字典词典成语诗词近反义作文 英语百科 教育
手写输入
偏旁部首拼音查字
部首查字>> 部首为禾的所有汉字 (182 个) 读音为:禾木旁儿(hémùpángér)
总笔划
汉字
拼音
总笔划
汉字
拼音
5
hé "he2"
7
sī "si1"
7
xiù "xiu4"
7
tū "tu1"
7
rén "ren2"
7
tū "tu1"
8
xiān "xian1"
8
yì "yi4" zhí "zhi2"
8
zǐ "zi3" zì "zi4"
8
gǎn "gan3"
8
bǐng "bing3"
8
nián "nian2"
9
qiū "qiu1"
9
fèn "fen4"
9
hào "hao4" mào "mao4"
9
jīng "jing1"
9
jù "ju4"
9
qiū "qiu1"
9
miǎo "miao3"
9
zhǒng "zhong3" zhòng "zhong4" chóng "chong2"
9
kē "ke1"
9
bǐ "bi3"
9
zǐ "zi3"
9
chá "cha2" ná "na2"
9
yù "yu4"
9
yún "yun2"
9
zhī "zhi1"
9
zhǐ "zhi3"
10
dī "di1"
10
yóu "you2"
10
zuó "zuo2"
10
bó "bo2"
10
bàn "ban4"
10
shú "shu2"
10
zhì "zhi4"
10
jī "ji1"
10
mì "mi4" bì "bi4"
10
chēng "cheng1" chèn "chen4" chèng "cheng4"
10
yāng "yang1"
10
chèng "cheng4"
10
mò "mo4"
10
zū "zu1"
10
qín "qin2"
10
huó "huo2" kuò "kuo4"
10
pī "pi1"
10
nián "nian2"
10
pī "pi1"
10
kù "ku4" kū "ku1"
10
lì "li4"
10
líng "ling2"
10
ní "ni2" nì "ni4"
11
nóng "nong2"
11
huó "huo2" kuò "kuo4"
11
dù "du4"
11
huō "huo1"
11
jiē "jie1"
11
huì "hui4"
11
lǚ "lv3"
11
yí "yi2"
11
zī "zi1"
11
yīn "yin1"
11
zhì "zhi4"
11
zhū "zhu1"
11
tóng "tong2"
11
rěn "ren3"
11
shì "shi4" zhì "zhi4"
12
tú "tu2" shǔ "shu3"
12
shuì "shui4"
12
tí "ti2"
12
xùn "xun4" zè "ze4"
12
xī "xi1"
12
shuì "shui4"
12
láng "lang2"
12
fù "fu4" pū "pu1"
12
shāo "shao1" shào "shao4"
12
chéng "cheng2"
12
fū "fu1"
12
gǎn "gan3"
12
gǎo "gao3"
12
jīng "jing1"
12
kǔn "kun3"
13
kǔn "kun3"
13
lù "lu4"
13
lüè "lve4"
13
lǔn "lun3"
13
péng "peng2"
13
jī "ji1" qí "qi2"
13
gū "gu1"
13
sū "su1"
13
kē "ke1"
13
chóu "chou2"
13
bàng "bang4"
13
bǐng "bing3"
13
zhì "zhi4"
13
rěn "ren3"
13
bài "bai4"
13
yà "ya4"
13
xiāng "xiang1"
13
zuì "zui4" zú "zu2" sū "su1"
13
zhùn "zhun4" zhǔn "zhun3"
13
zhī "zhi1"
13
yù "yu4"
13
zuó "zuo2"
14
zōng "zong1" zǒng "zong3"
14
róng "rong2"
14
yī "yi1"
14
xǔ "xu3" xū "xu1"
14
wěn "wen3"
14
biǎn "bian3"
14
pì "pi4" bì "bi4"
14
chēng "cheng1" chèn "chen4" chèng "cheng4"
14
zhǒng "zhong3" zhòng "zhong4"
14
dào "dao4"
14
fú "fu2"
14
jì "ji4"
14
jì "ji4"
14
jiē "jie1"
14
zī "zi1" jiū "jiu1"
14
nuò "nuo4"
14
xì "xi4" qiè "qie4"
15
xián "xian2" jiān "jian1" liàn "lian4"
15
gǎo "gao3"
15
gǔ "gu3"
15
gǎo "gao3"
15
jì "ji4"
15
jī "ji1" qǐ "qi3"
15
dào "dao4"
15
zhěn "zhen3"
15
xù "xu4"
15
rong "rong5"
15
suì "sui4"
15
yù "yu4"
15
zhì "zhi4"
16
yǐng "ying3"
16
sū "su1"
16
yì "yi4"
16
sè "se4"
16
jià "jia4"
16
mù "mu4"
16
cǎn "can3" shān "shan1" cēn "cen1"
16
huáng "huang2"
16
jī "ji1"
16
jì "ji4"
16
lù "lu4"
16
qiū "qiu1"
16
mén "men2" méi "mei2"
16
ke we o ke
16
kāng "kang1"
17
lǔ "lu3"
17
qiè "qie4"
17
pú "pu2"
17
jiāo "jiao1"
17
jǐ "ji3" jì "ji4"
17
zhuō "zhuo1" bó "bo2"
17
suì "sui4"
17
wěn "wen3"
17
zhì "zhi4"
17
tóng "tong2" zhǒng "zhong3"
17
suì "sui4"
17
xiāo "xiao1" rào "rao4"
17
zuō "zuo1"
18
yǔ "yu3"
18
ráng "rang2"
18
sè "se4"
18
huì "hui4"
18
huò "huo4"
18
nóng "nong2"
19
nuò "nuo4"
19
pīn "pin1"
19
kuàng "kuang4"
19
jì "ji4"
19
chēng "cheng1" chèn "chen4" chèng "cheng4"
19
wěn "wen3"
19
tuí "tui2"
20
sè "se4"
20
biāo "biao1" pāo "pao1"
20
lǚ "lv3"
21
qiū "qiu1"
22
zhuō "zhuo1" jué "jue2"
22
ráng "rang2"
24
cuán "cuan2" zàn "zan4"
24
lí "li2"
查字典通》 ZiDianTong.Com
Copyright 版权所有 联系我们:ZiDianTong@hotmail.com