字典词典成语诗词近反义作文 英语百科 教育
手写输入
偏旁部首拼音查字
部首查字>> 部首为氵的所有汉字 (1035 个) 读音为:三点水儿(sāndiǎnshuǐér)
总笔划
汉字
拼音
总笔划
汉字
拼音
3
shuǐ "shui3"
5
bīn "bin1" pà "pa4" pā "pa1"
5
diāo "diao1"
5
fàn "fan4"
5
huì "hui4"
5
hàn "han4"
5
zhī "zhi1"
5
tīng "ting1"
5
guǐ "gui3" jiǔ "jiu3"
5
lè "le4"
5
miǎn "mian3"
5
zè "ze4"
6
qiān "qian1"
6
qiú "qiu2"
6
zhuó "zhuo2" què "que4"
6
tu "tu5"
6
tuō "tuo1"
6
wū "wu1"
6
wū "wu1"
6
máng "mang2"
6
wán "wan2"
6
jiǔ "jiu3"
6
xī "xi1"
6
shàn "shan4"
6
xùn "xun4"
6
sì "si4"
6
tāng "tang1" shāng "shang1"
6
hàn "han4" hán "han2"
6
wū "wu1"
6
chí "chi2"
6
jiāng "jiang1"
6
chà "cha4"
6
jí "ji2"
6
fàn "fan4"
6
chuàn "chuan4"
6
tài "tai4"
6
qì "qi4"
6
rǔ "ru3"
6
zhōng "zhong1"
7
cāng "cang1"
7
fén "fen2"
7
lún "lun2"
7
fàn "fan4"
7
bǐ "bi3"
7
biàn "bian4"
7
wèn "wen4" mén "men2"
7
biàn "bian4"
7
wéi "wei2"
7
hàng "hang4"
7
hù "hu4"
7
gàn "gan4" hán "han2" cén "cen2"
7
chōng "chong1"
7
fāng "fang1" pāng "pang1"
7
fēng "feng1"
7
tài "tai4"
7
mì "mi4" wù "wu4"
7
tài "tai4"
7
fēng "feng1"
7
lì "li4"
7
òu "ou4" ōu "ou1"
7
qī "qi1"
7
lè "le4"
7
yuán "yuan2"
7
wāng "wang1"
7
dùn "dun4"
7
miǎn "mian3"
7
pèi "pei4"
7
shā "sha1" shà "sha4"
7
gǔ "gu3" yù "yu4"
7
mì "mi4"
7
qìn "qin4"
7
méi "mei2" mò "mo4"
7
chén "chen2"
7
shěn "shen3" chén "chen2"
7
xiōng "xiong1"
7
gōu "gou1"
7
yí "yi2"
7
qì "qi4"
7
mù "mu4"
7
wò "wo4"
7
jù "ju4"
7
jué "jue2"
7
jūn "jun1"
7
jǐng "jing3"
7
huò "huo4"
7
zhī "zhi1" jì "ji4"
7
jǐ "ji3"
7
hǔ "hu3" huǎng "huang3"
7
hù "hu4"
7
hóng "hong2"
7
méi "mei2" mò "mo4"
7
niú "niu2" yóu "you2"
7
nǜ "nv4" niǔ "niu3"
7
pàn "pan4"
7
pài "pai4"
7
yǎn "yan3"
7
sì "si4"
7
ruì "rui4"
7
qiān "qian1"
7
zé "ze2"
7
zhǐ "zhi3"
7
zhǐ "zhi3"
7
yún "yun2"
7
zā "za1"
7
yóu "you2"
7
xù "xu4"
8
zhōng "zhong1"
8
zé "ze2"
8
yuè "yue4" sà "sa4"
8
shēng "sheng1"
8
sī "si1"
8
sù "su4"
8
tián "tian2"
8
lì "li4"
8
mǐ "mi3" lì "li4"
8
chù "chu4" shè "she4"
8
kuàng "kuang4"
8
pēng "peng1" píng "ping2"
8
hū "hu1"
8
mèi "mei4"
8
huì "hui4"
8
jiā "jia1"
8
jiǒng "jiong3"
8
jué "jue2" xuè "xue4"
8
jú "ju2"
8
shù "shu4"
8
tuó "tuo2" duò "duo4"
8
hé "he2"
8
tuó "tuo2"
8
nìng "ning4"
8
bó "bo2" pō "po1"
8
