字典词典成语诗词近反义作文 英语百科 教育
手写输入
偏旁部首拼音查字
部首查字>> 部首为土的所有汉字 (460 个) 读音为:提土旁儿(títǔpángér)
总笔划
汉字
拼音
总笔划
汉字
拼音
3
tǔ "tu3"
4
tǔ "tu3"
4
yà "ya4"
5
tǐng "ting3"
5
yā "ya1"
5
kuài "kuai4"
5
lù "lu4"
5
pú "pu2"
5
shèng "sheng4"
6
zài "zai4"
6
dì "di4" de "de5"
6
guī "gui1"
6
jī "ji1"
6
wū "wu1"
6
wéi "wei2" xū "xu1"
6
zhèn "zhen4"
6
yí "yi2"
6
pǐ "pi3"
6
cháng "chang2" chǎng "chang3"
6
gē "ge1"
6
kuàng "kuang4"
6
dàng "dang4"
6
qià "qia4"
6
qiān "qian1" sú "su2"
6
qiān "qian1"
6
shān "shan1"
6
xià "xia4"
6
yù "yu4" zhūn "zhun1"
6
zhuó "zhuo2"
6
zǒu "zou3"
7
zhǐ "zhi3" zhì "zhi4"
7
yì "yi4"
7
xūn "xun1"
7
tún "tun2" dùn "dun4"
7
qǐn "qin3"
7
niè "nie4"
7
mò "mo4"
7
rǒng "rong3" kēng "keng1"
7
jǐng "jing3"
7
jīng "jing1"
7
jīng "jing1"
7
jì "ji4"
7
jiá "jia2"
7
dì "di4" làn "lan4"
7
méi "mei2" fén "fen2"
7
bèn "ben4" fèn "fen4"
7
bèn "ben4"
7
zuò "zuo4"
7
bì "bi4"
7
dǐ "di3"
7
fāng "fang1" fáng "fang2"
7
jiān "jian1"
7
fén "fen2"
7
kēng "keng1"
7
wù "wu4"
7
jūn "jun1"
7
kǎn "kan3"
7
bǎn "ban3"
7
qí "qi2" yín "yin2"
7
kuài "kuai4"
7
tān "tan1"
7
bà "ba4"
7
huài "huai4" pēi "pei1" pī "pi1" péi "pei2"
7
zhǐ "zhi3"
7
tán "tan2"
7
lì "li4"
7
zhuì "zhui4"
8
lǒng "long3"
8
gān "gan1"
8
lǒng "long3"
8
pō "po1"
8
píng "ping2"
8
pī "pi1"
8
diàn "dian4"
8
lú "lu2"
8
tǎn "tan3"
8
kūn "kun1"
8
ní "ni2"
8
tuó "tuo2"
8
dǐ "di3" chí "chi2"
8
chè "che4"
8
lā "la1"
8
kē "ke1" kě "ke3"
8
ào "ao4"
8
mù "mu4" mǔ "mu3"
8
chuí "chui2"
8
ào "ao4"
8
fá "fa2"
8
pǎn "pan3" bàn "ban4"
8
fó "fo2"
8
fù "fu4"
8
gòu "gou4"
8
guà "gua4"
8
hū "hu1"
8
dài "dai4"
8
qū "qu1"
8
líng "ling2"
8
min "min5"
8
lù "lu4"
8
páo "pao2"
8
qiū "qiu1"
8
tái "tai2"
8
táng "tang2"
8
xuè "xue4"
8
yǎng "yang3"
8
zhǐ "zhi3"
8
zhì "zhi4"
8
zhù "zhu4"
9
zhào "zhao4"
9
yáng "yang2"
9
yáo "yao2"
9
yīn "yin1"
9
xié "xie2"
9
shǒu "shou3"
9
lǜ "lv4"
9
kǎ "ka3"
9
jiōng "jiong1"
9
jì "ji4"
9
dàng "dang4"
9
dì "di4" fáng "fang2"
9
duī "dui1"
9
duǒ "duo3" duò "duo4"
9
hóng "hong2"
9
hòu "hou4"
9
guāng "guang1"
9
guǐ "gui3"
9
háng "hang2"
9
hè "he4"
9
fú "fu2"
9
bāng "bang1"
9
diàn "dian4"
9
kěn "ken3"
9
fá "fa2"
9
ǎn "an3"
9
chǐ "chi3"
9
zhēng "zheng1" chéng "cheng2"
9
cí "ci2"
9
dá "da2"
9
bing "bing5"
9
chá "cha2"
9
nǎo "nao3"
9
yín "yin2"
9
è "e4"
9
gāi "gai1"
9
xíng "xing2"
9
yán "yan2" shān "shan1"
9
shǎng "shang3"
9
gòu "gou4"
9
duǒ "duo3" duò "duo4"
9
dòng "dong4" tóng "tong2"
9
kǎi "kai3"
9
dié "die2"
9
yuán "yuan2"
9
yà "ya4"
9
chéng "cheng2"
9
kuǎ "kua3"
9
lěi "lei3"
10
āi "ai1"
10
liè "lie4"
10
