字典词典成语诗词近反义作文 英语百科 教育
手写输入
偏旁部首拼音查字
部首查字>> 部首为广的所有汉字 (117 个) 读音为:广字旁儿(guǎngzìpángér)
总笔划
汉字
拼音
总笔划
汉字
拼音
3
guǎng "guang3" ān "an1"
5
pǐ "pi3"
5
guǎng "guang3"
5
tīng "ting1"
5
zè "ze4"
6
mó "mo2" mā "ma1" me "me5"
6
qìng "qing4"
6
zhuāng "zhuang1"
7
guǐ "gui3"
7
wǔ "wu3"
7
yīng "ying1" yìng "ying4"
7
kù "ku4"
7
xù "xu4"
7
chuáng "chuang2"
7
jiè "jie4"
7
dùn "dun4" tún "tun2"
7
bì "bi4"
7
lú "lu2"
7
bài "bai4" tīng "ting1"
7
qín "qin2"
7
zhuāng "zhuang1"
7
yǎ "ya3"
8
tóng "tong2"
8
yā "ya1"
8
páo "pao2"
8
miào "miao4"
8
fèi "fei4"
8
dǐ "di3" de "de5"
8
gēng "geng1"
8
fǔ "fu3"
8
páng "pang2"
8
diàn "dian4"
9
dù "du4" duó "duo2"
9
tíng "ting2"
9
xiáng "xiang2"
9
bìng "bing4" píng "ping2"
9
xiū "xiu1"
9
cì "ci4"
9
yǐ "yi3"
9
zhì "zhi4"
9
zhì "zhi4"
9
tiāo "tiao1"
10
máng "mang2" méng "meng2" páng "pang2"
10
kù "ku4"
10
yóu "you2"
10
tú "tu2"
10
xiāo "xiao1"
10
guǐ "gui3"
10
zuò "zuo4"
10
bū "bu1"
11
láng "lang2"
11
jī "ji1" cuò "cuo4"
11
chěng "cheng3"
11
yōng "yong1"
11
yǔ "yu3"
11
kāng "kang1"
11
bēi "bei1"
11
tuǒ "tuo3"
11
shù "shu4"
11
ān "an1"
11
lái "lai2"
11
miào "miao4"
11
sōng "song1"
11
qǐng "qing3"
11
shù "shu4"
12
sōu "sou1"
12
sōu "sou1"
12
jiù "jiu4"
12
xiāng "xiang1"
12
yù "yu4"
12
fèi "fei4"
12
jiù "jiu4"
12
guī "gui1" wěi "wei3" huì "hui4"
12
cè "ce4"
13
bù "bu4"
13
kuò "kuo4"
13
è "e4"
13
áo "ao2"
13
lián "lian2"
13
yìn "yin4"
13
zhì "zhi4"
13
liù "liu4"
13
shà "sha4" xià "xia4"
14
qǐng "qing3"
14
lóu "lou2"
14
lù "lu4"
14
jiù "jiu4"
14
yì "yi4"
14
tú "tu2"
14
liào "liao4"
14
jǐn "jin3" qín "qin2"
14
dài "dai4"
14
guǎng "guang3"
15
fèi "fei4"
15
chú "chu2"
15
chǎng "chang3"
15
chán "chan2"
15
wǔ "wu3"
15
kɑo x
15
miào "miao4"
15
xīn "xin1"
15
sī "si1"
16
qiáng "qiang2" sè "se4"
16
kuài "kuai4"
16
lǐn "lin3"
16
xiè "xie4"
16
bì "bi4"
16
lǐn "lin3"
18
liáo "liao2"
19
lú "lu2"
19
ji "ji5"
20
tīng "ting1"
20
xiān "xian1"
20
yǐng "ying3"
21
yōng "yong1"
22
lí "li2"
25
tīng "ting1"
查字典通》 ZiDianTong.Com
Copyright 版权所有 联系我们:ZiDianTong@hotmail.com