字典词典成语诗词近反义作文 英语百科 教育
手写输入
偏旁部首拼音查字
部首查字>> 部首为艹的所有汉字 (975 个) 读音为:草字头儿(cǎozìtóuér)
总笔划
汉字
拼音
总笔划
汉字
拼音
3
ǎo "ao3"
4
yì "yi4"
5
ài "ai4"
5
jié "jie2" jiē "jie1"
5
nǎi "nai3"
5
qiú "qiu2"
5
dǐng "ding3"
5
lè "le4"
5
qiú "qiu2"
5
tiáo "tiao2"
6
suī "sui1"
6
yù "yu4"
6
yì "yi4"
6
zhì "zhi4"
6
zì "zi4" zǐ "zi3"
6
hù "hu4" xià "xia4"
6
mián "mian2"
6
péng "peng2"
6
gǎn "gan3"
6
wán "wan2"
6
xiōng "xiong1"
6
xiāng "xiang1"
6
máng "mang2"
6
chāi "chai1" chā "cha1"
6
jī "ji1"
6
dù "du4"
6
yù "yu4"
6
sháo "shao2"
6
qiān "qian1"
6
qǐ "qi3"
6
zhī "zhi1"
7
zhù "zhu4"
7
xīn "xin1" xìn "xin4"
7
yǐ "yi3"
7
xiàn "xian4"
7
ruì "rui4"
7
sū "su1" sù "su4"
7
shān "shan1"
7
cháng "chang2"
7
qiàn "qian4"
7
qín "qin2"
7
qí "qi2"
7
fú "fu2"
7
wú "wu2"
7
yuán "yuan2" yán "yan2"
7
fèi "fei4" fú "fu2"
7
zhǐ "zhi3"
7
jì "ji4"
7
wěi "wei3"
7
yún "yun2"
7
lì "li4"
7
jù "ju4" qǔ "qu3"
7
yá "ya2"
7
kōu "kou1"
7
bā "ba1"
7
è "e4"
7
lú "lu2"
7
ǎo "ao3"
7
bì "bi4" pí "pi2"
7
fāng "fang1"
7
biàn "bian4"
7
fēn "fen1"
7
cōng "cong1"
7
huā "hua1"
7
qín "qin2"
7
cāng "cang1"
7
jiè "jie4" gài "gai4"
7
háng "hang2"
7
fú "fu2"
7
tún "tun2" chūn "chun1"
7
pǐ "pi3"
7
qì "qi4"
7
chán "chan2" yín "yin2"
7
qiān "qian1"
7
qiē "qie1"
7
rén "ren2"
7
máo "mao2" mào "mao4"
7
lún "lun2" huā "hua1"
7
gǒu "gou3"
7
jué "jue2"
7
réng "reng2"
7
yì "yi4"
7
yǒu "you3"
7
xù "xu4" zhù "zhu4"
7
wěi "wei3"
7
wén "wen2"
8
wèi "wei4"
8
xiú "xiu2"
8
xiān "xian1"
8
xué "xue2"
8
yǎo "yao3"
8
yuán "yuan2"
8
yòng "yong4"
8
yǐ "yi3"
8
zhǐ "zhi3"
8
zuó "zuo2" zhǎ "zha3"
8
zī "zi1"
8
hū "hu1"
8
hóng "hong2"
8
lì "li4" jī "ji1"
8
méi "mei2"
8
shēng "sheng1" ruí "rui2"
8
nǐ "ni3"
8
niè "nie4"
8
zhù "zhu4" níng "ning2"
8
dié "die2"
8
dì "di4" tí "ti2"
8
dí "di2"
8
cōng "cong1"
8
dōng "dong1"
8
gū "gu1"
8
chí "chi2"
8
fú "fu2"
8
tiáo "tiao2" sháo "shao2"
8
líng "ling2"
8
pā "pa1" bó "bo2"
8
bèi "bei4"
8
fú "fu2"
8
bì "bi4"
8
bǐng "bing3"
8
tái "tai2" tāi "tai1"
8
jīng "jing1"
8
máo "mao2"
8
bá "ba2"
8
kǔ "ku3"
8
zhuó "zhuo2"
8
gān "gan1"
8
ruò "ruo4" rě "re3"
8
mào "mao4"
8
lóng "long2"
8
jū "ju1" chá "cha2"
8
mù "mu4"
8
píng "ping2" pēng "peng1"
8
piě "pie3"
