字典词典成语诗词近反义作文 英语百科 教育
手写输入
偏旁部首拼音查字
部首查字>> 部首为雨的所有汉字 (105 个)
总笔划
汉字
拼音
总笔划
汉字
拼音
8
yǔ "yu3" yù "yu4"
11
yú "yu2"
11
xuě "xue3"
11
nǎ "na3"
11
sè "se4" xí "xi2"
12
mù "mu4"
12
yún "yun2"
12
wén "wen2"
12
lì "li4"
12
pāng "pang1"
12
fēn "fen1"
12
fǒu "fou3"
13
hū "hu1" hù "hu4"
13
dàng "dang4"
13
diàn "dian4"
13
án "an2"
13
chì "chi4"
13
léi
13
líng "ling2"
13
wù "wu4"
13
báo "bao2"
13
wù "wu4" méng "meng2"
13
yāng "yang1"
14
tíng "ting2"
14
jì "ji4"
14
xū "xu1"
14
diào "diao4"
15
chén "chen2"
15
líng "ling2"
15
zhèn "zhen4"
15
xiāo "xiao1"
15
pèi "pei4"
15
méi "mei2"
15
zhá "zha2"
15
mù "mu4"
16
qī "qi1"
16
tún "tun2"
16
yīng "ying1"
16
líng "ling2"
16
zhān "zhan1"
16
zhōu "zhou1"
16
yīn "yin1"
16
shù "shu4"
16
shà "sha4"
16
lín "lin2"
16
huò "huo4"
16
ní "ni2"
16
fēi "fei1"
16
hóng "hong2"
17
hóng "hong2"
17
dòng "dong4"
17
xiá "xia2"
17
shuāng "shuang1"
17
yīn "yin1"
17
líng "ling2"
17
líng "ling2"
17
mài "mai4"
17
wù "wu4"
18
mài "mai4"
18
mèng "meng4"
18
wù "wu4"
18
liù "liu4"
18
yǔn "yun3"
18
kuò "kuo4"
19
bīn "bin1"
19
ǎi "ai3"
19
yín "yin2"
19
yì "yi4"
19
lóng "long2"
19
wèi "wei4"
19
xí "xi2"
20
tèng "teng4"
20
yù "yu4"
20
xiàn "xian4"
20
dài "dai4"
20
dàn "dan4"
20
jí "ji2"
21
bà "ba4"
21
pī "pi1"
21
lòu "lou4" lù "lu4"
21
pāng "pang1"
21
wēi "wei1"
21
uu
21
yáng "yang2"
21
méng "meng2"
21
méng "meng2"
22
xì "xi4"
22
mái "mai2"
22
jì "ji4"
23
léi "lei2"
23
dài "dai4"
24
fèi "fei4"
24
lì "li4"
24
huò "huo4"
24
ǎi "ai3"
24
lìng "ling4"
24
lóng "long2"
25
ài "ai4"
26
fēng "feng1"
27
hè "he4"
27
hè "he4"
27
lì "li4"
27
bǎo "bao3"
29
hè "he4"
39
bìng "bing4"
查字典通》 ZiDianTong.Com
Copyright 版权所有 联系我们:ZiDianTong@hotmail.com