字典词典成语诗词近反义作文 英语百科 教育
手写输入
偏旁部首拼音查字
部首查字>> 部首为亻的所有汉字 (609 个) 读音为:单人旁儿(dānrénpángér) 单立人儿(dānlìrénér)
总笔划
汉字
拼音
总笔划
汉字
拼音
2
rén "ren2"
3
yì "yi4"
4
lè "le4"
4
zhǎng "zhang3"
4
pū "pu1" pú "pu2"
4
jǐn "jin3" jìn "jin4"
4
rén "ren2"
4
shí "shi2" shén "shen2"
4
dīng "ding1"
4
chóu "chou2" qiú "qiu2"
4
huà "hua4" huā "hua1"
4
bā "ba1"
4
fó "fo2"
5
jí "ji2"
5
gǎn "gan3" hàn "han4"
5
hóng "hong2"
5
chào "chao4"
5
rèn "ren4"
5
cháng "chang2"
5
yí "yi2"
5
bó "bo2"
5
tuō "tuo1" chà "cha4" duó "duo2"
5
rèn "ren4"
5
yì "yi4" gē "ge1"
5
mén "men2"
5
mù "mu4"
5
qiān "qian1"
5
shì "shi4"
5
zhàng "zhang4"
5
fù "fu4"
5
sā "sa1"
5
dài "dai4"
5
tā "ta1"
5
zī "zi1" zǐ "zi3" zǎi "zai3"
5
xiān "xian1"
6
zhòng "zhong4"
6
sì "si4" shì "shi4"
6
huǒ "huo3"
6
zhù "zhu4"
6
wǎ "wa3"
6
fá "fa2"
6
yá "ya2"
6
yǔ "yu3"
6
yōu "you1"
6
wǔ "wu3"
6
wěi "wei3"
6
chuán "chuan2" zhuàn "zhuan4"
6
fú "fu2"
6
jì "ji4" qí "qi2"
6
rèn "ren4" rén "ren2"
6
wǔ "wu3"
6
shāng "shang1"
6
xiū "xiu1" xù "xu4"
6
chāng "chang1"
6
yǎng "yang3" áng "ang2"
6
jiàn "jian4"
6
yī "yi1"
6
cāng "cang1" chen "chen5"
6
jià "jia4" jiè "jie4" jie "jie5"
6
fèn "fen4" bīn "bin1"
6
lún "lun2"
6
ài "ai4"
6
pǐ "pi3" pí "pi2"
6
wěi "wei3"
6
kàng "kang4"
6
fǎng "fang3"
6
pī "pi1"
6
qiàn "qian4"
6
qú "qu2"
6
xǐn "xin3"
6
tǎng "tang3"
6
pèi "pei4"
6
chào "chao4" miǎo "miao3"
6
chē "che1" jū "ju1"
6
cuì "cui4"
6
dǎn "dan3"
6
dī "di1"
6
diào "diao4"
6
dùn "dun4"
6
jìn "jin4"
6
qián "qian2"
6
fǎn "fan3"
6
fēng "feng1"
6
yǎo "yao3" fó "fo2"
6
fū "fu1"
6
wáng "wang2"
6
wò "wo4"
6
wěn "wen3"
6
xìn "xin4"
6
yú "yu2"
6
xùn "xun4"
6
yì "yi4"
6
yún "yun2"
6
chǐ "chi3"
6
zhōng "zhong1"
7
zhòu "zhou4"
7
zhēng "zheng1"
7
zhù "zhu4"
7
zhì "zhi4"
7
xù "xu4"
7
yǎng "yang3"
7
xiè "xie4"
7
xián "xian2" xuán "xuan2"
7
xiān "xian1"
7
hān "han1" gàn "gan4"
7
yǐ "yi3" chì "chi4"
7
nú "nu2" nǔ "nu3"
7
nǐ "ni3"
7
mài "mai4"
7
qū "qu1"
7
qū "qu1"
7
pī "pi1"
7
zhāo "zhao1" shào "shao4"
7
sì "si4"
7
shi "shi5"
7
zhù "zhu4"
7
fó "fo2" fú "fu2" bì "bi4" bó "bo2"
7
líng "ling2"
7
bāo "bao1"
