字典词典成语诗词近反义作文 英语百科 教育
手写输入
偏旁部首拼音查字
部首查字>> 部首为鳥的所有汉字 (313 个)
总笔划
汉字
拼音
总笔划
汉字
拼音
11
niǎo "niao3" diǎo "diao3"
12
yǐ "yi3"
13
diāo "diao1" zhāo "zhao1"
13
fèng "feng4"
13
bú "bu2"
13
fú "fu2"
13
jī "ji1"
13
jiū "jiu1"
13
lì "li4"
13
rù "ru4"
13
yàn "yan4"
14
shī "shi1"
14
míng "ming2"
14
gān "gan1" hàn "han4" yàn "yan4"
14
bǎo "bao3"
14
fèng "feng4"
14
yuān "yuan1"
15
zhèn "zhen4"
15
yù "yu4"
15
fèng "feng4"
15
fāng "fang1"
15
bǎo "bao3"
15
yāo "yao1"
15
bān "ban1" fén "fen2"
15
zhī "zhi1"
15
fǒu "fou3"
15
fū "fu1" guī "gui1"
15
fú "fu2"
15
jué "jue2"
15
jué "jue2"
15
hù "hu4"
15
jiān "jian1" qiān "qian1" zhān "zhan1"
15
huān "huan1"
15
ōu "ou1"
15
qín "qin2"
15
pǐ "pi3"
15
shī "shi1"
15
yàn "yan4"
15
yā "ya1"
15
wén "wen2"
15
wén "wen2"
16
tuó "tuo2"
16
yā "ya1"
16
xiāo "xiao1"
16
rú "ru2"
16
tián "tian2"
16
mín "min2"
16
lì "li4"
16
líng "ling2"
16
dié "die2"
16
jū "ju1"
16
jiā "jia1"
16
gē "ge1"
16
qú "qu2"
16
gū "gu1"
16
chī "chi1"
16
biǎn "bian3"
16
yāo "yao1"
16
ài "ai4"
16
miè "mie4"
16
bī "bi1"
16
dàn "dan4"
16
dài "dai4"
16
yù "yu4"
16
yù "yu4"
16
yù "yu4"
16
yīng "ying1"
16
yāng "yang1"
16
zhèng "zheng4"
16
zhì "zhi4"
16
yuān "yuan1"
16
zhōng "zhong1"
17
zhī "zhi1"
17
zhū "zhu1"
17
zhōu "zhou1"
17
cí "ci2"
17
ér "er2"
17
duī "dui1"
17
ě "e3"
17
yàn "yan4"
17
chī "chi1"
17
gē "ge1"
17
luò "luo4"
17
hóng "hong2"
17
héng "heng2"
17
héng "heng2"
17
guā "gua1"
17
jiāo "jiao1"
17
jiá "jia2"
17
liè "lie4"
17
lù "lu4"
17
luán "luan2"
17
móu "mou2"
17
nián "nian2"
17
pí "pi2"
17
rén "ren2"
17
yí "yi2"
17
rú "ru2"
17
xiāo "xiao1"
17
yáng "yang2"
17
xiū "xiu1"
17
wū "wu1"
18
tuǒ "tuo3"
18
wú "wu2"
18
xī "xi1"
18
shēn "shen1"
18
tí "ti2"
18
tú "tu2"
18
tū "tu1"
18
pàn "pan4"
18
kuáng "kuang2"
18
jiān "jian1"
18
jùn "jun4"
18
jùn "jun4"
18
jùn "jun4"
18
jiá "jia2"
18
jì "ji4"
18
zān "zan1"
18
jú "ju2"
18
jìng "jing4"
18
huān "huan1"
18
hú "hu2"
18
lài "lai4"
18
bó "bo2"
18
bū "bu1"
18
é "e2"
18
é "e2"
18
yù "yu4"
19
yīng "ying1"
19
yè "ye4"
19
yì "yi4"
19
yì "yi4"
19
yì "yi4"
19
zhuī "zhui1"
19
zhuó "zhuo2"
19
zī "zi1"
19
zūn "zun1"
19
yuān "yuan1"
19
duò "duo4"
19
dōng "dong1"
19
péng "peng2"
19
chún "chun2"
19
diāo "diao1"
19
ān "an1"
19
bēi "bei1"
19
gēng "geng1"
19
fú "fu2"
19
jīng "jing1"
19
jīng "jing1"
19
jú "ju2"
19
jiān "jian1"
19
jī "ji1"
19
qū "qu1"
19
jū "ju1"
19
kūn "kun1"
19
kōng "kong1"
19