luò "luo4" pō "po1"
8
pào "pao4" pāo "pao1"
8
mǎo "mao3"
8
yāng "yang1"
8
yóu "you2"
8
sì "si4"
8
qiú "qiu2"
8
mǐn "min3"
8
yán "yan2"
8
mì "mi4" bì "bi4"
8
pō "po1"
8
ní "ni2" nì "ni4"
8
xiè "xie4"
8
lú "lu2"
8
mò "mo4"
8
qiǎn "qian3" jiān "jian1"
8
bō "bo1"
8
lèi "lei4"
8
zhān "zhan1"
8
jīng "jing1"
8
gān "gan1"
8
xiè "xie4" yì "yi4"
8
gū "gu1"
8
zé "ze2" shì "shi4"
8
zhì "zhi4"
8
lóng "long2" shuāng "shuang1"
8
fǎ "fa3"
8
jǔ "ju3" jù "ju4"
8
fú "fu2"
8
jū "ju1"
8
gū "gu1"
8
fā "fa1"
8
tuō "tuo1" duó "duo2"
8
yì "yi4" dié "die2"
8
zhī "zhi1"
8
yí "yi2" chí "chi2"
8
chēng "cheng1"
8
dàn "dan4"
8
yǒng "yong3"
8
xuàn "xuan4"
8
bēn "ben1" bèn "ben4"
8
yōu "you1" yòu "you4" āo "ao1"
8
pàn "pan4"
8
qì "qi4"
8
líng "ling2"
8
hóng "hong2"
8
fèi "fei4"
8
zhù "zhu4"
8
zhǎo "zhao3"
9
rù "ru4"
9
xún "xun2"
9
kuài "kuai4" huì "hui4"
9
qià "qia4"
9
jīn "jin1"
9
yáng "yang2"
9
luò "luo4"
9
xù "xu4"
9
àn "an4" yàn "yan4" è "e4"
9
zhōu "zhou1"
9
hǔ "hu3" xǔ "xu3"
9
jì "ji4" jǐ "ji3"
9
liú "liu2"
9
jiàn "jian4"
9
cǐ "ci3"
9
chéng "cheng2"
9
chǎn "chan3"
9
ér "er2"
9
fú "fu2" fù "fu4"
9
wěi "wei3"
9
ěr "er3"
9
jiāo "jiao1"
9
hóng "hong2"
9
jiā "jia1"
9
liè "lie4"
9
zhēn "zhen1"
9
táo "tao2"
9
zhuó "zhuo2"
9
huán "huan2"
9
jié "jie2"
9
wā "wa1"
9
hún "hun2"
9
nóng "nong2"
9
cè "ce4"
9
huí "hui2"
9
dòng "dong4"
9
yīn "yin1"
9
xún "xun2"
9
pài "pai4"
9
zhū "zhu1"
9
sǎ "sa3" xǐ "xi3"
9
jiàng "jiang4"
9
huó "huo2"
9
xǐ "xi3" xiǎn "xian3"
9
jì "ji4"
9
xián "xian2"
9
kǎo "kao3" kào "kao4"
9
jìng "jing4"
9
jìn "jin4"
9
huī "hui1"
9
hòu "hou4"
9
wū "wu1"
9
guāng "guang1"
9
pán "pan2"
9
míng "ming2"
9
sì "si4"
9
mǐ "mi3"
9
kuāng "kuang1"
9
lěi "lei3" lèi "lei4"
9
tǐng "ting3"
9
yí "yi2"
9
wéi "wei2"
9
sù "su4" shuò "shuo4"
9
yiè
9
shī "shi1"
9
quán "quan2"
9
qū "qu1"
9
fá "fa2"
9
píng "ping2"
9
pò "po4"
9
sè "se4" qì "qi4" zì "zi4"
9
zhǐ "zhi3"
9
zhì "zhi4"
9
zài "zai4"
9
yín "yin2"
9
yìn "yin4"
9
xiōng "xiong1"
9
yī "yi1"
9
yì "yi4"
9
xiáo "xiao2"
9
xiè "xie4"
9
xíng "xing2"
10
xiào "xiao4"
10
wěi "wei3"
10
wú "wu2"
10
yì "yi4"
10
yì "yi4"
10
yún "yun2"
10
pīng "ping1"
10
qiú "qiu2"
10
shuì "shui4"
10
shuì "shui4"