7
zhàn "zhan4" diān "dian1"
7
bù "bu4"
7
pēng "peng1"
7
bǐ "bi3"
7
bì "bi4"
7
tóng "tong2"
7
bàn "ban4"
7
wèi "wei4"
7
bó "bo2" bǎi "bai3" bà "ba4"
7
yì "yi4" dié "die2"
7
gōu "gou1" kòu "kou4"
7
tuó "tuo2"
7
nǐ "ni3"
7
dī "di1"
7
zuò "zuo4"
7
tǐ "ti3" tī "ti1" bèn "ben4"
7
hé "he2" hē "he1" hè "he4"
7
yōng "yong1" yòng "yong4"
7
nìng "ning4"
7
yòu "you4"
7
gū "gu1" gù "gu4"
7
zuǒ "zuo3"
7
kǎ "ka3"
7
dàn "dan4"
7
shēn "shen1"
7
nǐ "ni3" nì "ni4"
7
sì "si4" cì "ci4"
7
diàn "dian4" tián "tian2"
7
qié "qie2" jiā "jia1" gā "ga1"
8
kǎn "kan3"
8
lǚ "lv3"
8
pèi "pei4"
8
cè "ce4" zè "ze4" zhāi "zhai1"
8
dòng "dong4" tóng "tong2" tǒng "tong3"
8
nóng "nong2"
8
tiāo "tiao1"
8
xiá "xia2"
8
zhēn "zhen1"
8
lì "li4"
8
yòu "you4"
8
kuǎ "kua3"
8
bǎi "bai3"
8
jiǎo "jiao3" yáo "yao2"
8
gōng "gong1" gòng "gong4"
8
ěr "er3" nài "nai4"
8
móu "mou2"
8
lǎo "lao3"
8
jí "ji2"
8
shǐ "shi3"
8
zhí "zhi2"
8
shì "shi4"
8
jiā "jia1"
8
qiáo "qiao2"
8
zhū "zhu1"
8
chǐ "chi3"
8
yáng "yang2"
8
jiǎo "jiao3"
8
kuài "kuai4"
8
yì "yi4"
8
bìng "bing4"
8
chà "cha4"
8
ān "an1"
8
yī "yi1"
8
chái "chai2"
8
sì "si4"
8
8
tǐng "ting3"
8
tuō "tuo1"
8
shēn "shen1"
8
rú "ru2"
8
quán "quan2"
8
mǐ "mi3"
8
lù "lu4"
8
nìng "ning4"
8
mǐng "ming3"
8
lái "lai2"
8
chì "chi4"
8
gé "ge2"
8
ér "er2"
8
cún "cun2"
8
dài "dai4"
8
cǐ "ci3"
8
cì "ci4"
8
gé "ge2"
8
gāi "gai1"
8
gōng "gong1"
8
guǐ "gui3"
8
hěn "hen3"
8
fǎ "fa3"
8
jǐn "jin3"
8
huí "hui2" huái "huai2"
8
huó "huo2"
8
xíng "xing2"
8
xiū "xiu1"
8
xiáng "xiang2"
8
xù "xu4"
8
xùn "xun4"
8
yí "yi2"
8
zhōu "zhou1"
9
zhi "zhi5"
9
zuò "zuo4"
9
yì "yi4"
9
yǔ "yu3"
9
xiāo "xiao1"
9
xiá "xia2"
9
xì "xi4"
9
xī "xi1"
9
wù "wu4"
9
hùn "hun4"
9
jìng "jing4"
9
fǔ "fu3"
9
fǔ "fu3"
9
guàng "guang4"
9
dì "di4"
9
shù "shu4" dōu "dou1"
9
chē "che1" jū "ju1"
9
zhèn "zhen4" zhēn "zhen1"
9
chěng "cheng3" tǐng "ting3"
9
lái "lai2"
9
liáng "liang2"
9
jiǒng "jiong3"
9
jú "ju2"
9
kù "ku4"
9
nán "nan2"
9
pěi "pei3"
9
lǚ "lv3"
9
qiàn "qian4"
9
sàn "san4"
9
tuǐ "tui3"
9
tuó "tuo2" tuì "tui4"
9
sī "si1"
9
shèn "shen4"
