字典词典成语诗词近反义作文 英语百科 教育
手写输入
偏旁部首拼音查字
部首查字>> 部首为忄的所有汉字 (411 个) 读音为:竖心旁儿(shùxīnpángér)
总笔划
汉字
拼音
总笔划
汉字
拼音
3
xīn "xin1"
4
yì "yi4"
4
róu "rou2"
5
lè "le4"
5
dāo "dao1"
5
dìng "ding4" tìng "ting4"
6
fān "fan1"
6
gǎi "gai3"
6
gān "gan1" hàn "han4"
6
jí "ji2"
6
máng "mang2"
6
chàn "chan4"
6
cǔn "cun3"
6
xī "xi1" liě "lie3"
6
yì "yi4" qì "qi4"
6
shì "shi4" tài "tai4"
7
yù "yu4" shū "shu1"
7
tài "tai4"
7
wán "wan2"
7
mǐn "min3" wěn "wen3" mín "min2"
7
xiān "xian1"
7
xiōng "xiong1"
7
qí "qi2" shì "shi4"
7
qián "qian2" qín "qin2"
7
huái "huai2"
7
chōng "chong1"
7
òu "ou4"
7
yōu "you1"
7
zhì "zhi4"
7
wǔ "wu3"
7
wǔ "wu3"
7
xīn "xin1"
7
kài "kai4" xì "xi4"
7
chàng "chang4"
7
niǔ "niu3"
7
kuài "kuai4"
7
chén "chen2"
7
biàn "bian4"
7
sōng "song1" zhōng "zhong1"
7
chuàng "chuang4"
7
jiá "jia2"
7
jù "ju4"
7
kuáng "kuang2" wǎng "wang3"
7
kāng "kang1" hàng "hang4"
7
hún "hun2"
7
tún "tun2" zhūn "zhun1" dùn "dun4"
7
cuì "cui4"
8
dì "di4"
8
tū "tu1" dié "die2"
8
yóu "you2" chóu "chou2"
8
cū "cu1" jù "ju4" zū "zu1"
8
bàn "ban4"
8
bǎo "bao3" bào "bao4"
8
bì "bi4"
8
bì "bi4" pī "pi1"
8
bǐng "bing3"
8
huǎng "huang3"
8
gi
8
kòu "kou4" jù "ju4"
8
chāo "chao1"
8
lián "lian2"
8
fú "fu2"
8
ní "ni2"
8
pà "pa4"
8
chù "chu4"
8
xìng "xing4"
8
zuò "zuo4" zhà "zha4"
8
qiè "qie4"
8
hù "hu4"
8
bù "bu4"
8
guài "guai4"
8
yì "yi4"
8
yí "yi2"
8
yàng "yang4"
8
dá "da2"
8
zhēng "zheng1"
8
pēng "peng1"
8
pēi "pei1"
8
mì "mi4"
8
náo "nao2" niú "niu2"
8
mín "min2" mén "men2"
8
xù "xu4" xuè "xue4"
8
xuàn "xuan4"
8
xì "xi4"
8
tiē "tie1" zhān "zhan1"
8
yōu "you1" yào "yao4"
8
yì "yi4"
9
yí "yi2"
9
yuè "yue4"
9
zhǐ "zhi3"
9
tiāo "tiao1" yáo "yao2"
9
shì "shi4"
9
shàng "shang4"
9
qiū "qiu1"
9
quán "quan2" zhuān "zhuan1"
9
xì "xi4"
9
xiōng "xiong1"
9
xié "xie2"
9
máng "mang2"
9
lìn "lin4"
9
lǎo "lao3"
9
móu "mou2"
9
pēng "peng1"
9
xī "xi1" qī "qi1" xù "xu4"
9
huǎng "huang3"
9
héng "heng2"
9
yān "yan1"
9
yú "yu2" yù "yu4" ǒu "ou3"
9
huī "hui1"
9
tòng "tong4"
9
shì "shi4"
9
kè "ke4"
9
xù "xu4"
9
tián "tian2"
9
xún "xun2"
9
yùn "yun4"
9
dòng "dong4"
9
cè "ce4"
9
kǎi "kai3"
9
nǎo "nao3"
9
qià "qia4"
9
hèn "hen4"
9
xiào "xiao4" jiǎo "jiao3"
9
kuāng "kuang1"
9
huí "hui2"
9
hū "hu1" kuā "kua1"
9
héng "heng2"
9
guài "guai4"
9
guǐ "gui3"
9
yǔ "yu3"
9
chì "chi4"
9
dié "die2"
10
chěng "cheng3"
10
lí "li2"
10
pī "pi1" pǐ "pi3"
10
bù "bu4"
10
hào "hao4" jiào "jiao4"
10
hēng "heng1" hèng "heng4"
10