10
sì "si4"
10
sì "si4"
10
tūn "tun1" yūn "yun1"
10
tū "tu1"
10
tóng "tong2"
10
láo "lao2"
10
lǐ "li3"
10
lì "li4"
10
lèi "lei4"
10
kùn "kun4"
10
lǎn "lan3"
10
lì "li4"
10
liè "lie4"
10
shèn "shen4"
10
máng "mang2"
10
suī "sui1" něi "nei3"
10
pèi "pei4"
10
niǎn "nian3"
10
hǎn "han3"
10
hàn "han4"
10
hóng "hong2"
10
hēng "heng1"
10
jīng "jing1"
10
jiǒng "jiong3" jiōng "jiong1"
10
jiā "jia1"
10
xiàn "xian4"
10
hào "hao4"
10
zhè "zhe4"
10
bāng "bang1"
10
měi "mei3"
10
huàn "huan4"
10
xī "xi1"
10
wō "wo1" guō "guo1"
10
zhuó "zhuo2"
10
juān "juan1"
10
lián "lian2"
10
wéi "wei2"
10
cén "cen2"
10
huàn "huan4"
10
wú "wu2"
10
sù "su4"
10
pǔ "pu3"
10
niè "nie4"
10
xiāo "xiao1"
10
lái "lai2"
10
shè "she4"
10
lào "lao4"
10
jùn "jun4" xùn "xun4"
10
yǒng "yong3" chōng "chong1"
10
fú "fu2"
10
tāo "tao1"
10
féng "feng2" hóng "hong2"
10
fāng "fang1"
10
gēng "geng1"
10
hán "han2"
10
é "e2"
10
dú "du2"
10
dòu "dou4"
10
yōu "you1" dí "di2"
10
yǐng "ying3" chéng "cheng2" yíng "ying2"
10
chēng "cheng1"
10
chōng "chong1"
10
chún "chun2"
10
liú "liu2"
10
làng "lang4"
10
bó "bo2"
10
dí "di2"
10
hǎi "hai3"
10
tì "ti4"
10
rùn "run4"
10
jiàn "jian4"
10
sè "se4"
10
jìn "jin4"
10
zhǎng "zhang3" zhàng "zhang4"
10
yù "yu4"
10
tú "tu2"
10
zhǐ "zhi3"
11
huái "huai2"
11
zī "zi1"
11
lù "lu4"
11
fú "fu2"
11
yuān "yuan1"
11
biāo "biao1" hǔ "hu3"
11
bó "bo2"
11
qiǎn "qian3"
11
bàn "ban4" pán "pan2"
11
bèn "ben4"
11
yè "ye4"
11
cuì "cui4"
11
yū "yu1"
11
chún "chun2" zhūn "zhun1"
11
chuò "chuo4"
11
zhí "zhi2"
11
jìng "jing4" chēng "cheng1"
11
chāng "chang1"
11
dé "de2"
11
dōng "dong1"
11
zhōu "zhou1"
11
shè "she4"
11
gǔ "gu3"
11
fēi "fei1"
11
féi "fei2"
11
yín "yin2"
11
zhuō "zhuo1"
11
yá "ya2"
11
yān "yan1"
11
qú "qu2" jù "ju4"
11
qí "qi2"
11
hán "han2"
11
shèn "shen4"
11
shū "shu1"
11
nào "nao4" chuò "chuo4" zhuō "zhuo1"
11
tǎng "tang3" chǎng "chang3"
11
qīng "qing1"
11
tiān "tian1"
11
zì "zi4"
11
zhǔ "zhu3"
11
dú "du2" dòu "dou4"
11
diàn "dian4"
11
shěn "shen3"
11
cóng "cong2"
11
dàn "dan4"
11
shuàn "shuan4"
11
pì "pi4" pèi "pei4"
11
hùn "hun4" hún "hun2"
11
miǎn "mian3" shéng "sheng2"
11
jiàn "jian4" jiān "jian1"