9
xú "xu2"
9
xìn "xin4" shēn "shen1"
9
bó "bo2"
9
qīn "qin1"
9
jiǎn "jian3"
9
sú "su2"
9
é "e2"
9
wǔ "wu3"
9
lì "li4"
9
fú "fu2"
9
chóu "chou2"
9
biàn "bian4" pián "pian2"
9
qiú "qiu2"
9
yǒng "yong3"
9
sì "si4" qí "qi2"
9
jùn "jun4"
9
yǎn "yan3"
9
liǎng "liang3" liǎ "lia3"
9
lì "li4"
9
xiū "xiu1"
9
lǐ "li3"
9
qiào "qiao4" xiào "xiao4"
9
bǎo "bao3"
9
yǔ "yu3"
9
cù "cu4"
9
hóu "hou2" hòu "hou4"
9
pīng "ping1"
10
tì "ti4"
10
jué "jue2" juè "jue4"
10
jù "ju4"
10
guān "guan1"
10
luǒ "luo3"
10
chàng "chang4" chāng "chang1"
10
tǎng "tang3" cháng "chang2"
10
hòu "hou4"
10
shū "shu1"
10
jù "ju4"
10
zhuō "zhuo1"
10
zhài "zhai4"
10
pái "pai2"
10
ǎn "an3"
10
yǐ "yi3"
10
jiè "jie4"
10
ruò "ruo4"
10
zhí "zhi2"
10
qiàn "qian4"
10
dǎo "dao3" dào "dao4"
10
fèng "feng4"
10
bǐ "bi3"
10
kōng "kong1" kǒng "kong3"
10
wō "wo1" wēi "wei1"
10
juàn "juan4"
10
bèi "bei4"
10
ní "ni2"
10
jiàn "jian4"
10
cǎi "cai3"
10
bìng "bing4"
10
biào "biao4"
10
bèn "ben4"
10
qīng "qing1"
10
fǔ "fu3"
10
bèi "bei4"
10
shū "shu1"
10
sōng "song1"
10
tiǎn "tian3"
10
wǎn "wan3"
10
suī "sui1"
10
shà "sha4"
10
qī "qi1"
10
nìng "ning4"
10
lún "lun2"
10
lèng "leng4"
10
mén "men2"
10
péng "peng2"
10
nǎi "nai3"
10
jù "ju4"
10
jiù "jiu4"
10
liàng "liang4" jìng "jing4"
10
lái "lai2"
10
liǎng "liang3" liǎ "lia3"
10
chě "che3"
10
chāng "chang1"
10
hǔ "hu3" chí "chi2"
10
chù "chu4" tì "ti4"
10
dōng "dong1"
10
tán "tan2" tǎn "tan3"
10
chuí "chui2"
10
cuì "cui4" zú "zu2"
10
gè "ge4" gě "ge3"
10
fǎng "fang3"
10
fèi "fei4"
10
jié "jie2"
10
hùn "hun4"
10
huò "huo4"
10
jiàn "jian4"
10
jiǎn "jian3"
10
wǔ "wu3"
10
xiào "xiao4"
10
xìng "xing4"
10
xīn "xin1"
10
yù "yu4"
10
yīng "ying1"
10
yà "ya4"
10
yáo "yao2"
10
yē "ye1"
10
zhī "zhi1"
10
zhí "zhi2"
10
zì "zi4"
10
zǒng "zong3"
10
zōng "zong1"
11
zhì "zhi4"
11
zhā "zha1"
11
zhàn "zhan4"
11
zhēn "zhen1"
11
yú "yu2"
11
zán "zan2" zá "za2" zǎ "za3"
11
yàn "yan4"
11
ān "an1"
11
xún "xun2"
11
xū "xu1"
11
yóu "you2"
11
yǐ "yi3"
11
yǎo "yao3"
11
xiè "xie4"
11
xiè "xie4"
11
wò "wo4"
11
wěi "wei3"
11
qián "qian2"