8
mò "mo4"
8
shān "shan1" shàn "shan4"
8
fàn "fan4"
8
yuàn "yuan4"
8
yìn "yin4"
8
gǒu "gou3"
8
bāo "bao1"
8
kē "ke1" hē "he1"
8
niǎo "niao3"
8
máo "mao2"
8
běn "ben3"
8
yīng "ying1"
8
rǎn "ran3"
8
qǐng "qing3"
8
mín "min2"
8
miáo "miao2"
8
qié "qie2"
8
yíng "ying2"
8
qióng "qiong2"
9
hūn "hun1"
9
xíng "xing2"
9
yíng "ying2"
9
luò "luo4"
9
róng "rong2"
9
jìn "jin4"
9
mǎi "mai3"
9
huí "hui2"
9
lì "li4"
9
yīn "yin1"
9
jǔ "ju3"
9
tóng "tong2"
9
qiáo "qiao2"
9
xìng "xing4"
9
tíng "ting2"
9
zhū "zhu1"
9
qiàn "qian4"
9
míng "ming2"
9
xún "xun2"
9
zǐ "zi3"
9
jiāng "jiang1"
9
dàng "dang4"
9
máng "mang2"
9
cǎo "cao3"
9
jiǎn "jian3"
9
jiá "jia2"
9
yí "yi2"
9
jīng "jing1"
9
chá "cha2"
9
ráo "rao2"
9
yīn "yin1" yìn "yin4"
9
róng "rong2"
9
sūn "sun1"
9
jiàn "jian4"
9
lǎo "lao3"
9
cè "ce4"
9
fá "fa2"
9
àn "an4"
9
huāng "huang1"
9
jì "ji4"
9
chá "cha2"
9
rěn "ren3"
9
chōng "chong1"
9
bì "bi4"
9
zhòu "zhou4"
9
yào "yao4"
9
hóng "hong2"
9
fú "fu2"
9
huì "hui4"
9
quán "quan2"
9
gèn "gen4"
9
qián "qian2"
9
rú "ru2"
9
jiāo "jiao1"
9
cí "ci2"
9
hòu "hou4"
9
guāng "guang1"
9
gāi "gai1"
9
gè "ge4"
9
hāo "hao1"
9
guī "gui1"
9
jì "ji4"
9
ér "er2"
9
fū "fu1"
9
dá "da2"
9
dá "da2"
9
cì "ci4"
9
zī "zi1"
9
chuǎn "chuan3"
9
chén "chen2"
9
chéng "cheng2"
9
chí "chi2"
9
píng "ping2"
9
róng "rong2"
9
qiáo "qiao2"
9
liè "lie4"
9
jì "ji4"
9
jiāo "jiao1"
9
huán "huan2"
9
jīn "jin1"
9
jīng "jing1"
9
lì "li4"
9
zhuāng "zhuang1"
9
zhú "zhu2"
9
zì "zi4"
9
zhòng "zhong4"
9
yú "yu2"
9
zì "zi4"
9
shù "shu4"
9
yán "yan2"
9
yù "yu4"
10
xiàn "xian4"
10
wáng "wang2"
10
wěi "wei3"
10
wú "wu2"
10
wú "wu2"
10
xī "xi1"
10
xìng "xing4"
10
sù "su4" yóu "you2"
10
shāo "shao1" xiāo "xiao1"
10
tuō "tuo1"
10
tù "tu4" tú "tu2"
10
suī "sui1"
10
suō "suo1"
10
yín "yin2"
10
yǔn "yun3"
10
zhù "zhu4"
10
zhuāng "zhuang1"
10
lí "li2"
10
jìng "jing4"
10
jié "jie2"
10
jūn "jun1"
10
huá "hua2" huà "hua4" huā "hua1"
10
zuó "zuo2"
10
jiá "jia2"
10
méng "meng2"
10
wèn "wen4" wǎn "wan3" miǎn "mian3"
10
mò "mo4"
10
mù "mu4"
10
nán "nan2"
10
qín "qin2"
10
qiú "qiu2"
10
rěn "ren3"
10
qú "qu2"
10
nū xi
10
niǔ "niu3"
10
chē "che1"
10
chén "chen2"
10