11
hé "he2"
11
gàn "gan4"
11
yú "yu2"
11
xiáo "xiao2"
11
shēn "shen1"
11
guān "guan1"
11
táo "tao2"
11
xī "xi1"
11
lín "lin2" lìn "lin4"
11
sōng "song1"
11
jiǎn "jian3"
11
qiè "qie4" jí "ji2"
11
jì "ji4" jǐ "ji3"
11
jū "ju1"
11
jú "ju2"
11
juàn "juan4"
11
kě "ke3"
11
hé "he2"
11
yān "yan1"
11
hào "hao4"
11
wō "wo1" guō "guo1"
11
guǒ "guo3" guàn "guan4"
11
lún "lun2"
11
hū "hu1"
11
hūn "hun1"
11
pěng "peng3"
11
ní "ni2"
11
niǎn "nian3" shěn "shen3"
11
wèn "wen4" mín "min2"
11
máo "mao2"
11
mì "mi4"
11
liáng "liang2" liàng "liang4"
11
líng "ling2"
11
lù "lu4"
11
lù "lu4"
11
lái "lai2"
11
kōng "kong1" náng "nang2"
11
lèi "lei4"
11
tiǎn "tian3"
11
tà "ta4"
11
tuō "tuo1" tuò "tuo4"
11
wǎn "wan3" wò "wo4" yuān "yuan1"
11
shòu "shou4" tāo "tao1"
11
qīng "qing1"
11
pài "pai4"
11
píng "ping2" péng "peng2"
11
qī "qi1"
11
yī "yi1"
11
qú "qu2"
11
ruò "ruo4" rè "re4" luò "luo4"
11
sè "se4"
11
shè "she4"
11
yuān "yuan1"
11
yuān "yuan1"
11
yuān "yuan1"
11
zhàng "zhang4"
11
zhè "zhe4"
11
yīng "ying1"
11
yù "yu4"
11
xìng "xing4"
11
yù "yu4" xù "xu4"
11
wō "wo1"
11
xī "xi1"
12
wěi "wei3"
12
wéi "wei2"
12
wéi "wei2"
12
bō "bo1"
12
xǔ "xu3" xū "xu1"
12
yān "yan1" yǎn "yan3"
12
yǎn "yan3"
12
yì "yi4"
12
yú "yu2"
12
yǒu "you3"
12
yǒng "yong3"
12
yíng "ying2"
12
yìn "yin4"
12
yíng "ying2"
12
zhà "zha4"
12
zhēn "zhen1"
12
yuán "yuan2"
12
yuān "yuan1"
12
zāi "zai1"
12
shěng "sheng3"
12
shēng "sheng1"
12
tāng "tang1" shāng "shang1"
12
sāo "sao1"
12
róu "rou2"
12
quán "quan2"
12
qiú "qiu2"
12
qì "qi4"
12
qì "qi4"
12
pō "po1"
12
qiú "qiu2" wù "wu4"
12
qiāng "qiang1"
12
shí "shi2"
12
shī "shi1"
12
tū "tu1"
12
tàn "tan4"
12
tián "tian2"
12
tíng "ting2" tīng "ting1"
12
là "la4"
12
liàn "lian4"
12
lóu "lou2"
12
lóng "long2"
12
liàng "liang4"
12
měi "mei3"
12
méi "mei2"
12
mǐ "mi3"
12
mǎn "man3"
12
nài "nai4"
12
nǎn "nan3"
12
nuǎn "nuan3" nuán "nuan2"
12
tuàn "tuan4" nuǎn "nuan3"
12
mǐn "min3" hūn "hun1"
12
zhuāng "zhuang1" hún "hun2"
12
huì "hui4" mǐn "min3" xū "xu1"
12
huàn "huan4"
12
hōng "hong1" qìng "qing4"
12
guǐ "gui3"
12
hún "hun2"
12
niè "nie4"
12
jú "ju2"
12
jiē "jie1"
12
huò "huo4"
12
jí "ji2"
12
jiǎn "jian3"
