字典词典成语诗词近反义作文 英语百科 教育
手写输入
偏旁部首拼音查字
部首查字>> 部首为石的所有汉字 (325 个)
总笔划
汉字
拼音
总笔划
汉字
拼音
5
shí "shi2" dàn "dan4"
7
jī "ji1"
7
qì "qi4"
7
dìng "ding4"
8
zhé "zhe2"
8
è "e4"
8
gāng "gang1" qiāng "qiang1" kòng "kong4"
8
kū "ku1"
8
fán "fan2"
8
dàng "dang4"
8
gān "gan1"
8
mǎ "ma3"
8
xī "xi1"
8
kuàng "kuang4"
8
wù "wu4"
8
zǐ "zi3"
9
wǎ "wa3"
9
suì "sui4"
9
zhé "zhe2"
9
zhǐ "zhi3"
9
pī "pi1"
9
biān "bian1"
9
pīn "pin1" bīn "bin1" fēn "fen1"
9
qì "qi4" qiè "qie4"
9
yà "ya4"
9
zhuān "zhuan1"
9
yán "yan2" yàn "yan4"
9
dùn "dun4"
9
yàn "yan4"
9
fēng "feng1"
9
kǎn "kan3"
9
xū "xu1" huā "hua1"
9
shā "sha1"
9
chē "che1"
9
jin "jin5"
9
jué "jue2"
9
kāng "kang1"
9
jiè "jie4"
9
fū "fu1"
9
è "e4"
9
dān "dan1"
9
lì "li4"
9
mín "min2"
10
mò "mo4"
10
mǔ "mu3"
10
nǔ "nu3"
10
pīng "ping1"
10
pò "po4"
10
lè "le4"
10
kuàng "kuang4"
10
líng "ling2"
10
ě "e3"
10
kē "ke1" luǒ "luo3"
10
jū "ju1"
10
kēng "keng1"
10
shēn "shen1"
10
zhēn "zhen1"
10
pēng "peng1"
10
pò "po4"
10
lì "li4"
10
dǐ "di3"
10
tuó "tuo2"
10
fǎ "fa3"
10
lì "li4"
10
zá "za2"
10
ài "ai4"
10
chǔ "chu3"
10
pào "pao4"
10
bō "bo1"
10
zhǎ "zha3"
10
lì "li4" lā "la1" lá "la2"
10
fú "fu2" fèi "fei4"
10
tóng "tong2"
10
lóng "long2"
10
zhù "zhu4" zhǔ "zhu3"
10
yong "yong5"
10
yù "yu4"
10
tuó "tuo2"
11
wèi "wei4" ái "ai2" gài "gai4"
11
qing "qing5"
11
quán "quan2"
11
yán "yan2" yàn "yan4"
11
zhū "zhu1"
11
luò "luo4" gè "ge4"
11
náo "nao2"
11
xī "xi1"
11
zhài "zhai4"
11
ài "ai4"
11
ce o ke
11
chàn "chan4"
11
chēng "cheng1"
11
máng "mang2"
11
qiāo "qiao1"
11
shuò "shuo4" shí "shi2"
11
guī "gui1"
11
xíng "xing2"
11
dòng "dong4"
11
xiá "xia2"
11
kèn "ken4" xiàn "xian4" gǔn "gun3" yǐn "yin3"
11
kuāng "kuang1" guāng "guang1"
11
wěi "wei3" guì "gui4"
11
hóng "hong2"
11
è "e4"
11
lù "lu4"
11
lǎo "lao3"
11
qià "qia4"
11
qiáo "qiao2"
11
pēng "peng1" píng "ping2"
12
láng "lang2"
12
kǔn "kun3"
12
luò "luo4" lòng "long4"
12
lǔ "lu3"
12
yù "yu4"
12
hōng "hong1"
12
huā "hua1"
12
kēng "keng1"
12
què "que4" kè "ke4" kù "ku4"
12
xiāo "xiao1"
12
què "que4"
12
yìng "ying4"
12
chè "che4"
12
chē "che1"
12
zē xi
12
chěn "chen3"
12
mǎng "mang3" bàng "bang4"
12
wò "wo4"
12
jiǎn "jian3"
12
liú "liu2"
12
xiāo "xiao1"
12
yàn "yan4"
12
xiá "xia2"
12
yù "yu4"
12
shā "sha1"
12
yǒng "yong3" tóng "tong2"
13
sōng "song1"
13
tuó "tuo2"
13
wǔ "wu3"
13
què "que4" xī "xi1"
13
qìng "qing4"
13
yīng "ying1"
13
yān "yan1" yǎn "yan3"
13
yín "yin2"
13
zhuó "zhuo2"
13
suì "sui4"
13
lù "lu4" liù "liu4"
13
duì "dui4"
13
bèi "bei4"
13
pèng "peng4"
13
bēi "bei1"
13
bō "bo1"
13
péng "peng2"
13
chěn "chen3"
13
dìng "ding4"
13
ài "ai4"
13
diǎn "dian3"
13
diāo "diao1"
13
jūn "jun1"
13
kēng "keng1" kěng "keng3"
13
kōng "kong1"
13
hè "he4"
13
jiān "jian1" zhàn "zhan4"
13
náo "nao2" gāng "gang1"
13
zhuì "zhui4" chuí "chui2" duǒ "duo3"
13
zòng "zong4" cóng "cong2"
