "sai1"
17
cā "ca1" chā "cha1"
17
tì "ti4"
17
rú "ru2"
17
cháng "chang2"
17
háo "hao2"
17
zhōu "zhou1" chóu "chou2"
17
dí "di2"
17
duō "duo1"
17
hè "he4" xià "xia4"
17
hōng "hong1"
17
làn "lan4"
17
níng "ning2"
17
pǐ "pi3"
17
xiù "xiu4" pì "pi4"
17
jì "ji4" jiē "jie1" zhāi "zhai1"
17
jìn "jin4"
17
mē "me1"
17
yàn "yan4"
17
xun "xun5"
17
xiàng "xiang4"
17
yīn "yin1"
17
zuǐ "zui3"
18
zhé "zhe2"
18
yín "yin2"
18
yōu "you1"
18
tì "ti4"
18
mèi "mei4" me "me5" mò "mo4"
18
liú "liu2"
18
lū "lu1"
18
lí "li2"
18
niè "nie4"
18
náng "nang2"
18
mō "mo1"
18
xié "xie2" hái "hai2"
18
huì "hui4"
18
hù "hu4"
18
bó "bo2" pào "pao4" bào "bao4"
18
xiāo "xiao1"
19
huò "huo4"
19
chèn "chen4"
19
dàn "dan4"
19
pó "po2"
19
pǐ "pi3"
19
pín "pin2"
19
lì "li4"
19
lú "lu2"
19
mè "me4"
19
yàn "yan4"
19
yán "yan2"
20
xī "xi1"
20
tà "ta4"
20
yīng "ying1"
20
lóng "long2"
20
kù "ku4"
20
lá "la2"
20
chuò "chuo4"
20
duǒ "duo3"
20
diǎn "dian3" dím
20
huàn "huan4" huān "huan1"
20
huò "huo4"
20
chán "chan2"
20
rǎng "rang3" rāng "rang1"
20
jiáo "jiao2" jué "jue2" jiào "jiao4"
21
zá "za2" cà "ca4"
21
chài "chai4"
21
xiāo "xiao1"
21
xiāo "xiao1"
21
lí "li2"
21
niè "nie4"
21
yì "yi4"
21
zhuàn "zhuan4"
22
zèng "zeng4"
22
sū "su1"
22
luō "luo1" luó "luo2" luo "luo5"
22
lì "li4"
22
zá "za2" zàn "zan4" cān "can1"
22
chǎn "chan3"
22
náng "nang2" nāng "nang1"
23
yàn "yan4" zá "za2" niè "nie4"
23
lán "lan2"
23
jiān "jian1"
24
niè "nie4"
24
rɑ mo
24
zhǔ "zhu3"
24
xǐ "xi3"
25
nāng "nang1"
28
luó "luo2" luō "luo1" luo "luo5"
查字典通》 ZiDianTong.Com
Copyright 版权所有 联系我们:ZiDianTong@hotmail.com