12
xiāng "xiang1"
12
zhā "zha1"
12
yān "yan1" yīn "yin1"
12
huáng "huang2"
12
pài "pai4"
12
shī "shi1"
12
kě "ke3"
12
kuì "kui4" huì "hui4"
12
wèi "wei4"
12
huá "hua2"
12
tuān "tuan1"
12
méi "mei2"
12
wò "wo4"
12
jiàn "jian4" jiān "jian1"
12
xuàn "xuan4"
12
bó "bo2"
12
zhì "zhi4"
12
wēn "wen1"
12
miǎo "miao3"
12
chú "chu2"
12
gǎng "gang3" jiǎng "jiang3"
12
zhàn "zhan4"
12
xiè "xie4"
12
miǎn "mian3"
12
hú "hu2"
12
fēng "feng1"
12
fèng "feng4"
12
féng "feng2" hóng "hong2"
12
hóng "hong2"
12
dòng "dong4"
12
tí "ti2" dī "di1" dì "di4"
12
xián "xian2"
12
è "e4"
12
rú "ru2"
12
chán "chan2"
12
cè "ce4"
12
chì "chi4"
12
chún "chun2"
12
còu "cou4"
12
dá "da2" tǎ "ta3"
12
dù "du4"
12
wān "wan1"
12
yóu "you2"
12
bì "bi4"
12
āi "ai1"
12
pò "po4"
12
cān "can1"
12
qiū "qiu1" jiǎo "jiao3"
12
jiān "jian1"
12
zī "zi1"
12
gài "gai4"
12
sōu "sou1"
12
yú "yu2"
12
xù "xu4"
12
pén "pen2"
12
zī "zi1"
13
zhǔn "zhun3"
13
zhì "zhi4"
13
fǔ "fu3"
13
nì "ni4" niào "niao4"
13
pāng "pang1"
13
yì "yi4"
13
gǔn "gun3"
13
sù "su4"
13
bì "bi4"
13
cāng "cang1"
13
áo "ao2"
13
bì "bi4"
13
féng "feng2" péng "peng2"
13
luán "luan2"
13
táng "tang2"
13
ái "ai2"
13
lí "li2"
13
chún "chun2"
13
chù "chu4" xù "xu4"
13
chéng "cheng2"
13
dí "di2"
13
gé "ge2"
13
gē "ge1"
13
gōu "gou1"
13
zé "ze2" hào "hao4"
13
tān "tan1"
13
yàn "yan4"
13
rù "ru4"
13
tāo "tao1"
13
xī "xi1"
13
yuán "yuan2"
13
zhēn "zhen1" qín "qin2"
13
mǎng "mang3"
13
mǎn "man3"
13
mò "mo4"
13
yíng "ying2"
13
shè "she4"
13
lǜ "lv4"
13
tā "ta1"
13
pǔ "pu3"
13
kè "ke4"
13
diān "dian1"
13
míng "ming2"
13
hùn "hun4"
13
làn "lan4"
13
liū "liu1" liù "liu4"
13
bīn "bin1"
13
róng "rong2"
13
zǐ "zi3"
13
lì "li4"
13
xiù "xiu4"
13
jiào "jiao4"
13
huǒ "huo3" huò "huo4" kuò "kuo4"
13
jié "jie2"
13
jìn "jin4"
13
hé "he2"
13
hào "hao4" xuè "xue4"
13
yàn "yan4" guì "gui4"
13
huàng "huang4"
13
huì "hui4"
13
pàn "pan4"
13
miè "mie4"
13
lùn "lun4"
13
mǎ "ma3"
13
wēi "wei1"
13
méng "meng2"
13
lián "lian2" liǎn "lian3" nián "nian2" xián "xian2" xiàn "xian4"
13
lóng "long2"
13
lián "lian2"
13
tài "tai4"
13
wā "wa1"
13
shí "shi2"
13
shī "shi1"
13
shī "shi1"
13
sù "su4"
13
suī "sui1"
13
