字典词典成语诗词近反义作文 英语百科 教育
手写输入
偏旁部首拼音查字
部首查字>> 部首为山的所有汉字 (362 个)
总笔划
汉字
拼音
总笔划
汉字
拼音
3
shān "shan1"
4
wā "wa1"
5
xiān "xian1"
5
huì "hui4"
5
àn "an4"
5
huì "hui4"
5
lì "li4"
6
hóng "hong2" lóng "long2"
6
è "e4"
6
chū "chu1"
6
hàn "han4" àn "an4"
6
qǐ "qi3" kǎi "kai3"
6
qǐ "qi3"
6
suì "sui4"
6
yì "yi4"
6
jí "ji2"
6
yǔ "yu3"
6
wù "wu4"
6
rèn "ren4"
6
shēn "shen1"
6
yin "yin5"
7
yǎo "yao3"
7
yuè "yue4"
7
wán "wan2"
7
wù "wu4"
7
qiān "qian1"
7
qí "qi2"
7
yá "ya2"
7
qū "qu1"
7
bā "ba1"
7
xiàn "xian4"
7
lán "lan2"
7
gǎng "gang3"
7
chà "cha4"
7
áng "ang2"
7
bǎn "ban3"
7
cén "cen2"
7
dǎo "dao3"
7
ào "ao4"
7
fén "fen2"
7
jié "jie2"
7
jiè "jie4"
7
jù "ju4"
7
qí "qi2"
7
qián "qian2"
8
pò "po4"
8
pī "pi1"
8
ping "ping5"
8
pō "po1"
8
lì "li4"
8
lǐng "ling3" líng "ling2"
8
kuàng "kuang4"
8
jū "ju1" jǔ "ju3"
8
fú "fu2"
8
gāng "gang1"
8
zɑi
8
dī "di1"
8
yuè "yue4"
8
dài "dai4"
8
lǐng "ling3" líng "ling2"
8
xiù "xiu4"
8
biàn "bian4"
8
ào "ao4"
8
xiù "xiu4"
8
mín "min2"
8
mǎo "mao3"
8
gǒu "gou3"
8
kě "ke3"
8
yì "yi4"
8
dōng "dong1"
8
yán "yan2"
8
àn "an4"
8
hù "hu4"
8
kuī "kui1"
8
jiǎ "jia3"
8
xuè "xue4"
8
xué "xue2"
8
tuó "tuo2"
8
tóng "tong2"
8
tiáo "tiao2"
8
tiáo "tiao2"
8
qū "qu1"
8
yǎng "yang3"
8
zuò "zuo4"
8
zuò "zuo4"
9
yáo "yao2"
9
yí "yi2"
9
yòu "you4"
9
quán "quan2"
9
shí "shi2"
9
xié "xie2" yé "ye2"
9
wéi "wei2"
9
wéi "wei2"
9
xiá "xia2"
9
zhì "zhi4" shì "shi4"
9
zhēng "zheng1"
9
xún "xun2"
9
jiào "jiao4" qiáo "qiao2"
9
tóng "tong2" dòng "dong4"
9
ān "an1"
9
luán "luan2"
9
kè "ke4" bā "ba1"
9
chéng "cheng2"
9
qiǎ "qia3"
9
fù "fu4" niè "nie4"
9
gāi "gai1"
9
ěn "en3"
9
ér "er2"
9
é "e2"
9
dié "die2"
9
tóng "tong2"
9
hé "he2"
9
huán "huan2"
9
fǎ "fa3"
9
jiāo "jiao1"
9
lǐ "li3"
9
lǐ "li3"
9
lù "lu4"
9
luò "luo4"
9
mì "mi4"
9
mǔ "mu3"
10
náo "nao2"
10
lǐ "li3"
10
lǎng "lang3"
10
kàn "kan4"
10
huà "hua4"
10
é "e2"
10
fēng "feng1"
10
gěng "geng3"
10
gào "gao4"
10
bū "bu1"
10
dǎo "dao3"
10
yù "yu4"
10
fēng "feng1"
10
é "e2"
10
lái "lai2"
10
qiào "qiao4"
10
jùn "jun4"
10
láo "lao2"
10
xiàn "xian4"
10
xiá "xia2"
10
wú "wu2"
10
xiǎn "xian3"
10
tú "tu2"
10
qún "qun2"
10
què "que4"
10
shēn "shen1"
10
róng "rong2"
10
yōu "you1"
10
yín "yin2"
11
yín "yin2"
11
yín "yin2"
11
zhēng "zheng1"
11
zhēng "zheng1"
11
zī "zi1"
11
tà "ta4"
11
yá "ya2"
11
wěi "wei3"
11
yá "ya2"
11
yān "yan1"
11
qí "qi2"
11
zhǎn "zhan3" chán "chan2"
11
gù "gu4"
11
bēng "beng1"
11
sōng "song1"
11
jué "jue2"
11
chóng "chong2"
11
kōng "kong1"
11
xiáo "xiao2"
11
cuī "cui1"
11
guō "guo1"
11
pí "pi2" bǐ "bi3"
11
gǎng "gang3" gāng "gang1"
11
chóng "chong2"
11
zú "zu2" cuì "cui4"
11
zú "zu2"
11
gù "gu4"
11
dōng "dong1"
11
duǒ "duo3"
11
dōng "dong1" dòng "dong4"
11
hán "han2"
11
jū "ju1"
11
jié "jie2"
11
jué "jue2"
11
kūn "kun1"
11
lái "lai2"
11
kūn "kun1"
11
lín "lin2"
11
líng "ling2"
11
mín "min2"
11
lún "lun2"
11
lún "lun2"
12
