字典词典成语诗词近反义作文 英语百科 教育
手写输入
偏旁部首拼音查字
部首查字>> 部首为衤的所有汉字 (225 个) 读音为:衣字旁儿(yīzìpángér)
总笔划
汉字
拼音
总笔划
汉字
拼音
5
yī "yi1"
7
bǔ "bu3"
8
chà "cha4"
8
shān "shan1"
8
chèn "chen4"
8
gǎn "gan3"
8
jié "jie2"
8
yì "yi4"
8
yú "yu2"
9
zhī "zhi1"
9
zhōng "zhong1"
9
zhòng "zhong4"
9
rì "ri4"
9
jūn "jun1"
9
zhǐ "zhi3"
9
rán "ran2"
9
rán "ran2"
9
jiè "jie4"
9
huī "hui1"
9
dǎn "dan3"
9
fēn "fen1"
9
fū "fu1"
9
nà "na4"
9
mèi "mei4"
9
ǎo "ao3"
9
rèn "ren4"
9
jīn "jin1"
10
pàn "pan4"
10
bì "bi4"
10
fú "fu2"
10
bó "bo2"
10
páo "pao2"
10
xiù "xiu4"
10
wà "wa4"
10
bèi "bei4" pī "pi1"
10
tǎn "tan3"
10
fù "fu4"
10
dī "di1"
10
zhé "zhe2"
10
hè "he4" kè "ke4"
10
gōu "gou1"
10
jù "ju4" jiē "jie1"
10
qū "qu1"
10
rán "ran2"
10
shào "shao4"
10
tuó "tuo2" tuō "tuo1"
10
yí "yi2" yì "yi4"
10
tuō "tuo1"
10
pà "pa4"
10
mi "mi5"
10
lǐng "ling3" líng "ling2"
10
nà "na4" jué "jue2"
10
yì "yi4"
10
xuàn "xuan4"
10
xué "xue2"
10
yào "yao4"
10
zhì "zhi4"
10
zhěn "zhen3"
10
zuò "zuo4"
11
zhū "zhu1"
11
yīn "yin1"
11
háng "hang2"
11
kǎ "ka3"
11
kù "ku4"
11
kūn "kun1"
11
rú "ru2"
11
xū "xu1"
11
rèn "ren4"
11
jié "jie2"
11
péng "peng2"
11
jiàn "jian4" zùn "zun4"
11
guī "gui1" guà "gua4"
11
chǐ "chi3" qǐ "qi3" duǒ "duo3" nuǒ "nuo3"
11
ér "er2"
11
dāng "dang1"
11
bó "bo2" mò "mo4"
11
kèn "ken4"
11
gē "ge1"
11
jiá "jia2" jié "jie2" qiā "qia1"
11
fú "fu2"
12
yù "yu4"
12
qún "qun2"
12
liǎn "lian3"
12
jiǎn "jian3"
12
kù "ku4"
12
chéng "cheng2" chěng "cheng3"
12
lián "lian2"
12
bǔ "bu3"
12
gé "ge2" jiē "jie1"
12
jiá "jia2"
12
juān "juan1"
12
shēn "shen1"
12
shù "shu4"
12
shuì "shui4"
12
kǔn "kun3"
12
lǐ "li3"
12
liú "liu2"
12
zhěn "zhen3"
13
líng "ling2"
13
liǎng "liang3"
13
yǐ "yi3"
13
kūn "kun1"
13
kèn "ken4"
13
táo "tao2"
13
qi "qi5"
13
yuān "yuan1" gǔn "gun3"
13
qí "qi2"
13
chān "chan1"
13
chǐ "chi3"
13
chóu "chou2" dāo "dao1"
13
chāng "chang1"
13
fēi "fei1"
13
xī "xi1" tì "ti4"
13
luǒ "luo3"
13
bì "bi4" pí "pi2"
13
jū "ju1"
13
biǎo "biao3"
13
guà "gua4"
13
zhǔ "zhu3"
13
duō "duo1"
13
yǎn "yan3" ān "an1"
14
biǎn "bian3"
14
bèi "bei4"
14
bǎo "bao3"
14
tùn "tun4"
14
dā "da1"
14
lǚ "lv3"
14
hè "he4"
14
duān "duan1"
14
dié "die2"
14
dān "dan1"
14
chóng "chong2"
14
suǒ "suo3"
14
huī "hui1"
14
fù "fu4"
14
fù "fu4"
14
tí "ti2"
14
tì "ti4"
14
yú "yu2"
14
tuàn "tuan4"
14
kūn "kun1"
14
yuàn "yuan4"
14
yuàn "yuan4"
14
xiè "xie4"
14
yùn "yun4"
14
yǎn "yan3"
15
yuán "yuan2"
15
kù "ku4"
15
nài "nai4"
15
lí "li2"
15
lián "lian2"
15
tā "ta1"
15
sǎng "sang3"
15
róng "rong2"
15
gōu "gou1"
15
jiè "jie4"
15
lán "lan2"
15
chǐ "chi3"
15
rù "ru4"
15
bì "bi4"
16
bié "bie2"
16
biǎo "biao3"
16
zhě "zhe3"
16
jiǒng "jiong3"
16
jì "ji4"
16
cáo "cao2"
16
sēn "sen1"
16
shī "shi1"
16
lǚ "lv3"
16
yì "yi4"
16
mǎn "man3"
16
xiàng "xiang4"
17
xiān "xian1"
17
xín "xin2"
17
zá "za2"
17
lán "lan2"
17
suì "sui4"
17
ráo "rao2"
17
dān "dan1"
17
cuì "cui4"
17
fú "fu2"
17
zhuàn "zhuan4"
17
jí "ji2"
17
jiǎn "jian3"
17
jiǎn "jian3"
17
fán "fan2"
17
bó "bo2"
17
ǎo "ao3"
17
qiǎng "qiang3"
18
jīn "jin1"
18
guì "gui4"
18
dāng "dang1"
18
shǔ "shu3"
18
cào "cao4"
18
chān "chan1"
18
liǎn "lian3"
18
tǎn "tan3"
18
nóng "nong2"
18
zé "ze2"
19
wà "wa4"
19
zhǐ "zhi3"
19
lán "lan2"
19
tɑ e
19
fú "fu2"
19
rú "ru2"
19
bì "bi4"
20
bǎi "bai3"
20
bó "bo2"
20
shǔ "shu3"
20
shì "shi4"
20
xié "xie2"
21
lǎi "lai3"
21
lóng "long2"
21
chèn "chen4"
22
dài "dai4"
22
jǔ "ju3"
22
lán "lan2"
22
xiān "xian1"
23
zhě "zhe3"
23
yì "yi4"
23
jiǎn "jian3"
24
zàn "zan4"
24
pàn "pan4"
24
shī "shi1"
25
lán "lan2"
查字典通》 ZiDianTong.Com
Copyright 版权所有 联系我们:ZiDianTong@hotmail.com