suǒ "suo3"
13
qì "qi4" xì "xi4" xiē "xie1"
13
suò "suo4"
13
zāi "zai1"
13
yún "yun2"
13
yuán "yuan2"
13
zé "ze2"
13
yīn "yin1"
13
yù "yu4"
13
yǎo "yao3"
13
yín "yin2"
13
xiǔ "xiu3"
13
yáo "yao2"
13
xiǔ "xiu3"
13
wēn "wen1"
13
wěng "weng3" wēng "weng1"
13
wù "wu4"
14
xǐ "xi3"
14
xí "xi2"
14
xù "xu4"
14
xù "xu4"
14
yān "yan1"
14
yá "ya2"
14
yě "ye3"
14
yì "yi4"
14
yú "yu2"
14
yōu "you1"
14
yōng "yong1"
14
zhǎng "zhang3" zhàng "zhang4"
14
shāng "shang1"
14
shāng "shang1"
14
zì "zi4"
14
bēn "ben1" pēng "peng1"
14
pì "pi4" piē "pie1"
14
shù "shu4"
14
wā "wa1"
14
tú "tu2" zhā "zha1"
14
tuán "tuan2" zhuān "zhuan1"
14
táng "tang2"
14
téng "teng2"
14
kòu "kou4"
14
kun "kun5"
14
lóng "long2"
14
lóu "lou2"
14
liáo "liao2" liú "liu2"
14
shèn "shen4"
14
mì "mi4"
14
mì "mi4"
14
lǔ "lu3"
14
mǎn "man3"
14
òu "ou4" ōu "ou1"
14
hóng "hong2"
14
hù "hu4"
14
hǔ "hu3" xǔ "xu3"
14
guàn "guan4"
14
gǔn "gun3"
14
guó "guo2"
14
guō "guo1" wō "wo1"
14
hàn "han4"
14
jǐn "jin3"
14
kāng "kang1"
14
jì "ji4"
14
jì "ji4"
14
jiào "jiao4"
14
jiàng "jiang4"
14
lǎn "lan3"
14
qī "qi1"
14
piāo "piao1" piǎo "piao3" piào "piao4"
14
yī "yi1"
14
zhū "zhu1"
14
huàn "huan4"
14
luò "luo4" tà "ta4"
14
yǎn "yan3"
14
gǎn "gan3"
14
lòu "lou4"
14
shù "shu4"
14
màn "man4"
14
hū "hu1"
14
cáo "cao2"
14
xiāo "xiao1"
14
yíng "ying2"
14
huáng "huang2" guāng "guang1"
14
gān "gan1"
14
gài "gai4"
14
fàn "fan4"
14
chóng "chong2" zhuàng "zhuang4"
14
zhì "zhi4"
14
chǎn "chan3"
14
jiàn "jian4" jiān "jian1"
14
cháo "chao2"
14
chún "chun2"
14
shuǎng "shuang3"
14
cóng "cong2" sǒng "song3"
14
cōng "cong1"
14
cóng "cong2" zǒng "zong3"
14
cóng "cong2" zōng "zong1"
14
dàng "dang4" xiàng "xiang4"
14
cuǐ "cui3" cuī "cui1"
14
lù "lu4"
14
xuán "xuan2"
14
ào "ao4" yù "yu4"
14
biāo "biao1"
14
dī "di1"
14
yàng "yang4"
14
zhāng "zhang1"
14
wéi "wei2"
14
liàn "lian4"
14
zhi "zhi5"
15
zhǔ "zhu3"
15
chéng "cheng2" dèng "deng4"
15
tóng "tong2"
15
lán "lan2"
15
pān "pan1"
15
ào "ao4"
15
shào "shao4"
15
pō "po1"
15
jiāo "jiao1"
15
bì "bi4"
15
chè "che4"
15
cūn "cun1" cún "cun2"
15
cōng "cong1" zòng "zong4"
15
chán "chan2"
15
chéng "cheng2"
15
fén "fen2" pēn "pen1"
15
