字典词典成语诗词近反义作文 英语百科 教育
手写输入
偏旁部首拼音查字
部首查字>> 部首为阝的所有汉字 (329 个) 读音为:双耳旁儿(shuāng'ěrpángér) 双耳刀儿(shuāng'ěrdāoér) 左(右)耳刀儿(zuǒ'ěrdāoér)
总笔划
汉字
拼音
总笔划
汉字
拼音
2
fǔ "fu3"
4
duì "dui4"
4
dèng "deng4"
4
lè "le4"
4
tíng "ting2"
5
tuó "tuo2"
5
xī "xi1"
5
xìn "xin4"
5
yú "yu2"
5
qǐ "qi3"
5
shān "shan1"
5
rú "ru2"
5
yì "yi4"
5
hán "han2"
5
kuàng "kuang4"
5
máng "mang2"
5
qiān "qian1"
5
qióng "qiong2"
5
wù "wu4"
6
yáng "yang2"
6
jǐng "jing3"
6
ruǎn "ruan3"
6
xié "xie2" yá "ya2" yé "ye2" yú "yu2" xú "xu2"
6
yīn "yin1"
6
jiē "jie1"
6
zhèn "zhen4"
6
bǎn "ban3"
6
fāng "fang1"
6
è "e4"
6
nà "na4" nǎ "na3" nèi "nei4" nā "na1"
6
xíng "xing2"
6
fáng "fang2"
6
bāng "bang1"
6
wū "wu1"
6
kēng "keng1"
6
kàng "kang4" háng "hang2"
6
fū "fu1"
6
bīn "bin1"
6
cūn "cun1"
6
dǒu "dou3"
6
shěn "shen3"
6
shēng "sheng1"
6
péi "pei2"
6
pí "pi2"
6
huǒ "huo3"
6
yuán "yuan2"
6
yīn "yin1"
6
xīn "xin1"
6
yǔn "yun3"
6
yáng "yang2"
6
wǎ "wa3"
6
zhǐ "zhi3"
7
tuó "tuo2"
7
jù "ju4"
7
lín "lin2"
7
qū "qu1"
7
dǐ "di3"
7
bǐng "bing3"
7
bì "bi4"
7
chēng "cheng1"
7
yè "ye4"
7
dǐ "di3"
7
bǐng "bing3"
7
yóu "you2"
7
tái "tai2"
7
pī "pi1"
7
bèi "bei4"
7
zōu "zou1"
7
qiū "qiu1"
7
è "e4"
7
shào "shao4"
7
lín "lin2"
7
ā "a1" ē "e1"
7
tuó "tuo2"
7
fù "fu4"
7
zuò "zuo4"
7
zǔ "zu3"
7
lǒng "long3"
7
hán "han2"
7
chén "chen2"
7
xíng "xing2"
7
lù "lu4"
7
jì "ji4"
7
diàn "dian4"
7
bēi "bei1"
8
shǎn "shan3"
8
lòu "lou4"
8
mò "mo4"
8
jiàng "jiang4"
8
xiàn "xian4"
8
kuài "kuai4"
8
láng "lang2" làng "lang4"
8
zhū "zhu1"
8
jiāo "jiao1"
8
zhèng "zheng4"
8
zhì "zhi4"
8
gāi "gai1"
8
yù "yu4"
8
jiá "jia2"
8
yùn "yun4"
8
xún "xun2" huán "huan2"
8
qiè "qie4" xì "xi4"
8
chéng "cheng2"
8
nà "na4"
8
duò "duo4"
8
duò "duo4"
8
ér "er2"
8
guǐ "gui3"
8
hé "he2"
8
hòu "hou4"
8
xíng "xing2"
8
guī "gui1"
8
gāi "gai1" hái "hai2"
8
píng "ping2"
8
lǚ "lv3"
8
kū "ku1"
8
kuāng "kuang1"
8
jí "ji2"
8
shī "shi1"
8
shū "shu1"
8
xí "xi2"
8
yán "yan2"
8
yū "yu1"
9
xì "xi4"
9
wú "wu2"
9
xiá "xia2"
9
xiàn "xian4"
9
shēng "sheng1"
9
zhèn "zhen4"
9
jiá "jia2"
9
xíng "xing2"
9
bèi "bei4"
9
jùn "jun4"
9
láng "lang2"
9
qiào "qiao4"
9
shǎn "shan3"
9
gěng "geng3"
9
fǔ "fu3"
9
bó "bo2"
9
pū "pu1"
9
dòu "dou4"
9
chún "chun2"
9
dǎo "dao3"
9
xī "xi1"
9
lì "li4" zhí "zhi2"
9
yún "yun2"
9
yǐng "ying3"
9
fú "fu2"
9
hǎo "hao3"
9
gào "gao4"
9
jùn "jun4"
9
xiǎn "xian3"
9
chú "chu2"
9
bì "bi4"
9
yuàn "yuan4"
9
yǔn "yun3"
9
dǒu "dou3"
9
zhì "zhi4"
9
niè "nie4"
10
líng "ling2"
10
zōu "zou1"
10
pī "pi1"
10
xiàn "xian4"
10
táo "tao2"
10
chuí "chui2"
10
péi "pei2"
10
guō "guo1"
10
yīn "yin1"