chén "chen2"
10
chǎi "chai3"
10
cuò "cuo4"
10
cuò "cuo4"
10
fū "fu1"
10
péng "peng2" fēng "feng1"
10
dòu "dou4"
10
dù "du4"
10
hàn "han4"
10
gěng "geng3"
10
yóu "you2"
10
xiān "xian1" liǎn "lian3"
10
chún "chun2"
10
lì "li4"
10
hé "he2"
10
tú "tu2"
10
làng "lang4" liáng "liang2"
10
bù "bu4"
10
bié "bie2"
10
mǎng "mang3"
10
fú "fu2" piǎo "piao3"
10
suī "sui1"
10
pú "pu2"
10
kǎn "kan3"
10
bí "bi2"
10
lái "lai2"
10
mò "mo4" mù "mu4"
10
shì "shi4" shí "shi2"
10
suō "suo1" shā "sha1"
10
huò "huo4"
10
yóu "you2"
10
dí "di2"
10
yǒu "you3"
10
lì "li4"
10
é "e2"
10
méi "mei2"
10
shēn "shen1" xīn "xin1"
10
wō "wo1"
10
lián "lian2"
10
guān "guan1" guǎn "guan3" wǎn "wan3"
10
yīng "ying1"
10
yíng "ying2"
11
yíng "ying2"
11
yíng "ying2"
11
jiān "jian1"
11
wǎn "wan3" yùn "yun4"
11
dàng "dang4"
11
luó "luo2"
11
tiē "tie1"
11
jūn "jun1" jùn "jun4"
11
pú "pu2"
11
wěi "wei3"
11
xī "xi1"
11
sōng "song1"
11
dàn "dan4"
11
bì "bi4"
11
bá "ba2"
11
yíng "ying2"
11
tù "tu4" tú "tu2"
11
jú "ju2"
11
táo "tao2"
11
bō "bo1"
11
hé "he2"
11
zū "zu1"
11
píng "ping2"
11
méng "meng2"
11
chāng "chang1"
11
qī "qi1"
11
shū "shu1"
11
zhù "zhu4"
11
líng "ling2"
11
jīng "jing1"
11
fú "fu2"
11
cài "cai4"
11
fēi "fei1" fěi "fei3"
11
nài "nai4"
11
hàn "han4"
11
gū "gu1"
11
sà "sa4"
11
qí "qi2"
11
běng "beng3"
11
bì "bi4"
11
cè "ce4"
11
cuì "cui4"
11
yān "yan1"
11
ān "an1"
11
bào "bao4"
11
bó "bo2"
11
huán "huan2"
11
yú "yu2"
11
xiāo "xiao1"
11
gū "gu1"
11
gǎo "gao3"
11
wǎn "wan3"
11
gēng "geng1"
11
guǒ "guo3"
11
hé "he2"
11
dōng "dong1"
11
dìng "ding4"
11
fèi "fei4"
11
qí "qi2"
11
dì "di4"
11
dǐ "di3"
11
dào "dao4"
11
cháng "chang2"
11
tái "tai2" zhī "zhi1" chí "chi2"
11
chóu "chou2"
11
zōu "zou1" chù "chu4"
11
chuí "chui2"
11
cì "ci4"
11
chūn "chun1"
11
pāo "pao1"
11
niè "nie4" rěn "ren3"
11
qìn "qin4"
11
qiáo "qiao2" zhǎo "zhao3"
11
pān "pan1"
11
mén "men2"
11
mǎng "mang3"
11
lǐn "lin3" má "ma2"
11
lù "lu4"
11
lún "lun2"
11
jiān "jian1"
11
hǔ "hu3"
11
huán "huan2"
11
juǎn "juan3"
11
yǎn "yan3"
11
jiē "jie1" shà "sha4"
11
jǐn "jin3"
11
qín "qin2" qīn "qin1" jīn "jin1"
11
jiū "jiu1"
11
lí "li2"
11
kūn "kun1"
11
lā "la1"
11
lái "lai2"
