字典词典成语诗词近反义作文 英语百科 教育
手写输入
偏旁部首拼音查字
部首查字>> 部首为力的所有汉字 (94 个)
总笔划
汉字
拼音
总笔划
汉字
拼音
2
lì "li4"
3
yà "ya4"
4
bàn "ban4"
4
quàn "quan4"
5
mài "mai4"
5
gōng "gong1"
5
jiā "jia1"
5
wù "wu4"
6
liè "lie4"
6
dòng "dong4"
6
jìn "jin4" jìng "jing4"
6
kēng "keng1"
6
xié "xie2" liè "lie4"
6
zhǐ "zhi3"
7
zhǔ "zhu3"
7
yì "yi4"
7
miǎo "miao3"
7
láo "lao2"
7
zhù "zhu4" chú "chu2"
7
jié "jie2"
7
lì "li4"
7
láo "lao2"
7
jìn "jin4" jìng "jing4"
7
qú "qu2"
7
nǔ "nu3"
7
shào "shao4"
8
hé "he2"
8
shì "shi4"
8
kuāng "kuang1"
8
láng "lang2"
8
liè "lie4"
8
kǒu "kou3"
8
juàn "juan4"
8
jié "jie2"
8
yáng "yang2"
8
móu "mou2"
8
wā "wa1"
8
xiào "xiao4"
9
yǒng "yong3"
9
mǐn "min3"
9
jìn "jin4" jìng "jing4"
9
chì "chi4"
9
gào "gao4"
9
kè "ke4"
9
kè "ke4"
9
miǎn "mian3"
9
xūn "xun1"
9
yǒng "yong3"
9
bó "bo2" bèi "bei4"
10
měng "meng3"
10
bù "bu4"
10
chì "chi4"
10
juàn "juan4" juān "juan1"
10
lù "lu4"
10
wù "wu4"
10
qíng "qing2"
11
miǎn "mian3"
11
yì "yi4"
11
xù "xu4"
11
kài "kai4"
11
dòng "dong4"
11
xù "xu4"
11
kān "kan1"
11
lè "le4" lēi "lei1"
12
mù "mu4"
12
láo "lao2"
12
wěng "weng3" yǎng "yang3"
12
xūn "xun1"
12
shèng "sheng4"
13
shì "shi4"
13
piāo "piao1"
13
quàn "quan4"
13
lù "lu4"
13
xiàng "xiang4"
13
jiǎo "jiao3" chāo "chao1"
13
jì "ji4"
13
qín "qin2"
14
jiàng "jiang4"
14
qiāo "qiao1"
14
tóng "tong2" dòng "dong4"
14
fān "fan1"
14
juān "juan1"
14
yì "yi4"
14
mài "mai4"
15
xūn "xun1"
15
dān "dan1"
15
jù "ju4"
15
xié "xie2"
16
lì "li4"
16
xūn "xun1"
17
lǜ "lv4"
17
chè "che4"
19
quàn "quan4"
19
ráng "rang2" xiāng "xiang1"
查字典通》 ZiDianTong.Com
Copyright 版权所有 联系我们:ZiDianTong@hotmail.com