字典词典成语诗词近反义作文 英语百科 教育
手写输入
偏旁部首拼音查字
部首查字>> 部首为辶的所有汉字 (218 个) 读音为:走之底儿(zǒuzhīdīér) 走之儿(zǒuzhīér)
总笔划
汉字
拼音
总笔划
汉字
拼音
3
chuò "chuo4"
4
yi "yi5"
5
dào "dao4" biān "bian1"
5
yū "yu1"
5
shi "shi5"
5
biān "bian1"
5
liáo "liao2"
6
mài "mai4"
6
dá "da2"
6
guò "guo4" guo "guo0" guō "guo1"
6
yū "yu1"
6
xùn "xun4"
6
qiān "qian1"
6
qì "qi4"
6
chān "chan1"
6
qī "qi1"
6
yǐ "yi3" yí "yi2"
6
gān "gan1"
6
yū "yu1"
7
zā "za1"
7
dá "da2"
7
zhūn "zhun1"
7
wàng "wang4" kuāng "kuang1"
7
é "e2"
7
háng "hang2"
7
tù "tu4"
7
dá "da2"
7
dá "da2"
7
wǔ "wu3"
7
jìn "jin4"
7
lián "lian2"
7
yíng "ying2"
7
chí "chi2"
7
zhè "zhe4" zhèi "zhei4"
7
fǎn "fan3"
7
huán "huan2" hái "hai2"
7
wéi "wei2"
7
yuǎn "yuan3" yuàn "yuan4"
7
yùn "yun4"
7
jìn "jin4"
7
yà "ya4"
8
jìng "jing4"
8
dài "dai4"
8
ěr "er3"
8
jiǒng "jiong3"
8
dí "di2"
8
jiā "jia1"
8
pò "po4" pǎi "pai3"
8
dié "die2"
8
shù "shu4"
8
yǐ "yi3" yí "yi2"
8
zé "ze2"
8
tiáo "tiao2"
8
chí "chi2"
8
zhì "zhi4" lì "li4"
8
chè "che4"
8
chén "chen2"
8
yǐ "yi3" yí "yi2"
8
zhù "zhu4" wǎng "wang3"
8
táo "tao2"
8
ke o pi
9
nǎi "nai3"
9
huí "hui2"
9
jié "jie2"
9
jiǒng "jiong3"
9
liè "lie4"
9
dòng "dong4"
9
dùn "dun4"
9
yí "yi2"
9
yòu "you4"
9
xùn "xun4"
9
zhuī "zhui1" duī "dui1"
9
jì "ji4"
9
tuì "tui4"
9
xuǎn "xuan3"
9
bèng "beng4"
9
nì "ni4"
9
sòng "song4"
9
páng "pang2"
9
shì "shi4"
9
hòu "hou4"
9
mí "mi2"
9
xùn "xun4"
9
táo "tao2"
10
xiāo "xiao1"
10
dòu "dou4"
10
lǐ "li3"
10
sù "su4"
10
bū "bu1"
10
tōng "tong1"
10
qūn "qun1"
10
qiú "qiu2"
10
zhú "zhu2"
10
guàng "guang4"
10
tì "ti4"
10
chěng "cheng3"
10
shì "shi4"
10
féng "feng2"
10
tòu "tou4"
10
zào "zao4"
10
dì "di4"
10
tú "tu2"
10
wǔ "wu3"
10
zhè "zhe4"
10
yōu "you1"
10
dì "di4"
10
gu "gu5"
10
lián "lian2"
10
jìng "jing4"
10
huí "hui2"
10
qiú "qiu2"
10
yǐ "yi3"
10
suò "suo4"
11
tì "ti4"
11
nuò "nuo4"
11
jìn "jin4"
11
guò "guo4"
11
zhú "zhu2"
11
lái "lai2"
11
yóu "you2"
11
yù "yu4"
11
yuǎn "yuan3"
11
zhōu "zhou1"
11
bèn "ben4"
11
bèng "beng4"
11
dá "da2"
11
chuō "chuo1"
11
cuò "cuo4"
11
dài "dai4"
11
lù "lu4"
11
wēi "wei1"
11
luó "luo2"
11
yì "yi4"
11
huàn "huan4"
11
kuí "kui2"
12
bī "bi1"
12
dùn "dun4"
12
chuán "chuan2"
12
xiá "xia2"
12
è "e4"
12
yù "yu4"
12
yí "yi2"
12
suì "sui4"
12
dào "dao4"
12
qiú "qiu2"
12
huáng "huang2"
12
dá "da2"
12
chí "chi2"
12
chòu "chou4"
12
yú "yu2"
12
yǎn "yan3"
12
biàn "bian4"
12
zhēn "zhen1"
12
yùn "yun4"
12
yóu "you2"
12
wéi "wei2"
12
è "e4"
12
dàng "dang4"
12
nán "nan2"
12
shí "shi2"
12
dì "di4"
12
suí "sui2"
13
tà "ta4"
13
sù "su4"
13
mǎ "ma3"
13
xùn "xun4"
13
yáo "yao2"
13
yuǎn "yuan3"
13
chí "chi2"
13
dì "di4"
13
cuō "cuo1"
13
qiǎn "qian3"
13
tà "ta4"
13
liù "liu4"
13
áo "ao2"
13
yáo "yao2"
13
gòu "gou4"
14
zāo "zao1"
14
chì "chi4"
14
zhē "zhe1"
14
cà "ca4"
14
zhāng "zhang1"
14
lóu "lou2"
14
sù "su4"
14
dì "di4"
14
shì "shi4"
14
dùn "dun4"
14
guàn "guan4"
15
è "e4"
15
liáo "liao2"
15
xuǎn "xuan3"
15
yí "yi2"
15
téng "teng2"
15
mài "mai4"
15
qiān "qian1"
15
rào "rao4"
15
yù "yu4"
15
chí "chi2"
15
zūn "zun1"
15
lín "lin2"
16
xiè "xie4"
16
bì "bi4"
16
jù "ju4"
16
yāo "yao1"
16
zhān "zhan1"
16
shì "shi4"
16
huán "huan2" hái "hai2"
17
ěr "er3"
17
biān "bian1"
17
miǎo "miao3"
17
suì "sui4"
18
biān "bian1"
18
lā "la1"
18
lí "li2" chí "chi2"
19
yuán "yuan2"
21
yáo "yao2"
22
lǐ "li3"
22
luó "luo2"
查字典通》 ZiDianTong.Com
Copyright 版权所有 联系我们:ZiDianTong@hotmail.com