fú "fu2"
15
hào "hao4"
15
dǐng "ding3" tìng "ting4"
15
dùn "dun4"
15
sī "si1"
15
lǎo "lao3" lào "lao4" liáo "liao2"
15
qián "qian2"
15
cháo "chao2"
15
péng "peng2"
15
shù "shu4" zhù "zhu4"
15
chán "chan2"
15
tán "tan2"
15
shān "shan1"
15
jiào "jiao4" qiáo "qiao2"
15
jiàn "jian4"
15
jí "ji2"
15
jí "ji2" shà "sha4"
15
yù "yu4"
15
jié "jie2"
15
hán "han2"
15
hēi "hei1"
15
wéi "wei2"
15
huà "hua4"
15
jǐng "jing3"
15
hòng "hong4" gǒng "gong3"
15
huì "hui4"
15
nìng "ning4"
15
pá "pa2"
15
miǎn "mian3" shéng "sheng2"
15
mǐn "min3"
15
wàn "wan4" màn "man4"
15
lǔ "lu3"
15
lín "lin2"
15
liū "liu1" liù "liu4"
15
kuì "kui4" huì "hui4"
15
lào "lao4"
15
tí "ti2"
15
tà "ta4"
15
wān "wan1"
15
shǔ "shu3"
15
xùn "xun4"
15
suì "sui4"
15
sù "su4"
15
sōng "song1"
15
pū "pu1"
15
qián "qian2"
15
qiáng "qiang2"
15
sè "se4"
15
tān "tan1" shàn "shan4"
15
shān "shan1"
15
rùn "run4"
15
sàn "san4" sǎ "sa3"
15
zhí "zhi2" zhì "zhi4"
15
zhēn "zhen1"
15
yún "yun2"
15
yē "ye1"
15
xún "xun2"
15
wǔ "wu3"
15
wéi "wei2"
15
xì "xi4"
15
xī "xi1" yà "ya4"
15
xì "xi4"
15
xián "xian2"
16
xiè "xie4"
16
yì "yi4"
16
yè "ye4"
16
zhēn "zhen1"
16
yōng "yong1" yǒng "yong3"
16
yú "yu2"
16
yù "yu4"
16
sè "se4"
16
sè "se4"
16
qín "qin2"
16
pì "pi4"
16
sù "su4"
16
shù "shu4"
16
líng "ling2"
16
lǐn "lin3"
16
liàn "lian4"
16
lián "lian2"
16
màn "man4"
16
mì "mi4"
16
méng "meng2"
16
nóng "nong2"
16
huì "hui4" huò "huo4"
16
huán "huan2"
16
kuài "kuai4" huì "hui4"
16
huò "huo4" hù "hu4"
16
huàn "huan4"
16
jìn "jin4"
16
jù "ju4"
16
jī "ji1"
16
dàn "dan4" tán "tan2"
16
lǐ "li3"
16
lù "lu4"
16
zǎo "zao3"
16
lài "lai4"
16
bīn "bin1"
16
suī "sui1"
16
zé "ze2" shì "shi4"
16
diàn "dian4"
16
cí "ci2"
16
zī "zi1"
16
chǔ "chu3"
16
dāng "dang1"
16
gǎn "gan3"
16
shì "shi4"
16
chán "chan2"
16
lián "lian2"
16
ǎi "ai3" kài "kai4" kè "ke4"
16
cāng "cang1"
16
càn "can4"
16
zhì "zhi4"
16
zhuó "zhuo2"
17
bīn "bin1"
17
bīn "bin1"
17
háo "hao2"
17
pú "pu2"
17
cuì "cui4" zuǐ "zui3"
17
jìng "jing4"
17
tāo "tao1"
17
duì "dui4"
17
wěi "wei3" duì "dui4"
17
gǔ "gu3"
17
rú "ru2"
17
zhuó "zhuo2" zhào "zhao4"
17
bì "bi4" pì "pi4"
17
jùn "jun4" xùn "xun4"
17
qìng "qing4"