11
láng "lang2"
11
zī "zi1" zì "zi4" zāi "zai1"
11
zhǒu "zhou3"
11
zhàn "zhan4"
11
zhěn "zhen3"
11
yí "yi2"
11
yì "yi4"
11
tǎn "tan3"
11
tián "tian2" tiàn "tian4"
11
tuò "tuo4"
11
tiáo "tiao2"
11
shà "sha4"
11
shù "shu4"
11
wō "wo1"
11
wèi "wei4"
11
wǎng "wang3"
12
wàn "wan4"
12
wěi "wei3"
12
wēi "wei1"
12
xǐ "xi3"
12
xiāng "xiang1"
12
xìng "xing4"
12
xuē "xue1"
12
xuān "xuan1"
12
shī "shi1"
12
sōu "sou1" sǒu "sou3"
12
shēn "shen1"
12
shāo "shao1"
12
yè "ye4"
12
uu
12
tū "tu1"
12
tiáo "tiao2"
12
yào "yao4"
12
yāo "yao1"
12
yú "yu2"
12
yòng "yong4"
12
yíng "ying2"
12
zuò "zuo4"
12
yūn "yun1"
12
yuān "yuan1"
12
zhuàn "zhuan4"
12
zhòu "zhou4"
12
zī "zi1"
12
zōng "zong1"
12
zuò "zuo4"
12
lán "lan2"
12
kuò "kuo4"
12
liàn "lian4"
12
yǔ "yu3"
12
qíng "qing2"
12
zū "zu1"
12
jùn "jun4"
12
kē "ke1"
12
huáng "huang2"
12
sōu "sou1"
12
kuò "kuo4"
12
hūn "hun1"
12
hóng "hong2"
12
hóng "hong2"
12
hóu "hou2"
12
jiān "jian1"
12
jì "ji4"
12
jì "ji4"
12
qiū "qiu1"
12
jiāng "jiang1"
12
jīng "jing1"
12
qián "qian2"
12
lǜ "lv4"
12
mào "mao4"
12
méi "mei2"
12
mǐ "mi3"
12
nǎn "nan3"
12
miǎn "mian3"
12
mí "mi2"
12
qú "qu2"
12
quán "quan2"
12
rǎn "ran3"
12
róu "rou2"
12
píng "ping2"
12
zhēn "zhen1"
12
pú "pu2"
12
chǔn "chun3"
12
chú "chu2"
12
cuó "cuo2"
12
pén "pen2"
12
fú "fu2"
12
duàn "duan4"
12
wěi "wei3"
12
gū "gu1"
12
guān "guan1"
12
gài "gai4"
12
jiǎng "jiang3"
12
dì "di4"
12
kuí "kui2"
12
bǎo "bao3"
12
kǎi "kai3"
12
ān "an1"
12
ān "an1"
12
tíng "ting2"
12
cè "ce4"
12
bó "bo2"
12
fù "fu4"
12
biān "bian1"
12
shèn "shen4"
12
wēi "wei1"
12
qiā "qia1"
12
hú "hu2"
12
chǎn "chan3"
12
fēng "feng1"
12
zàng "zang4"
12
gé "ge2"
12
qì "qi4"
12
luò "luo4"
12
pài "pai4"
12
cōng "cong1"
12
pú "pu2"
12
pā "pa1"
12
xiāng "xiang1"
12
dǒng "dong3"
12
jiā "jia1"
12
xǐ "xi3"
12
è "e4"
12
kuì "kui4" kuài "kuai4"
12
lóu "lou2"
12
xuān "xuan1"
13
yíng "ying2"
13
róng "rong2"
13
mēng "meng1" méng "meng2" měng "meng3"
13
ēn "en1"
13
péng "peng2"
13
bì "bi4"
13
shuò "shuo4"
13
jì "ji4"
13
pú "pu2"
13
lán "lan2"
13
mò "mo4"
13
làng "lang4"
13
shī "shi1"
13
suàn "suan4"
13
kuǎi "kuai3"
13
zhēn "zhen1"
13
rù "ru4"
13
yù "yu4"