gěng "geng3"
10
pǔ "pu3" bù "bu4"
10
shí "shi2"
10
mái "mai2" mán "man2"
10
chéng "cheng2"
10
guō "guo1"
10
xūn "xun1"
10
yuán "yuan2"
10
yuàn "yuan4" huán "huan2"
10
bù "bu4"
10
jí "ji2"
10
chuí "chui2"
10
hàn "han4"
10
běng "beng3" fēng "feng1"
10
bà "ba4"
10
póu "pou2" fú "fu2"
10
huā "hua1"
10
dì "di4"
10
xiá "xia2" jiā "jia1"
10
qín "qin2" jīn "jin1"
10
jiōng "jiong1"
10
juǎn "juan3"
10
què "que4" jué "jue2"
10
jùn "jun4"
10
liè "lie4"
10
làng "lang4"
10
cén "cen2"
10
xīng "xing1"
10
xù "xu4"
10
xiàn "xian4"
10
yìn "yin4"
10
yì "yi4"
10
zhé "zhe2"
10
yǒng "yong3"
11
yù "yu4"
11
yě "ye3"
11
yá "ya2"
11
wǎn "wan3" wān "wan1"
11
zhí "zhi2"
11
qīng "qing1" zhēng "zheng1"
11
yì "yi4" shì "shi4"
11
shēn "shen1"
11
suì "sui4" sù "su4"
11
tán "tan2" tàn "tan4"
11
lǔn "lun3"
11
nì "ni4"
11
qí "qi2"
11
kun "kun5"
11
xiàn "xian4" kǎn "kan3"
11
kè "ke4"
11
kōng "kong1"
11
kūn "kun1"
11
quán "quan2"
11
jù "ju4"
11
jù "ju4"
11
jiān "jian1"
11
dī "di1"
11
duǒ "duo3"
11
yà "ya4"
11
è "e4"
11
zhǔn "zhun3"
11
dōng "dong1"
11
guō "guo1"
11
fāng "fang1"
11
gāng "gang1"
11
gù "gu4"
11
àn "an4"
11
běng "beng3"
11
ní "ni2"
11
chǒng "chong3" shǎng "shang3"
11
chù "chu4" tòu "tou4"
11
cǎi "cai3" cài "cai4"
11
tù "tu4"
11
kū "ku1"
11
pí "pi2" pì "pi4"
11
táng "tang2"
11
qiàn "qian4" zàn "zan4" jiàn "jian4"
11
dài "dai4"
11
péi "pei2"
11
sào "sao4" sǎo "sao3"
11
bù "bu4"
11
duī "dui1"
11
niàn "nian4"
11
yì "yi4"
11
dǔ "du3"
11
péng "peng2" bèng "beng4"
11
zhí "zhi2"
11
ǎn "an3"
11
jī "ji1"
11
jīn "jin1"
11
duò "duo4" huī "hui1"
11
yù "yu4"
12
dié "die2"
12
yàn "yan4"
12
kān "kan1"
12
tǎ "ta3"
12
dī "di1"
12
hòu "hou4"
12
yīn "yin1"
12
bì "bi4"
12
cháng "chang2" chǎng "chang3"
12
chéng "cheng2"
12
chuǎn "chuan3"
12
bào "bao4"
12
bǎo "bao3"
12
è "e4" ài "ai4" yè "ye4"
12
bǎo "bao3" bǔ "bu3" pù "pu4"
12
gèng "geng4"
12
féng "feng2"
12
fēng "feng1"
12
huán "huan2"
12
huáng "huang2"
12
duàn "duan4"
12
duī "dui1"
12
è "e4"
12
jiǎn "jian3"
12
jiǎng "jiang3"
12
jiē "jie1"
12
jiè "jie4"
12
huāng "huang1"
12
jīn "jin1"
12
kuài "kuai4"
12
lěi "lei3"
12
liàn "lian4"
12
píng "ping2"
12
yìn "yin4"
12
nǎo "nao3"
12
ruán "ruan2"
12
máo "mao2" móu "mou2" wǔ "wu3"
12
méi "mei2"
12
zhòng "zhong4"
12
zhuàn "zhuan4"
12
zōng "zong1"
12
wān "wan1"
12
wēn "wen1"
12
tū "tu1"
12
tuó "tuo2"
12
xuān "xuan1"
12
xì "xi4"
12
yáo "yao2"
12
yú "yu2"
12
yú "yu2"
12
zàng "zang4"
12
zhèn "zhen4"
13
zhèng "zheng4"
13
yíng "ying2"
13
yǒng "yong3"
13
yè "ye4"
13
yán "yan2"
13
xiè "xie4"
13
xūn "xun1"