lǜ "lv4"
12
wù "wu4" máo "mao2"
12
měi "mei3"
12
yán "yan2"
12
qi "qi5"
12
qīn "qin1"
12
lán "lan2"
12
kān "kan1" zhàn "zhan4"
12
kē "ke1"
12
kě "ke3" jié "jie2"
12
hán "han2"
12
huàn "huan4"
12
jī "ji1"
12
huáng "huang2"
12
shì "shi4" dié "die2"
12
è "e4"
12
fēng "feng1"
12
yáng "yang2" dàng "dang4"
12
cuó "cuo2"
12
chá "cha2"
12
jī "ji1"
12
zī "zi1"
12
yú "yu2"
12
lǒu "lou3"
12
méi "mei2"
12
cuó "cuo2"
12
wéi "wei2"
12
yǎo "yao3"
12
zǎi "zai3"
12
wǎi "wai3" wēi "wei1"
12
qiàn "qian4" kàn "kan4"
12
róng "rong2"
12
wēi "wei1" wěi "wei3"
12
yǎn "yan3"
12
yán "yan2"
12
tí "ti2"
12
suì "sui4"
12
tíng "ting2"
12
qiú "qiu2"
12
zōng "zong1"
12
zōng "zong1"
12
zhì "zhi4" shì "shi4"
12
zhù "zhu4"
12
zè "ze4"
12
yú "yu2"
12
yú "yu2"
12
yǐ "yi3"
12
yáng "yang2"
13
yǒng "yong3"
13
róng "rong2" yíng "ying2"
13
ruo "ruo5"
13
tú "tu2"
13
shi "shi5"
13
wěng "weng3"
13
wù "wu4"
13
xī "xi1"
13
jǐ "ji3"
13
shèng "sheng4"
13
sōng "song1"
13
bēng "beng1"
13
kǎi "kai3" ái "ai2"
13
áo "ao2" ào "ao4"
13
cāng "cang1"
13
dàng "dang4" táng "tang2"
13
diān "dian1"
13
cuī "cui1"
13
jié "jie2"
13
kāo "kao1" qiāo "qiao1"
13
liú "liu2"
13
qīn "qin1" qiǎn "qian3"
13
niè "nie4"
14
qiāng "qiang1"
14
lǒu "lou3"
14
lóng "long2"
14
kāng "kang1"
14
liáo "liao2"
14
tuò "tuo4"
14
dǐng "ding3"
14
dǎo "dao3"
14
dǎo "dao3"
14
dié "die2" dì "di4"
14
wěi "wei3"
14
cēn "cen1"
14
cáo "cao2"
14
yǎn "yan3"
14
zhǎn "zhan3" chán "chan2"
14
zhǎn "zhan3" chán "chan2"
14
zhàng "zhang4"
14
xí "xi2"
14
xiàng "xiang4"
14
sǒng "song3"
14
tū "tu1"
14
qū "qu1"
14
yù "yu4"
14
zǒng "zong3"
14
zuǐ "zui3"
15
zūn "zun1"
15
zhàn "zhan4"
15
yáo "yao2"
15
yáo "yao2"
15
yān "yan1"
15
dèng "deng4"
15
ào "ao4"
15
céng "ceng2"
15
bō "bo1"
15
lín "lin2"
15
jué "jue2" guì "gui4"
15
jí "ji2"
15
jiàng "jiang4"
15
jiāo "jiao1"
15
jiāo "jiao1"
15
jiào "jiao4" qiáo "qiao2"
15
qín "qin2"
15
kě "ke3" jié "jie2"
15
jué "jue2"
15
liáo "liao2"
15
liáo "liao2"
15
láo "lao2"
15
qīn "qin1"
15
pǐ "pi3" pèi "pei4"
16
niè "nie4"
16
náo "nao2"
16
xiè "xie4" jiè "jie4"
16
dì "di4"
16
xiǎn "xian3"
16
xué "xue2"
16
wēi "wei1"
16
zhān "zhan1" shàn "shan4"
16
yè "ye4"
16
yè "ye4"
16
yì "yi4"
16
yí "yi2"
16
yǔ "yu3"
16
zuì "zui4"
17
yuè "yue4"
17
yǐn "yin3"
17
róng "rong2"
17
ru "ru5"
17
dǎo "dao3"
17
yí "yi2"
17
jié "jie2"
17
lì "li4" liè "lie4"
17
lǐng "ling3"
18
jié "jie2"
18
guī "gui1" xī "xi1" juàn "juan4"
18
guī "gui1" xī "xi1" juàn "juan4"
19
yíng "ying2" hōng "hong1"
19
diān "dian1"
19
yán "yan2"
20
xī "xi1"
20
quán "quan2"
20
yǐng "ying3"
20
wēi "wei1"
20
chán "chan2"
20
jú "ju2"
20
lóng "long2"
20
lóng "long2"
21
kuī "kui1"
21
chǎo "chao3"
22
cuán "cuan2"
22
luán "luan2"
22
náo "nao2"
22
niè "nie4"
22
diān "dian1"
22
yán "yan2"
22
yán "yan2"
23
yǎn "yan3"
23
yǎn "yan3"
23
diān "dian1"
24
kuí "kui2"
查字典通》 ZiDianTong.Com
Copyright 版权所有 联系我们:ZiDianTong@hotmail.com