11
jí "ji2"
11
huáng "huang2"
11
jié "jie2"
11
fù "fu4"
11
fēng "feng1"
11
gu "gu5"
11
chǔn "chun3"
11
tǎng "tang3" dàng "dang4"
11
dì "di4"
11
wěi "wei3"
11
è "e4"
11
duān "duan1"
11
zhòng "zhong4" tóng "tong2"
11
chǒu "chou3" qiào "qiao4"
11
chēng "cheng1" chèn "chen4"
11
kǎn "kan3"
11
miǎn "mian3"
11
ruǎn "ruan3"
11
rǒng "rong3"
11
suō "suo1"
11
tí "ti2"
11
tōu "tou1"
11
sǒu "sou3"
11
shěng "sheng3"
11
bèi "bei4"
11
bèi "bei4"
11
piān "pian1"
11
tíng "ting2"
11
xié "xie2"
11
bī "bi1"
11
bǐng "bing3" bìng "bing4"
11
cāi "cai1" sī "si1"
11
chā "cha1"
11
cè "ce4" zè "ze4" zhāi "zhai1"
11
tōu "tou1"
11
kuǐ "kui3" guī "gui1"
11
zǒng "zong3"
11
fèn "fen4"
11
yǎn "yan3"
11
zuò "zuo4"
11
cháng "chang2"
11
ǒu "ou3"
11
jì "ji4" jié "jie2"
11
lǚ "lv3" lóu "lou2"
11
jiǎ "jia3" jià "jia4"
11
wēi "wei1"
12
bīn "bin1"
12
tǎng "tang3"
12
ào "ao4"
12
nuó "nuo2"
12
dǎi "dai3"
12
fù "fu4"
12
lì "li4"
12
bàng "bang4"
12
cāng "cang1" chen "chen5"
12
bìng "bing4"
12
bèi "bei4"
12
chǔ "chu3"
12
bèi "bei4"
12
sù "su4"
12
zhì "zhi4" sī "si1"
12
táng "tang2"
12
tà "ta4" tàn "tan4"
12
róng "rong2"
12
shān "shan1"
12
mà "ma4"
12
nù "nu4"
12
què "que4" jué "jue2"
12
liàn "lian4"
12
chù "chu4"
12
diān "dian1"
12
cī "ci1"
12
jiǎng "jiang3" gòu "gou4"
12
hào "hao4"
12
fá "fa2"
12
qiàn "qian4" jiān "jian1"
12
jié "jie2"
12
jiā "jia1"
12
xī "xi1" xì "xi4"
12
xiā "xia1"
12
xiào "xiao4"
12
yáo "yao2"
12
yǎng "yang3"
12
yùn "yun4"
12
zài "zai4"
12
yuàn "yuan4" yuán "yuan2"
13
yǔ "yu3"
13
zhāng "zhang1"
13
zhài "zhai4"
13
zǒng "zong3"
13
yān "yan1" yàn "yan4"
13
yíng "ying2"
13
jǐn "jin3" jìn "jin4"
13
hàn "han4"
13
guāng "guang1"
13
dì "di4"
13
dòng "dong4"
13
chuán "chuan2" zhuàn "zhuan4"
13
chuǎng "chuang3"
13
yōng "yong1"
13
lù "lu4"
13
tǎn "tan3" tàn "tan4"
13
lěi "lei3"
13
jìng "jing4"
13
màn "man4"
13
lǚ "lv3" lóu "lou2"
13
shāng "shang1"
13
qīng "qing1"
13
qī "qi1" còu "cou4"
13
xiè "xie4"
13
sǒng "song3"
13
péng "peng2"
13
piào "piao4" biāo "biao1"
13
zāo "zao1" cáo "cao2"
13
cān "can1" càn "can4"
13