13
zhēng "zheng1"
13
bì "bi4"
13
bù "bu4"
13
cāng "cang1"
13
cè "ce4"
13
suō "suo1"
13
hāo "hao1"
13
xù "xu4"
13
áo "ao2"
13
lí "li2"
13
bèi "bei4"
13
wěng "weng3"
13
bàng "bang4"
13
jí "ji2"
13
jiān "jian1"
13
gài "gai4" gě "ge3" hé "he2"
13
guì "gui4"
13
gǔn "gun3"
13
fén "fen2"
13
cuò "cuo4"
13
diào "diao4" tiáo "tiao2" dí "di2"
13
diǎn "dian3"
13
chú "chu2"
13
zhú "zhu2"
13
chún "chun2"
13
chén "chen2"
13
pú "pu2"
13
qiàn "qian4"
13
pò "po4"
13
pèi "pei4"
13
pán "pan2"
13
quē "que1"
13
míng "ming2"
13
rú "ru2" ná "na2"
13
nà "na4"
13
mǎo "mao3"
13
luǒ "luo3"
13
líng "ling2"
13
lián "lian2"
13
liú "liu2"
13
liú "liu2"
13
zū "zu1" jù "ju4"
13
huò "huo4"
13
yuán "yuan2" huán "huan2"
13
jǔ "ju3"
13
lì "li4"
13
lì "li4"
13
lǎng "lang3"
13
zuò "zuo4"
13
zǒng "zong3"
13
yuān "yuan1"
13
yūn "yun1"
13
yún "yun2"
13
zhēn "zhen1"
13
yīn "yin1"
13
yīn "yin1"
13
yù "yu4"
13
yǎo "yao3" zhuó "zhuo2"
13
tiáo "tiao2"
13
tōng "tong1"
13
tú "tu2"
13
dàn "dan4"
13
táng "tang2"
13
sūn "sun1"
13
shēn "shen1"
13
shā "sha1"
13
ruò "ruo4"
13
shī "shi1"
13
shì "shi4" shí "shi2"
13
xú "xu2" shú "shu2"
13
xuān "xuan1"
13
xī "xi1"
13
xí "xi2" xì "xi4"
13
xí "xi2"
14
wéi "wei2"
14
xuàn "xuan4"
14
yán "yan2"
14
xiāng "xiang1"
14
shēn "shen1"
14
shāng "shang1"
14
shè "she4"
14
tuī "tui1"
14
yì "yi4"
14
yín "yin2"
14
zhāng "zhang1"
14
zé "ze2"
14
zhōng "zhong1"
14
kòu "kou4"
14
léi "lei2"
14
zí "zi2" jú "ju2"
14
lóu "lou2"
14
juàn "juan4"
14
kē "ke1"
14
jǐn "jin3"
14
jié "jie2"
14
huì "hui4"
14
hūn "hun1"
14
hú "hu2"
14
hù "hu4"
14
jiān "jian1"
14
jiǎng "jiang3"
14
sà "sa4"
14
líng "ling2"
14
má "ma2"
14
lǔ "lu3"
14
màn "man4"
14
mǐ "mi3"
14
mì "mi4"
14
qiàn "qian4"
14
niǎo "niao3"
14
dì "di4"
14
chún "chun2"
14
zhū "zhu1"
14
cōng "cong1"
14
dí "di2"
14
dí "di2"
14
cuó "cuo2"
14
cōng "cong1"
14
lù "lu4"
14
qiū "qiu1" xū "xu1" fū "fu1"
14
gǔn "gun3"
14
guó "guo2"
14
hàn "han4"
14
lìn "lin4"
14
cài "cai4"
14
liǎn "lian3"
14
ǎi "ai3"
14
zhè "zhe4"
14
ān "an1"
14
xiāo "xiao1"
14
cù "cu4"
14
zàng "zang4"
14
cáo "cao2"
14
bo "bo0"
14
pó "po2"
14
biāo "biao1"
14
qiáng "qiang2"
14
niān "nian1"
14
sù "su4"
14