13
lún "lun2" lǔn "lun3" lùn "lun4"
13
lín "lin2"
13
nüè "nve4"
13
mín "min2"
13
qí "qi2"
13
qí "qi2"
14
qì "qi4"
14
nǎo "nao3"
14
kuǐ "kui3" wěi "wei3"
14
dàng "dang4"
14
tí "ti2" dī "di1"
14
dìng "ding4"
14
duàn "duan4"
14
duī "dui1"
14
dun "dun5"
14
é "e2"
14
fēng "feng1"
14
huá "hua2" kě "ke3" gū "gu1"
14
kè "ke4"
14
tàn "tan4"
14
jié "jie2" yà "ya4"
14
zhou "zhou5"
14
xuàn "xuan4"
14
dié "die2"
14
jiǎn "jian3"
14
zhēn "zhen1"
14
bì "bi4"
14
chá "cha2" chā "cha1"
14
cí "ci2"
14
cuō "cuo1"
14
dì "di4"
14
biǎn "bian3"
14
yán "yan2"
14
xiá "xia2"
14
ruǎn "ruan3"
14
shuò "shuo4" shí "shi2"
14
wěi "wei3" wèi "wei4"
14
tián "tian2"
15
tián "tian2"
15
sù "su4" xiè "xie4"
15
táng "tang2"
15
sī "si1" tí "ti2"
15
què "que4" qiāo "qiao1"
15
què "que4"
15
yáo "yao2"
15
yīn "yin1" yǐn "yin3"
15
yǔn "yun3"
15
gǔn "gun3"
15
bàng "bang4" páng "pang2"
15
pán "pan2"
15
wèi "wei4" ái "ai2" gài "gai4"
15
áo "ao2" qiāo "qiao1"
15
kē "ke1"
15
sǎng "sang3"
15
lěi "lei3"
15
zhé "zhe2"
15
niǎn "nian3"
15
gōng "gong1"
15
liú "liu2" liù "liu4"
15
lián "lian2" qiān "qian1"
15
mǎ "ma3"
15
zhuān "zhuan1"
15
pī "pi1"
15
xī "xi1"
15
xiá "xia2" qià "qia4" yà "ya4"
16
qì "qi4" zhú "zhu2"
16
qì "qi4"
16
qì "qi4"
16
biāo "biao1"
16
pēng "peng1" pèng "peng4"
16
liù "liu4"
16
lun "lun5"
16
lǔ "lu3"
16
lá "la2" lā "la1"
16
lěi "lei3" léi "lei2"
16
cuī "cui1"
16
kàn "kan4"
16
qú "qu2"
16
huáng "huang2"
16
qì "qi4"
16
mó "mo2" mò "mo4"
16
chěn "chen3"
16
chán "chan2"
16
chuǎng "chuang3"
16
chuò "chuo4"
16
qìng "qing4"
16
zhuān "zhuan1"
16
zōng "zong1"
17
zhuì "zhui4"
17
xì "xi4"
17
qiáo "qiao2"
17
jí "ji2" shé "she2"
17
shàn "shan4"
17
zēng "zeng1"
17
zhǎng "zhang3"
17
yù "yu4"
17
xi "xi5"
17
dūn "dun1"
17
dèng "deng4"
17
jiāo "jiao1"
17
pán "pan2" bō "bo1"
17
qiāo "qiao1"
17
lín "lin2"
17
jī "ji1"
17
jiàn "jian4"
17
jiàn "jian4"
17
jié "jie2"
17
dī "di1"
17
dìng "ding4"
17
diàn "dian4"
17
láo "lao2" luò "luo4"
17
lì "li4"
18
léi "lei2" lěi "lei3"
18
pī "pi1"
18
pī "pi1"
18
dàng "dang4"
18
jiǎn "jian3"
18
kè "ke4" huò "huo4"
18
què "que4" hú "hu2"
18
kē "ke1"
18
jiāng "jiang1"
18
méng "meng2"
18
hé "he2" qiāo "qiao1" qiào "qiao4"
18
bō "bo1"
18
cí "ci2"
18
chǔ "chu3"
18
yè "ye4"
18
yǐ "yi3"
18
yu "yu5"
18
yù "yu4"
18
zé "ze2"
19
yǎng "yang3"
19
ruǎn "ruan3"
19
ài "ai4"
19
cǎ "ca3"
19
jiān "jian1"
19
è "e4" qì "qi4"
19
pīn "pin1"
19
pào "pao4"
19
miè "mie4"
19
kuàng "kuang4"
19
lì "li4"
20
lì "li4"
20
léi "lei2" lěi "lei3" lèi "lei4"
20
lěi "lei3"
20
fán "fan2"
20
xián "xian2" xín "xin2"
20
zhì "zhi4"
21
yīng "ying1"
21
què "que4"
21
lì "li4"
21
mò "mo4"
21
pào "pao4"
21
bó "bo2"
22
lóng "long2"
22
lóng "long2"
22
jiān "jian1"
22
guàn "guan4"
22
shuāng "shuang1"
24
yán "yan2" yǎn "yan3"
24
cǎ "ca3"
查字典通》 ZiDianTong.Com
Copyright 版权所有 联系我们:ZiDianTong@hotmail.com