字典词典成语诗词近反义作文 英语百科 教育
手写输入
偏旁部首拼音查字
部首查字>> 部首为穴的所有汉字 (87 个)
总笔划
汉字
拼音
总笔划
汉字
拼音
5
xué "xue2"
6
wā "wa1"
7
jiū "jiu1"
7
qióng "qiong2"
8
kōng "kong1" kòng "kong4" kǒng "kong3"
8
qióng "qiong2"
8
xī "xi1"
8
yū "yu1" yǔ "yu3"
9
shēn "shen1"
9
yào "yao4"
9
biǎn "bian3"
9
chuān "chuan1"
9
qiè "qie4"
9
tū "tu1"
9
zhūn "zhun1"
9
jǐng "jing3"
9
láo "lao2"
10
zhú "zhu2" kū "ku1"
10
bìng "bing4"
10
diào "diao4"
10
qiào "qiao4"
10
zhǎi "zhai3"
10
yǎo "yao3"
10
báo "bao2"
10
yǎo "yao3"
10
wā "wa1"
11
wū "wu1"
11
yào "yao4"
11
yáo "yao2"
11
zhì "zhi4"
11
tiǎo "tiao3" yáo "yao2"
11
wā "wa1" guī "gui1"
11
jiào "jiao4" liáo "liao2" liù "liu4"
11
chéng "cheng2"
11
chuāng "chuang1"
12
kòu "kou4"
12
cuàn "cuan4"
12
wō "wo1"
12
chuāng "chuang1"
12
jiào "jiao4"
12
jiǒng "jiong3"
12
xiāo "xiao1"
13
huò "huo4"
13
wō "wo1"
13
sū "su1"
13
zhuó "zhuo2"
13
zhuo "zhuo5"
13
kū "ku1"
13
kē "ke1"
13
dòu "dou4"
13
kuī "kui1"
13
guān "guan1"
13
dàn "dan4"
14
yìn "yin4" xūn "xun1"
14
yú "yu2"
14
jù "ju4"
14
wā "wa1"
14
yà "ya4" yē "ye1"
15
tián "tian2" diān "dian1" yǎn "yan3"
15
tiǎo "tiao3"
15
yáo "yao2"
15
yǔ "yu3"
15
cháo "chao2"
15
yáo "yao2"
15
qióng "qiong2"
16
liào "liao4"
16
chāo "chao1" kē "ke1"
16
jù "ju4"
16
kuǎn "kuan3" cuàn "cuan4"
16
kuī "kui1"
16
chuāng "chuang1"
16
diào "diao4"
16
lóng "long2"
16
xī "xi1"
16
wù "wu4"
17
zào "zao4"
17
cuì "cui4"
17
kuǎn "kuan3" cuàn "cuan4"
17
chēng "cheng1" chèng "cheng4"
17
liáo "liao2"
18
qióng "qiong2"
18
qiào "qiao4"
18
cuàn "cuan4"
20
dòu "dou4"
20
zào "zao4"
22
qiè "qie4"
22
lǒng "long3"
查字典通》 ZiDianTong.Com
Copyright 版权所有 联系我们:ZiDianTong@hotmail.com