字典词典成语诗词近反义作文 英语百科 教育
手写输入
偏旁部首拼音查字
部首查字>> 部首为馬的所有汉字 (192 个)
总笔划
汉字
拼音
总笔划
汉字
拼音
10
mǎ "ma3"
12
féng "feng2" píng "ping2"
12
yù "yu4"
13
zhù "zhu4"
13
tuō "tuo1" zhé "zhe2"
13
xùn "xun4"
13
hàn "han4" hán "han2"
13
chí "chi2"
13
tuó "tuo2" duò "duo4"
13
dí "di2"
13
sà "sa4"
14
zhī "zhi1" shì "shi4"
14
wén "wen2"
14
qū "qu1"
14
rì "ri4"
14
lú "lu2"
14
pèi "pei4"
14
dǎn "dan3" dàn "dan4"
14
tuó "tuo2" duò "duo4"
14
bǎo "bao3"
14
bó "bo2"
14
xìn "xin4" jìn "jin4"
14
jù "ju4"
14
jué "jue2" kuài "kuai4"
14
wén "wen2"
14
zhí "zhi2"
14
yóu "you2"
14
yì "yi4"
14
yǔn "yun3"
15
zǎng "zang3"
15
yuān "yuan1"
15
yǎng "yang3"
15
zhěn "zhen3"
15
zhāo "zhao1"
15
zhòu "zhou4"
15
zhù "zhu4"
15
tuó "tuo2"
15
tuó "tuo2"
15
jū "ju1"
15
jiōng "jiong1"
15
jià "jia4"
15
fù "fu4"
15
bì "bi4"
15
tái "tai2" dài "dai4"
15
pēng "peng1"
15
pī "pi1"
15
nú "nu2"
15
líng "ling2"
15
liú "liu2"
15
qū "qu1"
15
pǒ "po3"
15
shǐ "shi3"
15
sì "si4"
16
táo "tao2"
16
shēn "shen1"
16
quán "quan2"
16
róng "rong2"
16
mà "ma4"
16
pián "pian2"
16
dàn "dan4"
16
dòng "dong4"
16
bó "bo2"
16
ěr "er3"
16
hài "hai4"
16
luò "luo4"
16
jiōng "jiong1"
16
téng "teng2"
16
xún "xun2" xuān "xuan1"
16
zhou "zhou5"
16
zhū "zhu1"
16
zhì "zhi4"
16
yīn "yin1"
17
xuān "xuan1"
17
xīng "xing1"
17
tú "tu2"
17
tuì "tui4"
17
jú "ju2"
17
hài "hai4"
17
hàn "han4"
17
ě "e3"
17
chěng "cheng3"
17
sì "si4"
17
máng "mang2"
17
liú "liu2"
17
liáng "liang2" láng "lang2"
17
jùn "jun4"
17
qīn "qin1"
17
sǒng "song3"
18
shè "she4"
18
sāo "sao1"
18
qián "qian2"
18
qí "qi2"
18
kè "ke4"
18
kūn "kun1"
18
lái "lai2"
18
lù "lu4"
18
pián "pian2"
18
zhōu "zhou1"
18
fēi "fei1"
18
guā "gua1"
18
qí "qi2"
18
táo "tao2"
18
yàn "yan4"
18
yàn "yan4"
18
zhuī "zhui1"
18
zōng "zong1"
19
zōng "zong1"
19
zhì "zhi4"
19
yǎo "yao3"
19
yú "yu2"
19
xiá "xia2"
19
tí "ti2"
19
tuó "tuo2"
19
wù "wu4"
19
huō "huo1"
19
gé "ge2"
19
fēi "fei1"
19
huáng "huang2"
19
guī "gui1"
19
cōng "cong1"
19
cǎo "cao3"
19
piàn "pian4"
19
piàn "pian4"
19
kuí "kui2"
19
qián "qian2"
19
róu "rou2"
19
quán "quan2"
19
sāo "sao1"
19
sōu "sou1"
19
sī "si1"
20
shàn "shan4"
20
zōu "zou1"
20
liú "liu2"
20
mò "mo4"
20
chéng "cheng2"
20
ào "ao4"
20
péng "peng2"
20
bì "bi4"
20
dú "du2"
20
huá "hua2"
20
qiān "qian1"
20
téng "teng2"
20
xí "xi2"
20
yàn "yan4"
20
yuán "yuan2"
20
zhāng "zhang1"
21
zhì "zhi4"
21
xí "xi2"
21
xū "xu1"
21
zhì "zhi4"
21
cōng "cong1"
21
piào "piao4"
21
cān "can1"
21
lù "lu4"
21
luó "luo2"
21
qū "qu1"
21
qí "qi2"
21
shuāng "shuang1"
22
liú "liu2"
22
lín "lin2"
22
bō "bo1"
22
céng "ceng2"
22
dūn "dun1"
22
diàn "dian4"
22
jiāo "jiao1"
22
jīng "jing1"
22
xiāo "xiao1"
22
tuó "tuo2"
22
yù "yu4"
22
zhàn "zhan4"
23
zhān "zhan1"
23
yè "ye4"
23
yì "yi4"
23
tiě "tie3"
23
yàn "yan4"
23
luó "luo2"
23
sù "su4"
24
pīn "pin1"
24
tuó "tuo2"
24
zhòu "zhou4"
26
téng "teng2"
26
yàn "yan4"
26
lǘ "lv2"
26
jì "ji4"
27
jú "ju2"
27
huān "huan1"
27
lóng "long2"
27
shuāng "shuang1"
27
xiāng "xiang1"
28
xí "xi2"
29
lí "li2"
30
biāo "biao1"
查字典通》 ZiDianTong.Com
Copyright 版权所有 联系我们:ZiDianTong@hotmail.com