shǎ "sha3"
13
chì "chi4"
13
xiàng "xiang4"
13
cuī "cui1"
14
xī "xi1"
14
liáo "liao2"
14
jiàn "jian4"
14
jǐng "jing3"
14
sù "su4"
14
sēng "seng1"
14
tóng "tong2" zhuàng "zhuang4"
14
bō "bo1"
14
pú "pu2"
14
jiù "jiu4"
14
jiāo "jiao1"
14
tuǐ "tui3" tuí "tui2"
14
qī "qi1"
14
shàn "shan4"
14
mǐn "min3"
14
jiǒng "jiong3"
14
yù "yu4" jú "ju2"
14
jùn "jun4"
14
láo "lao2"
14
lǐn "lin3"
14
chēng "cheng1" dēng "deng1"
14
chuǎn "chuan3"
14
chǎng "chang3"
14
zhàn "zhan4" zhuàn "zhuan4" chán "chan2"
14
dàn "dan4"
14
wěi "wei3"
14
è "e4" wù "wu4" wū "wu1"
14
zǔn "zun3"
14
gù "gu4"
14
fèn "fen4"
14
tiě "tie3" jiàn "jian4"
14
qiáo "qiao2"
14
jiǎo "jiao3" yáo "yao2"
14
jī "ji1"
14
huì "hui4"
14
yè "ye4"
14
xiān "xian1"
14
xiàn "xian4"
14
xiān "xian1"
14
xiàn "xian4"
14
zhuàn "zhuan4"
15
zhòu "zhou4"
15
zài "zai4"
15
yí "yi2"
15
yì "yi4"
15
jià "jia4" jie "jie5"
15
jiǎo "jiao3"
15
jiǎn "jian3"
15
jìn "jin4"
15
fēng "feng1"
15
dāng "dang1" dàng "dang4"
15
chán "chan2" tǎn "tan3" shàn "shan4"
15
chù "chu4"
15
kuài "kuai4"
15
méng "meng2"
15
nóng "nong2"
15
shǎ "sha3"
15
sài "sai4"
15
qiàn "qian4"
15
qiào "qiao4"
15
ài "ai4"
15
càn "can4"
15
dān "dan1" dàn "dan4"
15
pì "pi4"
15
xuān "xuan1"
15
jiāng "jiang1"
16
rú "ru2"
16
chái "chai2"
16
bīn "bin1" bìn "bin4"
16
nǐ "ni3" yì "yi4"
16
án "an2" àn "an4"
16
qióng "qiong2"
16
tái "tai2"
16
níng "ning2"
16
nǐ "ni3"
16
kuǎng "kuang3"
16
lán "lan2"
16
chóu "chou2"
16
háo "hao2"
16
jǐn "jin3"
16
wǔ "wu3"
17
wěi "wei3"
17
yōu "you1"
17
zǎn "zan3"
17
zhì "zhi4"
17
chǔ "chu3"
17
cháng "chang2"
17
yù "yu4"
17
liè "lie4"
17
qìng "qing4"
17
lǚ "lv3"
17
sì "si4"
17
bào "bao4"
17
biāo "biao1"
17
lěi "lei3"
18
shū "shu1"
18
téng "teng2"
18
lì "li4"
18
chèn "chen4"
19
chán "chan2" chàn "chan4"
19
lǒng "long3" lóng "long2" lòng "long4"
19
ráng "rang2" xiāng "xiang1"
20
huì "hui4" xié "xie2"
21
luó "luo2"
21
nuó "nuo2"
21
lì "li4"
21
zǎn "zan3"
21
yǎn "yan3"
22
tǎng "tang3"
23
léi "lei2"
24
nàng "nang4" nāng "nang1"
查字典通》 ZiDianTong.Com
Copyright 版权所有 联系我们:ZiDianTong@hotmail.com