字典词典成语诗词近反义作文 英语百科 教育
手写输入
偏旁部首拼音查字
部首查字>> 部首为心的所有汉字 (172 个)
总笔划
汉字
拼音
总笔划
汉字
拼音
4
xīn "xin1"
5
bì "bi4"
6
rén "ren2"
7
rén "ren2"
7
yīng "ying1" yìng "ying4"
7
jì "ji4"
7
rěn "ren3"
7
tè "te4" tuī "tui1"
7
zhì "zhi4"
7
tè "te4"
7
tǎn "tan3"
7
wàng "wang4"
8
sǒng "song3"
8
niàn "nian4"
8
cōng "cong1"
8
mǐn "min3" wěn "wen3" mín "min2"
8
zhōng "zhong1"
8
tài "tai4"
8
fèn "fen4"
8
hū "hu1"
8
wù "wu4"
8
xì "xi4"
8
yong "yong5"
9
yóu "you2"
9
tān "tan1"
9
shù "shu4"
9
xī "xi1" shù "shu4"
9
jí "ji2"
9
yuàn "yuan4"
9
zěn "zen3"
9
zǒng "zong3"
9
nù "nu4"
9
duì "dui4"
9
dài "dai4"
9
sī "si1" sāi "sai1"
9
cōng "cong1"
9
fū "fu1"
9
hù "hu4" gù "gu4"
10
hào "hao4"
10
dé "de2"
10
chǐ "chi3"
10
liàn "lian4"
10
huì "hui4"
10
ēn "en1"
10
è "e4" wù "wu4" ě "e3" wū "wu1"
10
kǒng "kong3"
10
huì "hui4"
10
jiá "jia2"
10
nǜ "nv4"
10
zī "zi1"
10
yàng "yang4"
10
nèn "nen4" nín "nin2"
10
kěn "ken3"
10
shù "shu4"
10
xī "xi1"
10
qiū "qiu1"
10
sī "si1"
11
yù "yu4" shū "shu1"
11
tì "ti4"
11
yī "yi1" yì "yi4"
11
yì "yi4" niàn "nian4"
11
zhé "zhe2"
11
xī "xi1"
11
yōu "you1"
11
nín "nin2"
11
xuán "xuan2"
11
yǒng "yong3"
11
què "que4"
11
huàn "huan4"
11
lí "li2"
11
cōng "cong1"
11
è "e4"
12
è "e4" wù "wu4" ě "e3" wū "wu1"
12
dé "de2"
12
dé "de2"
12
guàn "guan4"
12
hé "he2" hè "he4"
12
jì "ji4"
12
nì "ni4"
12
huì "hui4"
12
huò "huo4"
12
rě "re3"
12
bèi "bei4"
12
chéng "cheng2"
12
zhān "zhan1"
12
yǒng "yong3"
12
zǒng "zong3"
12
xī "xi1"
12
tì "ti4"
12
yuān "yuan1" wǎn "wan3"
12
suǒ "suo3" ruǐ "rui3"
13
qiān "qian1"
13
chóu "chou2"
13
xiǎng "xiang3"
13
yù "yu4"
13
yì "yi4"
13
cí "ci2"
13
gǎn "gan3"
13
yú "yu2"
13
mǐn "min3"
13
mào "mao4"
13
kè "ke4"
13
ài "ai4"
13
bèi "bei4"
13
chǔn "chun3"
14
gōng "gong1" gòng "gong4" hǒng "hong3"
14
hùn "hun4"
14
jù "ju4"
14
què "que4"
14
yuàn "yuan4"
14
tè "te4"
14
sù "su4" shuò "shuo4"
14
tài "tai4"
14
xùn "xun4"
14
yīn "yin1"
14
zhěng "zheng3"
14
yǒng "yong3"
15
yōu "you1"
15
yù "yu4"
15
zhí "zhi2" zhé "zhe2"
15
zhī "zhi1" zhì "zhi4"
15
yìn "yin4"
15
tòng "tong4"
15
sǒng "song3"
15
huì "hui4"
15
hān "han1"
15
wèi "wei4"
15
biē "bie1"
15
què "que4"
15
qī "qi1"
15
qì "qi4"
15
qìng "qing4"
15
mín "min2"
15
píng "ping2"
15
jiù "jiu4"
15
lǜ "lv4"
15
chōng "chong1"
15
chì "chi4"
15
dì "di4" chì "chi4"
16
bèi "bei4"
16
duì "dui4"
16
láo "lao2"
16
jǐng "jing3" jìng "jing4"
16
jué "jue2"
16
píng "ping2"
16
qióng "qiong2"
16
qì "qi4"
16
yìn "yin4"
16
yìn "yin4"
16
xǐ "xi3"
16
xiàn "xian4"
17
yīng "ying1" yìng "ying4"
17
mào "mao4"
17
mèn "men4"
17
qín "qin2"
17
pī "pi1"
17
kěn "ken3"
18
kuàng "kuang4"
18
guō "guo1"
18
mèn "men4"
18
chì "chi4"
18
duì "dui4"
18
yān "yan1"
19
fū "fu1"
19
chéng "cheng2"
20
xuán "xuan2"
22
yì "yi4"
23
nǎn "nan3"
23
liàn "lian4"
25
gàng "gang4" zhuàng "zhuang4"
25
gàng "gang4" zhuàng "zhuang4"
28
gàng "gang4" zhuàng "zhuang4"
查字典通》 ZiDianTong.Com
Copyright 版权所有 联系我们:ZiDianTong@hotmail.com