màn "man4" wàn "wan4"
14
qú "qu2"
14
dōu "dou1"
14
bì "bi4"
14
xǐ "xi3"
14
miè "mie4"
14
wèi "wei4"
14
kòu "kou4"
14
liǎo "liao3" lù "lu4"
14
xu "xu5"
15
ruǐ "rui3"
15
shū "shu1"
15
xùn "xun4"
15
qí "qi2"
15
fán "fan2"
15
jí "ji2"
15
zuì "zui4"
15
huì "hui4"
15
jué "jue2"
15
ruí "rui2"
15
bāo "bao1"
15
yùn "yun4"
15
jiāo "jiao1"
15
fù "fu4"
15
fén "fen2"
15
fěi "fei3"
15
è "e4"
15
fà "fa4"
15
dǒng "dong3"
15
dǐng "ding3"
15
dá "da2"
15
diǎn "dian3"
15
dàng "dang4"
15
chǎn "chan3"
15
ǒu "ou3"
15
qián "qian2"
15
ráo "rao2"
15
rú "ru2"
15
méng "meng2"
15
mǎi "mai3"
15
qiáng "qiang2"
15
qiáo "qiao2"
15
jiān "jian1"
15
jiān "jian1"
15
jí "ji2"
15
huá "hua2"
15
jué "jue2"
15
ruǐ "rui3"
15
lěi "lei3"
15
lí "li2"
15
kuì "kui4"
15
yún "yun2"
15
yú "yu2"
15
yù "yu4"
15
yù "yu4"
15
yóu "you2"
15
sūn "sun1"
15
tí "ti2"
15
shāo "shao1"
15
shèng "sheng4"
15
shùn "shun4"
15
sī "si1"
15
xiá "xia2"
15
xū "xu1"
15
yǎ "ya3"
15
wěi "wei3"
15
xì "xi4"
15
wú "wu2"
15
yùn "yun4"
16
yùn "yun4"
16
yuǎn "yuan3" wěi "wei3"
16
xūn "xun1"
16
xuān "xuan1"
16
xù "xu4" yù "yu4" xū "xu1"
16
xiè "xie4"
16
xí "xi2" xiào "xiao4"
16
xiāo "xiao1"
16
sì "si4"
16
shǔ "shu3"
16
shēn "shen1"
16
sà "sa4"
16
tì "ti4"
16
tāng "tang1"
16
sūn "sun1"
16
yào "yao4"
16
yù "yu4"
16
yuán "yuan2"
16
zhēn "zhen1"
16
zhān "zhan1"
16
xiān "xian1" liǎn "lian3"
16
huì "hui4"
16
huì "hui4"
16
jì "ji4"
16
jiàn "jian4"
16
jiāng "jiang1"
16
lù "lu4"
16
wàn "wan4" luàn "luan4"
16
líng "ling2"
16
lián "lian2"
16
miè "mie4"
16
qiáng "qiang2" sè "se4"
16
nóng "nong2"
16
cí "ci2" zī "zi1"
16
fán "fan2"
16
hào "hao4"
16
hāo "hao1" kǎo "kao3"
16
gǔ "gu3"
16
xuē "xue1"
16
hāo "hao1"
16
xīn "xin1"
16
bài "bai4"
16
ài "ai4"
16
wèng "weng4"
16
càn "can4"
16
lěi "lei3"
16
hòng "hong4"
16
xiè "xie4"
16
báo "bao2" bó "bo2" bò "bo4"
16
wēi "wei1"
16
yì "yi4"
16
hōng "hong1"
16
shǔ "shu3"
16
bì "bi4"
16
sǒu "sou3"
17
xūn "xun1"
17
xiǎn "xian3"
17
tái "tai2"
17
rú "ru2"
17
miǎo "miao3"
17
cáng "cang2" zàng "zang4"
17
jiè "jie4" jí "ji2"
17
biǎn "bian3"
17
gǎo "gao3"
17
xiāo "xiao1" hào "hao4"
17
fá "fa2"
17
ěr "er3"
17
duì "dui4"
17
jì "ji4" qí "qi2"
17
cóng "cong2"
