字典词典成语诗词近反义作文 英语百科 教育
手写输入
偏旁部首拼音查字
部首查字>> 部首为門的所有汉字 (104 个)
总笔划
汉字
拼音
总笔划
汉字
拼音
8
mén "men2"
9
mà "ma4"
9
shuān "shuan1"
10
shǎn "shan3"
10
mén "men2"
10
huò "huo4" shǎn "shan3"
11
bì "bi4"
11
hàn "han4" bì "bi4"
11
bì "bi4"
11
shān "shan1"
11
yán "yan2"
12
xián "xian2"
12
xiā "xia1" xiǎ "xia3"
12
lào "lao4"
12
rùn "run4"
12
sàn "san4"
12
bēng "beng1"
12
dòu "dou4"
12
hóng "hong2"
12
xián "xian2" jiān "jian1" jiàn "jian4"
12
jiān "jian1" jiàn "jian4"
12
kāi "kai1"
12
kāng "kang1" kàng "kang4"
12
mǐn "min3"
13
nào "nao4"
13
líng "ling2"
13
xiǎ "xia3" kě "ke3"
13
zhá "zha2"
13
bì "bi4"
13
biàn "bian4" guān "guan1"
13
rùn "run4"
13
pēng "peng1" pèng "peng4"
13
zhān "zhan1"
14
sē "se1"
14
tíng "ting2" tǐng "ting3"
14
chù "chu4"
14
hé "he2"
14
fá "fa2"
14
gé "ge2"
14
hé "he2" gé "ge2"
14
guān "guan1"
14
guī "gui1"
14
mǐn "min3"
14
lǘ "lv2"
14
jú "ju2"
14
hòng "hong4" xiàng "xiang4"
15
làng "lang4"
15
kǔn "kun3"
15
chǎn "chan3"
15
shà "sha4"
15
qù "qu4"
15
yuè "yue4"
15
yuè "yue4"
16
yù "yu4"
16
yān "yan1"
16
yán "yan2"
16
shā "sha1"
16
wén "wen2"
16
wén "wen2"
16
chāng "chang1"
16
bāo "bao1"
16
è "e4" yān "yan1"
16
dū "du1" shé "she2"
16
kǔn "kun3"
16
lìn "lin4"
16
hòng "hong4" juǎn "juan3" xiàng "xiang4"
16
hūn "hun1"
17
hòng "hong4"
17
què "que4"
17
lán "lan2"
17
kuò "kuo4"
17
bǎn "ban3" pàn "pan4"
17
àn "an4"
17
wén "wen2"
17
wéi "wei2"
17
qù "qu4"
17
quán "quan2"
17
pɑi yìng
17
yǎo "yao3"
17
yīn "yin1"
18
tián "tian2"
18
tà "ta4"
18
chuǎng "chuang3"
18
dòu "dou4"
18
hé "he2"
18
guān "guan1"
18
niè "nie4"
18
kǎi "kai3"
18
què "que4" quē "que1"
19
kuī "kui1"
19
kàn "kan4" hǎn "han3"
19
guān "guan1"
19
táng "tang2" tāng "tang1" chāng "chang1"
19
piáo "piao2"
19
qǐ "qi3"
20
xì "xi4" sè "se4" tà "ta4"
20
tà "ta4"
20
chǎn "chan3"
20
huì "hui4"
21
huán "huan2"
21
dāng "dang1" dàng "dang4"
21
uu
21
wén "wen2"
21
pì "pi4"
查字典通》 ZiDianTong.Com
Copyright 版权所有 联系我们:ZiDianTong@hotmail.com