字典词典成语诗词近反义作文 英语百科 教育
手写输入
偏旁部首拼音查字
部首查字>> 部首为扌的所有汉字 (696 个) 读音为:提手旁儿(tíshǒupángér)
总笔划
汉字
拼音
总笔划
汉字
拼音
3
cái "cai2"
3
shǒu "shou3"
4
zā "za1" zhā "zha1" zhá "zha2"
5
dǎ "da3" dá "da2"
5
bā "ba1" pá "pa2"
5
pū "pu1"
5
lè "le4" lì "li4" cái "cai2"
5
fǎn "fan3" fú "fu2"
5
qiú "qiu2"
5
rù "ru4"
6
rèn "ren4"
6
shēn "shen1"
6
yū "yu1" wū "wu1"
6
wù "wu4"
6
zài "zai4"
6
zhàng "zhang4"
6
hàn "han4"
6
gǔ "gu3" xì "xi4" gē "ge1" jié "jie2"
6
dèn "den4"
6
diǎo "diao3" dí "di2" yuē "yue1" lì "li4"
6
tuō "tuo1" chǐ "chi3" yǐ "yi3"
6
chā "cha1"
6
xī "xi1" chā "cha1" qì "qi4"
6
yū "yu1" wū "wu1" kū "ku1"
6
kòu "kou4"
6
káng "kang2" gāng "gang1"
6
kuò "kuo4"
6
mén "men2"
6
sǎo "sao3" sào "sao4"
6
zhí "zhi2"
6
tuō "tuo1"
6
qiān "qian1"
6
yáng "yang2"
7
jué "jue2"
7
niǔ "niu3"
7
nǐ "ni3"
7
zhuā "zhua1"
7
yì "yi4"
7
zhē "zhe1" zhé "zhe2" shé "she2"
7
bān "ban1"
7
pāo "pao1"
7
dǒu "dou3"
7
pī "pi1"
7
lūn "lun1" lún "lun2"
7
qiāng "qiang1" qiǎng "qiang3" chēng "cheng1"
7
bàn "ban4"
7
zhǎo "zhao3"
7
jù "ju4"
7
kōu "kou1"
7
bào "bao4"
7
shū "shu1"
7
bǎ "ba3" bà "ba4"
7
è "e4"
7
rǎo "rao3"
7
jì "ji4"
7
chāo "chao1"
7
tóu "tou2"
7
chě "che3"
7
tuán "tuan2"
7
fǔ "fu3"
7
fú "fu2"
7
kuáng "kuang2" wǎng "wang3" zài "zai4"
7
zhì "zhi4" sǔn "sun3" kǎn "kan3"
7
jū "ju1"