yuān "yuan1" juàn "juan4"
10
jiè "jie4" kè "ke4"
10
tì "ti4"
10
mǐn "min3"
10
huǐ "hui3"
10
yuè "yue4"
10
bèi "bei4"
10
quān "quan1"
10
wù "wu4"
10
sǒng "song3"
10
qiǎo "qiao3" qiāo "qiao1"
10
kuī "kui1" lǐ "li3"
10
qiān "qian1"
10
hàn "han4"
10
kǔn "kun3"
10
yì "yi4"
10
qiàn "qian4"
10
qiè "qie4"
10
nǎo "nao3"
10
liàng "liang4"
10
lì "li4"
10
lìn "lin4"
10
mán "man2" mèn "men4"
10
xī "xi1"
10
wù "wu4"
10
wù "wu4"
10
tú "tu2"
10
yuè "yue4"
10
yǒng "yong3"
11
ying "ying5"
11
xiè "xie4"
11
xīn "xin1"
11
yù "yu4" xù "xu4"
11
qióng "qiong2"
11
tiǎn "tian3"
11
lǔn "lun3" lùn "lun4"
11
lì "li4"
11
lán "lan2" lín "lin2"
11
niàn "nian4"
11
qī "qi1"
11
cán "can2"
11
tì "ti4"
11
chǎng "chang3"
11
dào "dao4"
11
jù "ju4"
11
qíng "qing2"
11
cǎn "can3"
11
qiè "qie4"
11
xī "xi1"
11
xìng "xing4"
11
fěi "fei3"
11
dàn "dan4" dá "da2"
11
wéi "wei2"
11
guàn "guan4"
11
jīng "jing1"
11
diàn "dian4"
11
chóu "chou2"
11
wǎng "wang3"
11
wǎn "wan3"
11
hū "hu1"
11
jì "ji4"
11
jīn "jin1"
11
jiān "jian1"
11
juàn "juan4" quán "quan2"
11
kōng "kong1" kǒng "kong3"
11
kǎn "kan3"
11
hūn "hun1" mèn "men4"
11
gǔn "gun3"
11
guǒ "guo3"
11
guàn "guan4"
11
chàng "chang4"
11
cuì "cui4"
11
cóng "cong2"
11
chuò "chuo4" chuì "chui4"
11
dūn "dun1"
11
tán "tan2" dàn "dan4"
12
dàng "dang4" shāng "shang1" táng "tang2" yáng "yang2"
12
dié "die2"
12
chén "chen2" xìn "xin4" dān "dan1"
12
qín "qin2"
12
bì "bi4"
12
biǎn "bian3"
12
cè "ce4"
12
cǎo "cao3"
12
cǎo "cao3" sāo "sao1"
12
gé "ge2"
12
gǔ "gu3"
12
qì "qi4" kài "kai4"
12
huàn "huan4"
12
kè "ke4" qià "qia4"
12
mǐn "min3"
12
kuì "kui4"
12
huáng "huang2"
12
bì "bi4"
12
qiǎo "qiao3"
12
kǎi "kai3"
12
yú "yu2" tōu "tou1"
12
fèn "fen4"
12
bēi "bei1"
12
huāng "huang1"
12
duò "duo4"
12
yùn "yun4"
12
xīng "xing1"
12
zhuì "zhui4"
12
kuì "kui4"
12
è "e4"
12
qiè "qie4"
12
nuò "nuo4"
12
nǎo "nao3"
12
mèn "men4" mēn "men1"
12
miǎn "mian3"
12
tí "ti2" shì "shi4"
12
sāi "sai1" sī "si1" sǐ "si3"
12
xuān "xuan1"
12
xuān "xuan1"
12
yǎn "yan3"
12
wēi "wei1"
12
wěi "wei3"
12
yīn "yin1"
12
yǒng "yong3"
12
yùn "yun4"
12
zōng "zong1"
12
còng "cong4" sōng "song1"
13
yún "yun2"
13
zào "zao4"
13
yǒng "yong3"
13
yáo "yao2" yào "yao4"
13
yǎng "yang3"
13
yùn "yun4"
13
xì "xi4" xié "xie2"
13
xié "xie2"
13
shèn "shen4"
13
sǒng "song3"
13
tāo "tao1"
13
lì "li4"
13
lián "lian2" liǎn "lian3"
13
nì "ni4"
13
mù "mu4"
13
mǐng "ming3"
13
qí "qi2"
13
sù "su4"
13
shè "she4"
13
shèn "shen4"