17
jìn "jin4"
17
jì "ji4" jǐ "ji3"
17
làn "lan4"
17
miè "mie4" mò "mo4"
17
nìng "ning4"
17
mǐ "mi3" nǐ "ni3"
17
mè "me4"
17
lì "li4"
17
kuò "kuo4"
17
shī "shi1"
17
suǐ "sui3"
17
wǎng "wang3" wāng "wang1"
17
qí "qi2"
17
sè "se4"
17
yǐn "yin3"
17
yīn "yin1"
17
yíng "ying2"
17
yíng "ying2"
17
yíng "ying2"
17
yǎng "yang3" yàng "yang4"
17
wéi "wei2"
17
wò "wo4"
18
xiè "xie4"
18
yōu "you1"
18
sè "se4"
18
sì "si4"
18
luò "luo4" pō "po1"
18
liú "liu2"
18
lǜ "lv4"
18
lǔ "lu3"
18
pán "pan2"
18
jiàn "jian4" jiān "jian1"
18
jiān "jian1"
18
yíng "ying2"
18
gǔ "gu3"
18
huī "hui1"
18
pù "pu4" bào "bao4"
18
wěi "wei3" duì "dui4"
18
dú "du2" dòu "dou4"
18
shěn "shen3"
18
chán "chan2"
18
chéng "cheng2" dèng "deng4"
18
zàn "zan4" cuán "cuan2"
18
biāo "biao1"
18
zhū "zhu1"
19
bīn "bin1"
19
yíng "ying2"
19
duì "dui4"
19
xiè "xie4"
19
hàn "han4"
19
huái "huai2" wāi "wai1"
19
hú "hu2"
19
jiàn "jian4" zùn "zun4"
19
huò "huo4"
19
lú "lu2"
19
lián "lian2"
19
lì "li4"
19
lài "lai4"
19
lài "lai4"
19
shu "shu5"
19
róng "rong2"
19
qián "qian2"
19
qìn "qin4"
19
yíng "ying2"
19
yíng "ying2"
19
xiāo "xiao1"
19
xiàn "xian4"
19
xuè "xue4"
20
yì "yi4"
20
yīng "ying1" yǐng "ying3" yìng "ying4"
20
yuān "yuan1"
20
shuàng "shuang4"
20
lán "lan2"
20
lán "lan2"
20
liàn "lian4"
20
lín "lin2"
20
lóng "long2" shuāng "shuang1"
20
mí "mi2"
20
ráng "rang2" nǎng "nang3"
20
jì "ji4"
20
jiān "jian1"
20
jiǎn "jian3"
20
zhuó "zhuo2" jiào "jiao4" zé "ze2"
20
guàn "guan4"
20
fèn "fen4"
20
fán "fan2"
20
dài "dai4"
20
chán "chan2"
20
yuè "yue4"
21
cóng "cong2"
21
fēng "feng1"
21
fǎ "fa3"
21
hào "hao4"
21
jué "jue2"
21
shè "she4"
21
lí "li2"
21
lěi "lei3"
21
qián "qian2"
21
qú "qu2"
21
yíng "ying2"
21
yōng "yong1"
22
yàn "yan4"
22
shàn "shan4"
22
sǎ "sa3"
22
mǐ "mi3"
22
tān "tan1"
22
zàn "zan4" cuán "cuan2"
23
chǎn "chan3"
23
dǎng "dang3" tǎng "tang3"
23
jiǎo "jiao3"
23
lán "lan2"
23
yíng "ying2"
24
lǎn "lan3"
24
hào "hao4"
24
bà "ba4"
24
zhú "zhu2"
25
nǎng "nang3"
25
wān "wan1"
26
yàn "yan4"
26
xiǎn "xian3"
26
luán "luan2"
27
yàn "yan4"
27
gàn "gan4"
31
yàn "yan4"
32
yù "yu4"
查字典通》 ZiDianTong.Com
Copyright 版权所有 联系我们:ZiDianTong@hotmail.com