字典词典成语诗词近反义作文 英语百科 教育
手写输入
偏旁部首拼音查字
部首查字>> 部首为足的所有汉字 (248 个)
总笔划
汉字
拼音
总笔划
汉字
拼音
7
zú "zu2"
9
pā "pa1"
10
dǔn "dun3"
10
tā "ta1"
10
bào "bao4" bō "bo1"
10
kē "ke1"
10
kuà "kua4" wù "wu4"
11
fāng "fang1" fàng "fang4" páng "pang2"
11
jué "jue2" guì "gui4"
11
qí "qi2" qǐ "qi3"
11
yuè "yue4"
11
yuè "yue4"
11
fū "fu1"
11
jiǎn "jian3"
11
zhǐ "zhi3"
11
jù "ju4"
11
qiāng "qiang1" qiàng "qiang4"
11
bà "ba4" páo "pao2"
11
chěn "chen3"
12
jiàn "jian4" chén "chen2"
12
tuò "tuo4"
12
pán "pan2" bàn "ban4"
12
fū "fu1"
12
tái "tai2"
12
bá "ba2"
12
jiàn "jian4"
12
bǒ "bo3"
12
zhí "zhi2"
12
diē "die1"
12
tuó "tuo2"
12
pǎo "pao3" páo "pao2"
12
lì "li4" luò "luo4"
12
jiā "jia1"
12
shān "shan1"
12
yì "yi4"
12
zhù "zhu4"
12
ní "ni2"
12
qiǎ "qia3"
12
diǎn "dian3" tiē "tie1" dié "die2"
12
kū "ku1"
12
jū "ju1"
12
jū "ju1" jù "ju4" qiè "qie4"
12
líng "ling2"
12
mèi "mei4"
13
dá "da2"
13
duò "duo4"
13
jì "ji4"
13
jié "jie2"
13
quán "quan2"
13
zhuǎi "zhuai3"
13
zhì "zhi4"
13
xiáng "xiang2"
13
yí "yi2"
13
zhēng "zheng1"
13
duò "duo4"
13
guì "gui4"
13
lù "lu4"
13
xiān "xian1"
13
xiǎn "xian3"
13
tiào "tiao4" táo "tao2"
13
kuǐ "kui3"
13
kuà "kua4"
13
qióng "qiong2"
13
qiāo "qiao1"
13
bì "bi4"
13
gēn "gen1"
13
jiāo "jiao1"
13
pián "pian2" bèng "beng4"
13
jī "ji1"
13
dài "dai4" duò "duo4" duō "duo1" chí "chi2"
13
dié "die2"
13
cǎi "cai3"
13
zhū "zhu1"
13
cī "ci1" cǐ "ci3"
14
tú "tu2"
14
qūn "qun1"
14
shū "shu1" chōu "chou1"
14
chuò "chuo4"
14
bù "bu4"
14
liáng "liang2"
14
xué "xue2"
14
chóu "chou2"
14
yǒng "yong3"
14
jì "ji4"
14
shū "shu1"
14
xiāo "xiao1"
14
qiāo "qiao1"
14
niè "nie4"
14
jiǎo "jiao3"
14
jìng "jing4"
14
móu "mou2"
14
mǔ "mu3"
14
jú "ju2"
15
jū "ju1"
15
quán "quan2"
15
lún "lun2"
15
lù "lu4"
15
jié "jie2"
15
jiàn "jian4"
15
jī "ji1"
15
jí "ji2"
15
qī "qi1"
15
guā "gua1"
15
niè "nie4"
15
niè "nie4"
15
nuò "nuo4"
15
pèng "peng4"
15
wō "wo1"
15
qiè "qie4"
15
zhě "zhe3"
15
wǎn "wan3"
15
zōng "zong1"
15
jù "ju4"
15
zōng "zong1"
15
tī "ti1"
15
huái "huai2"
15
chí "chi2"
15
zhì "zhi4"
15
tà "ta4"
15
chuō "chuo1"
15
cǎi "cai3"
15
diǎn "dian3"
15
bó "bo2"
15
zhí "zhi2"
15
jiàn "jian4"
15
lèng "leng4"
15
cù "cu4"
15
wěi "wei3"
15
zú "zu2"
16
yú "yu2"
16
chuǎn "chuan3"
16
chěn "chen3"
16
dì "di4"
16
chǎ "cha3"
16
cuō "cuo1"
16
tí "ti2"
16
pián "pian2"
16
duó "duo2"
16
fú "fu2"
16
róu "rou2"
16
dié "die2"
16
zhǒng "zhong3"
16
jǔ "ju3"
16
chuài "chuai4"
16
cù "cu4"
16
yǒng "yong3"
16
táng "tang2"
16
tuǐ "tui3"
16
dùn "dun4"
17
diān "dian1"
17
tí "ti2"
17
jí "ji2"
17
liū "liu1"
17
lián "lian2"
17
qiāng "qiang1"
17
tà "ta4"
17
pán "pan2"
17
niè "nie4"
17
dǎo "dao3"
17
xī "xi1"
17
bì "bi4"
17
jiǎn "jian3"
17
niǎn "nian3"
18
zàn "zan4"
18
chōng "chong1"
18
bié "bie2"
18
chú "chu2"
18
cù "cu4"
18
bèng "beng4"
18
qiāng "qiang1"
18
tāng "tang1"
18
sù "su4"
18
zāo "zao1"
18
xǐ "xi3"
18
zōng "zong1"
18
zhí "zhi2"
18
pán "pan2"
18
liáo "liao2"
18
lù "lu4"
18
kuǐ "kui3"
18
jì "ji4"
18
dí "di2"
18
dài "dai4"
18
guàn "guan4"
19
dūn "dun1"
19
dǔn "dun3"
19
tà "ta4"
19
qiāo "qiao1"
19
jué "jue2"
19
jú "ju2"
19
liāo "liao1"
19
lìn "lin4"
19
xiān "xian1"
19
tà "ta4"
19
tuí "tui2"
19
qiāo "qiao1"
19
niǎn "nian3"
19
cuān "cuan1"
19
pǔ "pu3"
19
fán "fan2"
19
jué "jue2"
19
chú "chu2"
19
cù "cu4"
19
cèng "ceng4"
19
dūn "dun1"
19
dēng "deng1"
19
bō "bo1"
19
zhōng "zhong1"
19
cù "cu4"
20
bì "bi4"
20
bì "bi4"
20
zhú "zhu2"
20
zào "zao4"
20
qiào "qiao4"
20
jù "ju4"
21
jī "ji1"
21
niǎn "nian3"
21
yuè "yue4"
21
wǔ "wu3"
21
zhí "zhi2"
21
lìn "lin4"
21
chóu "chou2"
22
chú "chu2"
22
chán "chan2"
22
liè "lie4"
22
zhì "zhi4"
22
wèi "wei4"
22
xiān "xian1"
22
duàn "duan4"
22
lì "li4" luò "luo4"
23
lìn "lin4"
23
lóng "long2" lǒng "long3"
23
wèi "wei4"
23
sǎ "sa3" xiè "xie4"
23
zuān "zuan1"
24
xiè "xie4"
24
ráng "rang2"
24
lán "lan2"
24
jí "ji2"
25
qú "qu2"
25
tà "ta4"
25
niè "nie4"
25
cuān "cuan1"
26
xǐ "xi3"
26
zuān "zuan1"
26
lìn "lin4"
27
jué "jue2"
28
kuí "kui2"
查字典通》 ZiDianTong.Com
Copyright 版权所有 联系我们:ZiDianTong@hotmail.com