13
qiàn "qian4" qiè "qie4"
13
jí "ji2"
13
kǎi "kai3"
13
kài "kai4" xì "xi4"
13
huàng "huang4"
13
gōng "gong1" gòng "gong4" hǒng "hong3"
13
bó "bo2"
13
ào "ao4" áo "ao2"
13
chuàng "chuang4"
13
xù "xu4" chù "chu4"
14
còng "cong4"
14
chēng "cheng1"
14
chì "chi4"
14
duò "duo4"
14
cuī "cui1"
14
cán "can2"
14
cǎn "can3"
14
cáo "cao2" cóng "cong2"
14
guàn "guan4"
14
guó "guo2"
14
juàn "juan4"
14
qín "qin2" jìn "jin4" jǐn "jin3"
14
kāng "kang1"
14
yōng "yong1"
14
màn "man4"
14
qī "qi1"
14
qiān "qian1"
14
piāo "piao1"
14
òu "ou4"
14
liáo "liao2"
14
mán "man2"
14
lóu "lou2" lǚ "lv3"
14
tòng "tong4"
14
shuǎng "shuang3"
14
shāng "shang1"
14
shè "she4"
14
qū "qu1"
14
tuán "tuan2"
14
zhāng "zhang1"
15
xǐ "xi3" xī "xi1"
15
wǔ "wu3"
15
xián "xian2" xiàn "xian4"
15
shéng "sheng2"
15
tán "tan2"
15
sōng "song1"
15
sù "su4"
15
tǎn "tan3"
15
liǎo "liao3" liáo "liao2"
15
lián "lian2"
15
kuì "kui4"
15
lào "lao4" láo "lao2"
15
mǐn "min3"
15
péng "peng2"
15
jǐng "jing3"
15
dǒng "dong3"
15
qiáo "qiao2"
15
zēng "zeng1"
15
chōng "chong1"
15
ào "ao4"
15
xiāo "xiao1" jiāo "jiao1"
15
jiāo "jiao1"
15
jué "jue2"
15
jùn "jun4"
15
fān "fan1"
15
fèn "fen4"
15
huì "hui4"
15
cè "ce4"
15
dàn "dan4" dá "da2"
15
cán "can2"
15
cǎn "can3"
15
duì "dui4" dùn "dun4" tūn "tun1"
15
chéng "cheng2" dèng "deng4" zhèng "zheng4"
15
cù "cu4"
16
dàn "dan4"
16
cǎo "cao3" sāo "sao1" sào "sao4"
16
ài "ai4"
16
xuān "xuan1" huān "huan1"
16
huái "huai2"
16
jù "ju4"
16
jiǎo "jiao3" jǐ "ji3"
16
lǐn "lin3"
16
chù "chu4"
16
xiè "xie4"
16
hàn "han4"
16
lǎn "lan3"
16
qín "qin2"
16
náo "nao2" nǎo "nao3" náng "nang2"
16
lǐn "lin3"
16
mèng "meng4" méng "meng2" měng "meng3"
16
méng "meng2" měng "meng3"
16
tǎn "tan3"
16
sè "se4"
16
xiān "xian1"
16
wèi "wei4"
16
yì "yi4"
16
yì "yi4"
16
yǔ "yu3" yú "yu2"
17
yìn "yin4"
17
yǎng "yang3"
17
zhì "zhi4"
17
xià "xia4"
17
lán "lan2" xiàn "xian4"
17
kuǎng "kuang3"
17
mǒ "mo3"
17
miè "mie4"
17
nuò "nuo4"
17
nuò "nuo4"
17
qí "qi2" jī "ji1" jì "ji4"
17
ài "ai4" yì "yi4" nǐ "ni3"
17
dāi "dai1"
17
yān "yan1"
17
chóu "chou2"
18
chàn "chan4"
18
bó "bo2"
18
huì "hui4"
18
měng "meng3"
18
liú "liu2" liǔ "liu3"
18
zhì "zhi4"
18
yōu "you1" yǒu "you3"
19
lǎn "lan3"
19
huái "huai2"
19
jì "ji4"
20
huān "huan1"
20
chàn "chan4"
20
ràng "rang4"
21
shè "she4"
21
jù "ju4"
22
mí "mi2" mó "mo2"
23
tǎng "tang3"
23
jué "jue2"
查字典通》 ZiDianTong.Com
Copyright 版权所有 联系我们:ZiDianTong@hotmail.com