10
xiáo "xiao2" ǎo "ao3"
10
chēn "chen1"
10
pí "pi2"
10
dān "dan1"
10
bù "bu4"
10
dū "du1" dōu "dou1"
10
tán "tan2"
10
yóu "you2"
10
chén "chen2"
10
fèi "fei4"
10
zhǔ "zhu3"
10
duì "dui4"
10
wǔ "wu3"
10
ruò "ruo4"
10
qīng "qing1"
10
qī "qi1"
10
lún "lun2"
10
ní "ni2"
10
lái "lai2"
10
lù "lu4"
10
jū "ju1"
10
zōu "zou1"
10
zhōu "zhou1"
10
shēng "sheng1"
10
xiǎn "xian3"
10
xiāng "xiang1"
10
qí "qi2"
11
yī "yi1"
11
yīn "yin1"
11
yǔ "yu3"
11
yùn "yun4"
11
xiāng "xiang1"
11
xiāng "xiang1"
11
yáng "yang2"
11
yàn "yan4" yǎn "yan3"
11
xiá "xia2"
11
wēi "wei1"
11
shū "shu1"
11
yú "yu2" yáo "yao2" shù "shu4"
11
sōu "sou1"
11
jú "ju2"
11
jiē "jie1"
11
kuí "kui2"
11
niè "nie4"
11
méi "mei2"
11
qiāo "qiao1"
11
hóu "hou2"
11
duì "dui4" zhuì "zhui4"
11
réng "reng2"
11
chóng "chong2"
11
bèi "bei4"
11
dī "di1"
11
è "e4"
11
juàn "juan4"
11
àn "an4"
11
yīn "yin1"
11
lóng "long2"
11
yǐn "yin3" yìn "yin4"
11
huáng "huang2"
11
wěi "wei3" kuí "kui2"
11
yú "yu2"
11
wēi "wei1"
11
yǎn "yan3"
11
suí "sui2" duò "duo4"
11
suí "sui2"
12
gé "ge2"
12
xì "xi4"
12
ài "ai4"
12
qí "qi2" gāi "gai1" ái "ai2"
12
chù "chu4"
12
áo "ao2"
12
huī "hui1" duò "duo4"
12
hào "hao4"
12
rǔ "ru3"
12
mào "mao4"
12
míng "ming2"
12
zōu "zou1"
12
táng "tang2"
12
wū "wu1"
12
xī "xi1"
12
wù "wu4"
12
yǎn "yan3"
12
yì "yi4"
12
xiāng "xiang1"
12
yún "yun2"
12
yǔn "yun3"
12
zī "zi1"
13
zhuān "zhuan1"
13
yǐn "yin3" yìn "yin4"
13
yōng "yong1"
13
xì "xi4"
13
táng "tang2"
13
jì "ji4"
13
liǎo "liao3"
13
màn "man4"
13
sà "sa4"
13
qiāo "qiao1"
13
qiāo "qiao1"
13
hù "hu4"
13
fū "fu1"
13
cháo "chao2"
13
dǎo "dao3"
13
zhāng "zhang1"
13
bǐ "bi3"
13
yān "yan1"
13
zhàng "zhang4"
13
yín "yin2"
14
suì "sui4"
14
shàn "shan4"
14
pó "po2"
14
dèng "deng4"
14
dèng "deng4"
14
dān "dan1"
14
bì "bi4"
14
fén "fen2"
14
rǎo "rao3"
14
mào "mao4"
14
méng "meng2"
14
lín "lin2"
14
lín "lin2"
14
tuí "tui2"
14
suí "sui2"
14
wéi "wei2"
14
ào "ao4" yù "yu4"
14
xún "xun2"
14
xǔ "xu3"
14
zhèng "zheng4"
14
zēng "zeng1"
15
yè "ye4"
15
kuài "kuai4"
15
xiǎn "xian3"
15
méng "meng2"
15
pí "pi2"
15
fēng "feng1"
15
cào "cao4"
16
dǎo "dao3"
16
ér "er2"
16
nǐ "ni3"
16
jī "ji1"
16
kuàng "kuang4"
16
xí "xi2"
16
zōu "zou1"
16
yǐn "yin3" yìn "yin4"
16
zhì "zhi4"
17
zàn "zan4"
17
yōu "you1"
17
huī "hui1" duò "duo4"
17
liǎn "lian3"
17
qí "qi2"
17
chán "chan2"
18
zàn "zan4"
18
yàn "yan4"
19
xī "xi1"
19
chán "chan2"
19
huān "huan1"
19
lǒng "long3"
19
líng "ling2"
20
fēng "feng1"
20
xī "xi1"
21
lì "li4"
21
zàn "zan4"
查字典通》 ZiDianTong.Com
Copyright 版权所有 联系我们:ZiDianTong@hotmail.com