lái "lai2"
19
lù "lu4"
19
lù "lu4"
19
lí "li2"
19
qí "qi2"
19
qí "qi2"
19
qī "qi1"
19
què "que4"
19
qiān "qian1"
19
qín "qin2"
19
miáo "miao2"
19
máo "mao2"
19
tù "tu4"
19
shēng "sheng1"
19
shū "shu1"
19
shù "shu4"
19
wǔ "wu3"
19
yīng "ying1"
19
yā "ya1"
20
yǎn "yan3"
20
wù "wu4"
20
tú "tu2"
20
méi "mei2"
20
qiū "qiu1"
20
róu "rou2"
20
kūn "kun1"
20
jú "ju2"
20
hú "hu2"
20
hú "hu2"
20
jiē "jie1"
20
gǔ "gu3" hú "hu2"
20
hé "he2" jiè "jie4"
20
fú "fu2" bì "bi4"
20
ān "an1"
20
piān "pian1" biǎn "bian3"
20
chì "chi4"
20
tí "ti2" chí "chi2"
20
tí "ti2" chí "chi2"
20
cí "ci2"
20
chūn "chun1"
20
cí "ci2"
20
chuàn "chuan4" zhì "zhi4"
20
dong "dong5"
20
è "e4"
20
yuán "yuan2"
21
yuán "yuan2"
21
yì "yi4"
21
yì "yi4"
21
yào "yao4"
21
yàn "yan4"
21
yīng "ying1"
21
fǎng "fang3"
21
chú "chu2"
21
cāng "cang1" qiāng "qiang1"
21
áo "ao2"
21
bì "bi4"
21
hè "he4" hú "hu2"
21
hè "he4"
21
hàn "han4"
21
gāo "gao1"
21
jiān "jian1"
21
huá "hua2"
21
jī "ji1"
21
jī "ji1"
21
kòu "kou4"
21
lì "li4"
21
liú "liu2"
21
mǎ "ma3"
21
tú "tu2"
21
tián "tian2"
21
tī "ti1"
21
tián "tian2"
21
táng "tang2"
21
sǔn "sun3" xùn "xun4"
21
tī "ti1"
21
shī "shi1"
21
ruò "ruo4"
21
xiá "xia2"
21
xiān "xian1"
21
wēng "weng1"
21
xiāo "xiao1"
22
yǎo "yao3"
22
shuāng "shuang1"
22
tú "tu2"
22
tuán "tuan2"
22
lóu "lou2" lǚ "lv3"
22
ōu "ou1"
22
liù "liu4"
22
jì "ji4"
22
huáng "huang2"
22
bì "bi4"
22
chén "chen2"
22
chì "chi4"
22
yú "yu2"
22
yōng "yong1"
22
yī "yi1"
22
zhì "zhi4"
22
zhè "zhe4"
22
zhuó "zhuo2"
23
zūn "zun1"
23
yì "yi4"
23
yàn "yan4"
23
yīng "ying1"
23
yín "yin2"
23
fán "fan2"
23
jiāo "jiao1"
23
jiāo "jiao1"
23
jiù "jiu4"
23
gāo "gao1"
23
liáo "liao2"
23
jué "jue2"
23
mǎi "mai3"
23
tí "ti2"
23
yù "yu4"
23
sī "si1"
23
xián "xian2"
23
xián "xian2"
23
xián "xian2"
23
tuán "tuan2"
23
wú "wu2"
24
xī "xi1"
24
xué "xue2"
24
sù "su4"
24
méng "meng2"
24
luó "luo2"
24
pì "pi4"
24
lù "lu4"
24
hù "hu4"
24
jī "ji1"
24
zhǔ "zhu3"
24
pì "pi4"
24
yì "yi4"
24
yīng "ying1"
24
yáng "yang2"
24
yè "ye4"
24
yì "yi4"
24
zhān "zhan1"
24
zé "ze2"
24
yú "yu2"
24
yù "yu4"
25
yuè "yue4"
25
yīng "ying1"
25
dí "di2"
25
mí "mi2"
25
níng "ning2"
26
lěi "lei3"
26
bǔ "bu3"
27
hè "he4"
27
lú "lu2"
27
lóng "long2"
28
shuāng "shuang1"
28
guàn "guan4"
28
yīng "ying1"
28
yuè "yue4"
29
qú "qu2"
30
lí "li2"
30
luán "luan2"
查字典通》 ZiDianTong.Com
Copyright 版权所有 联系我们:ZiDianTong@hotmail.com