13
wěng "weng3"
13
wù "wu4"
13
zhǒng "zhong3"
13
mì "mi4"
13
mò "mo4"
13
péng "peng2"
13
péng "peng2"
13
sù "su4"
13
shí "shi2"
13
què "que4"
13
lì "li4"
13
liù "liu4"
13
lǎng "lang3"
13
xiàn "xian4"
13
kǎi "kai3"
13
jí "ji2"
13
tú "tu2"
13
hǎi "hai3"
13
guō "guo1"
13
gāng "gang1"
13
gōng "gong1"
13
sāi "sai1" sài "sai4" sè "se4"
13
sù "su4"
13
ài "ai4"
13
bàng "bang4"
13
chéng "cheng2"
13
tián "tian2"
13
táng "tang2"
13
tā "ta1"
13
gé "ge2"
13
yuán "yuan2"
13
tián "tian2" zhèn "zhen4"
13
chéng "cheng2"
13
mù "mu4"
14
xū "xu1"
14
qiáng "qiang2"
14
màn "man4"
14
liáng "liang2"
14
yōng "yong1"
14
shù "shu4"
14
shāng "shang1"
14
jìng "jing4"
14
chén "chen2"
14
cháng "chang2" chǎng "chang3"
14
qī "qi1"
14
biāo "biao1"
14
bèng "beng4"
14
chěn "chen3"
14
cuī "cui1"
14
shú "shu2"
14
duò "duo4" huī "hui1"
14
zhì "zhi4" dì "di4"
14
dì "di4"
14
dì "di4"
14
diàn "dian4"
14
xì "xi4"
14
huáng "huang2"
14
qiàn "qian4" zàn "zan4" jiàn "jian4"
14
jìn "jin4"
14
kàn "kan4"
14
qiǎng "qiang3"
14
qián "qian2"
14
shuǎng "shuang3"
14
shèng "sheng4"
14
tǎ "ta3"
14
ōu "ou1" qiū "qiu1"
14
méi "mei2"
14
lù "lu4"
14
lǔ "lu3"
14
lǒu "lou3"
14
zhu "zhu5"
14
zhǐ "zhi3" zhuó "zhuo2"
14
zhuì "zhui4"
14
wèi "wei4"
14
zhuān "zhuan1" tuán "tuan2"
14
yàn "yan4"
14
zēng "zeng1"
14
zhàng "zhang4"
15
wú "wu2"
15
pú "pu2"
15
tán "tan2"
15
tán "tan2"
15
shàn "shan4"
15
qiāo "qiao1"
15
qiáo "qiao2" què "que4"
15
kuài "kuai4" tuí "tui2"
15
jiàn "jian4"
15
dèng "deng4"
15
duò "duo4"
15
fán "fan2"
15
tuǎn "tuan3" dǒng "dong3"
15
dūn "dun1"
15
fén "fen2"
15
ào "ao4"
15
fá "fa2"
15
zūn "zun1" dūn "dun1"
15
dā "da1"
15
shàn "shan4"
15
zēng "zeng1"
15
chí "chi2"
15
dūn "dun1"
15
mò "mo4"
16
bì "bi4"
16
jī "ji1"
16
xué "xue2" bó "bo2" jué "jue2"
16
qiāo "qiao1" áo "ao2"
16
yōng "yong1"
16
ài "ai4"
16
huài "huai4"
16
dàng "dang4"
16
tán "tan2"
16
diàn "dian4"
16
jiāng "jiang1"
16
jù "ju4"
16
kěn "ken3"
16
lǎn "lan3"
16
rǎng "rang3"
16
qiáng "qiang2"
16
pí "pi2"
16
yě "ye3"
16
yì "yi4" tú "tu2"
17
xūn "xun1"
17
xǐ "xi3"
17
yā "ya1" yà "ya4"
17
qiàn "qian4"
17
ruán "ruan2"
17
xiàn "xian4" làn "lan4"
17
kuàng "kuang4"
17
jin "jin5"
17
dǎo "dao3"
17
háo "hao2"
17
hè "he4"
18
lěi "lei3"
18
wéi "wei2"
19
yán "yan2"
19
lì "li4"
19
ruǐ "rui3"
19
tán "tan2"
19
lú "lu2"
19
huài "huai4"
20
chán "chan2"
20
rǎng "rang3"
20
lǒng "long3"
20
lǒng "long3"
20
lín "lin2"
20
xūn "xun1"
22
yán "yan2"
23
lěi "lei3"
24
bà "ba4"
25
wān "wan1"
查字典通》 ZiDianTong.Com
Copyright 版权所有 联系我们:ZiDianTong@hotmail.com