字典词典成语诗词近反义作文 英语百科 教育
手写输入
偏旁部首拼音查字
部首查字>> 部首为疒的所有汉字 (229 个) 读音为:病字旁儿(bìngzìpángér)
总笔划
汉字
拼音
总笔划
汉字
拼音
5
nè "ne4"
7
bǐ "bi3"
7
dīng "ding1"
7
liáo "liao2"
7
jiē "jie1"
7
nǎi "nai3"
8
gāng "gang1"
8
xià "xia4"
8
xū "xu1"
8
zhǒu "zhou3"
8
nüè "nve4" yào "yao4"
8
lì "li4" lài "lai4"
8
shàn "shan4"
8
yáng "yang2"
8
jiù "jiu4"
8
gē "ge1" yì "yi4"
9
chuāng "chuang1"
9
jiè "jie4"
9
bì "bi4"
9
fá "fa2" biǎn "bian3"
9
chèn "chen4"
9
cuì "cui4"
9
fēng "feng1"
9
yì "yi4"
9
lì "li4"
9
yóu "you2"
9
bā "ba1"
9
zòng "zong4"
9
yǎ "ya3" xiā "xia1"
9
jué "jue2" xuè "xue4"
9
qí "qi2"
10
shān "shan1" diàn "dian4"
10
niè "nie4"
10
gōu "gou1"
10
fèi "fei4" féi "fei2"
10
xuē "xue1"
10
zhī "zhi1"
10
zhǐ "zhi3"
10
jìng "jing4"
10
gān "gan1"
10
jū "ju1"
10
yōng "yong1"
10
zhèng "zheng4" zhēng "zheng1"
10
jiā "jia1"
10
bìng "bing4"
10
pí "pi2"
10
dǎn "dan3"
10
xuán "xuan2"
10
zhù "zhu4"
10
zhěn "zhen3"
10
téng "teng2"
10
zhà "zha4"
10
pào "pao4"
10
kē "ke1"
10
jí "ji2"
11
yǎng "yang3"
11
quán "quan2"
11
hén "hen2"
11
zhì "zhi4"
11
téng "teng2" chóng "chong2"
11
cī "ci1"
11
yí "yi2"
11
yǎ "ya3"
11
zhì "zhi4"
11
wěi "wei3" yòu "you4" yù "yu4"
11
huí "hui2"
11
jiē "jie1"
11
tān "tan1" shǐ "shi3"
11
tōng "tong1" tóng "tong2"
12
suān "suan1"
12
shòu "shou4"
12
pū "pu1" pù "pu4"
12
máng "mang2"
12
mèi "mei4"
12
jìng "jing4"
12
kē "ke1" ē "e1"
12
duó "duo2"
12
tū "tu1"
12
xiāo "xiao1"
12
xiāo "xiao1"
12
zhì "zhi4"
12
pǐ "pi3"
12
wù "wu4"
12
wù "wu4" hū "hu1"
12
láo "lao2"
12
tòng "tong4"
12
dòu "dou4"
12
shā "sha1"
12
huàn "huan4"
12
xián "xian2"
12
cuó "cuo2"
12
lì "li4"
13
wěi "wei3"
13
chī "chi1"
13
yǔ "yu3"
13
dàn "dan4" dān "dan1"
13
cù "cu4"
13
chì "chi4"
13
tiǎn "tian3" diàn "dian4"
13
duī "dui1"
13
yū "yu1"
13
cuì "cui4"
13
bēng "beng1" péng "peng2"
13
ān "an1" yè "ye4" è "e4"
13
bì "bi4"
13
tán "tan2"
13
gù "gu4"
13
bì "bi4"
13
zhú "zhu2"
13
fèi "fei4" féi "fei2"
13
yǎ "ya3"
13
tú "tu2"
13
zhàng "zhang4"
13
yì "yi4"
13
guǎn "guan3"
13
guō "guo1"
13
kù "ku4"
13
jì "ji4"
13
má "ma2"
13
mín "min2"
13
má "ma2" lìn "lin4"
13
shèn "shen4"
14
nüè "nve4" yào "yao4"
14
huàn "huan4"
14
huì "hui4" lěi "lei3"
14
fēng "feng1"
14
yīn "yin1"
14
yù "yu4"
14
wén "wen2"
14
zhǒng "zhong3"
14
là "la4"
14
sào "sao4"
14
dá "da2" da "da5"
14
wēn "wen1"
14
yì "yi4"
14
lòu "lou4"
14
jiǎ "jia3" xiá "xia2" xiā "xia1"
14
chén "chen2"
14
yáng "yang2"
14
zhì "zhi4" chì "chi4"
14
chài "chai4" cuó "cuo2"
14
shòu "shou4"
14
hóu "hou2"
15
liú "liu2"
15
biē "bie1" biě "bie3"
15
bān "ban1"
15
chuāng "chuang1"
15
diān "dian1" chēn "chen1"
15
jí "ji2"
15
mò "mo4"
15
tān "tan1"
15
chì "chi4"
15
xī "xi1"
15
yìn "yin4"
15
yì "yi4"
15
guān "guan1"
15
jué "jue2"
16
qín "qin2"
16
sè "se4"
16
shèn "shen4"
16
sòu "sou4"
16
lòu "lou4"
16
lòu "lou4"
16
yì "yi4"
16
zhàng "zhang4"
16
zòng "zong4"
16
lóng "long2"
16
yǐn "yin3"
16
huáng "huang2"
16
chōu "chou1"
16
qué "que2"
16
luǒ "luo3"
16
yǐng "ying3"
16
cù "cu4"
16
diào "diao4"
16
biāo "biao1"
16
zhài "zhai4"
16
zhàng "zhang4"
17
dàn "dan4" dān "dan1"
17
ái "ai2"
17
bān "ban1"
17
xián "xian2"
17
xián "xian2"
17
liú "liu2"
17
liáo "liao2"
17
qiáo "qiao2" jiào "jiao4"
17
láo "lao2"
17
lì "li4" lài "lai4"
17
fú "fu2"
17
fèi "fei4"
17
hè "he4"
18
guān "guan1"
18
guì "gui4" wēi "wei1"
18
lěi "lei3"
18
jiē "jie1"
18
shǔ "shu3"
18
nòng "nong4" nóng "nong2"
18
wēi "wei1"
18
yù "yu4"
18
yōng "yong1"
18
diàn "dian4"
18
pǐ "pi3"
18
lài "lai4"
18
dàn "dan4"
18
lǐn "lin3"
18
lǐn "lin3"
18
yì "yi4"
19
biē "bie1" biě "bie3"
19
chī "chi1"
19
xuǎn "xuan3"
19
yǎng "yang3"
19
jì "ji4"
20
mò "mo4"
20
zhēng "zheng1"
21
yǐn "yin3"
21
jī "ji1"
21
lì "li4"
21
lài "lai4"
21
huò "huo4"
21
diān "dian1"
22
yǐng "ying3"
22
xuǎn "xuan3"
23
yōng "yong1"
23
qú "qu2"
24
diān "dian1"
24
tān "tan1"
26
luǒ "luo3"
28
luán "luan2"
30
luán "luan2"
查字典通》 ZiDianTong.Com
Copyright 版权所有 联系我们:ZiDianTong@hotmail.com