17
diào "diao4" zhuó "zhuo2"
17
dí "di2"
17
chén "chen2"
17
chóu "chou2" zhòu "zhou4"
17
níng "ning2"
17
nǐ "ni3"
17
pín "pin2"
17
piáo "piao2"
17
qí "qi2"
17
qì "qi4"
17
qióng "qiong2"
17
mí "mi2"
17
mái "mai2" wō "wo1"
17
jiǎn "jian3"
17
huì "hui4" huí "hui2"
17
jìn "jin4"
17
kuí "kui2"
17
lán "lan2"
17
zǎo "zao3"
17
yíng "ying2"
17
tuī "tui1"
17
sù "su4"
18
shǔ "shu3"
18
tán "tan2"
18
xiě "xie3"
18
xù "xu4"
18
wèi "wei4"
18
liáo "liao2"
18
yùn "yun4"
18
yì "yi4"
18
yì "yi4"
18
zhǐ "zhi3"
18
lǎ "la3"
18
lěi "lei3"
18
jiào "jiao4"
18
huàn "huan4"
18
lǘ "lv2"
18
yào "yao4"
18
liú "liu2" liǔ "liu3"
18
mò "mo4"
18
qióng "qiong2"
18
xián "xian2"
18
ōu "ou1"
18
zhū "zhu1" chú "chu2"
18
sǒu "sou3"
18
gǎo "gao3"
18
bǎo "bao3"
18
biāo "biao1" pāo "pao1"
18
bēi "bei1"
18
ǒu "ou3"
18
téng "teng2"
18
fān "fan1"
18
lí "li2"
19
héng "heng2"
19
zǎo "zao3"
19
qú "qu2"
19
huò "huo4"
19
ǎi "ai3"
19
mó "mo2"
19
wù "wu4"
19
péng "peng2"
19
pín "pin2" píng "ping2"
19
qiáo "qiao2"
19
qìn "qin4"
19
ruǐ "rui3"
19
ruǐ "rui3"
19
qiu "qiu5"
19
máng "mang2"
19
lìn "lin4"
19
lú "lu2"
19
qí "qi2"
19
jì "ji4"
19
jiōng "jiong1"
19
jiōng "jiong1"
19
lì "li4"
19
lài "lai4"
19
yǐn "yin3"
19
yùn "yun4"
19
xuān "xuan1"
19
xuān "xuan1"
19
xūn "xun1"
19
sū "su1"
19
tuí "tui2"
19
tuò "tuo4"
19
tǒu "tou3"
19
sū "su1"
20
xiǎn "xian3"
20
wèi "wei4"
20
yīng "ying1"
20
yì "yi4"
20
yáo "yao2"
20
yuè "yue4"
20
yú "yu2"
20
yù "yu4"
20
lán "lan2"
20
jú "ju2"
20
jì "ji4"
20
huā "hua1"
20
huī "hui1"
20
liǎn "lian3"
20
liǎn "lian3"
20
lóng "long2"
20
lìng "ling4"
20
màn "man4"
20
mí "mi2"
20
qiáng "qiang2"
20
ráng "rang2"
20
lán "lan2"
20
dàng "dang4"
20
bò "bo4"
20
niè "nie4"
20
fán "fan2"
21
guī "gui1"
21
fēng "feng1"
21
kuí "kui2"
21
lí "li2"
21
léi "lei2"
21
zhī "zhi1"
22
lěi "lei3"
22
lèi "lei4"
22
huái "huai2"
22
huài "huai4"
22
jì "ji4"
22
jī "ji1"
22
luó "luo2"
22
mí "mi2"
22
zhàn "zhan4"
23
quǎn "quan3"
23
jiān "jian1"
23
sǎ ri
23
téng "teng2"
24
xiāo "xiao1"
24
yì "yi4"
24
léi "lei2"
24
kuí "kui2"
24
lù "lu4"
26
luán "luan2"
26
biē "bie1"
29
mén "men2"
查字典通》 ZiDianTong.Com
Copyright 版权所有 联系我们:ZiDianTong@hotmail.com