字典词典成语诗词近反义作文 英语百科 教育
手写输入
偏旁部首拼音查字
部首查字>> 部首为讠的所有汉字 (151 个) 读音为:言字旁儿(yánzìpángér)
总笔划
汉字
拼音
总笔划
汉字
拼音
2
yán "yan2"
4
jì "ji4"
4
fù "fu4"
4
jī "ji1"
4
dìng "ding4"
4
rèn "ren4"
5
qì "qi4"
5
shàn "shan4"
5
jì "ji4"
5
xùn "xun4"
5
ràng "rang4"
5
xùn "xun4"
5
jié "jie2"
5
tǎo "tao3"
5
hòng "hong4"
5
yì "yi4"
5
rèn "ren4"
5
tuō "tuo1"
6
xiōng "xiong1"
6
fǎng "fang3"
6
lùn "lun4" lún "lun2"
6
é "e2"
6
yà "ya4"
6
jù "ju4"
6
ōu "ou1"
6
huì "hui4"
6
jiǎng "jiang3"
6
shè "she4"
6
nè "ne4"
6
fěng "feng3"
6
jué "jue2"
6
xǔ "xu3" hǔ "hu3"
6
sòng "song4"
7
zhào "zhao4"
7
zhěn "zhen3"
7
zhà "zha4"
7
cí "ci2"
7
hē "he1"
7
sù "su4"
7
dǐ "di3"
7
zhōu "zhou1"
7
shí "shi2" zhì "zhi4"
7
zhèng "zheng4"
7
píng "ping2"
7
qū "qu1"
7
yì "yi4"
7
yí "yi2" dài "dai4"
7
gǔ "gu3"
7
zǔ "zu3"
7
bì "bi4"
7
xiòng "xiong4"
8
gāi "gai1"
8
yì "yi4"
8
lěi "lei3"
8
chéng "cheng2"
8
huī "hui1"
8
kuāng "kuang1"
8
shì "shi4"
8
jié "jie2" jí "ji2"
8
guà "gua4"
8
shī "shi1"
8
xún "xun2"
8
chà "cha4"
8
guǐ "gui3"
8
gòu "gou4"
8
zhèng "zheng4"
8
zhū "zhu1"
8
hùn "hun4"
8
xǔ "xu3"
8
shēn "shen1"
8
dàn "dan4"
8
huà "hua4"
8
xiáng "xiang2" yáng "yang2"
8
quán "quan2"
9
huì "hui4"
9
shuō "shuo1" shuì "shui4" yuè "yue4"
9
yòu "you4"
9
gào "gao4"
9
kuáng "kuang2"
9
yǔ "yu3" yù "yu4"
9
wù "wu4"
9
qiào "qiao4"
9
jiè "jie4"
9
wū "wu1"
9
ēi "ei1" éi "ei2" ěi "ei3" èi "ei4" xī "xi1"
9
sòng "song4"
9
zhōu "zhou1" chóu "chou2"
10
shěn "shen3"
10
zhūn "zhun1"
10
shuí "shui2"
10
shěn "shen3"
10
suì "sui4"
10
liàng "liang4"
10
zōu "zou1"
10
fěi "fei3"
10
zhuó "zhuo2"
10
nuò "nuo4"
10
kè "ke4"
10
zhū "zhu1"
10
qǐng "qing3"
10
dú "du2" dòu "dou4"
10
chǎn "chan3"
10
tiáo "tiao2" diào "diao4" zhōu "zhou1"
10
yì "yi4"
10
tán "tan2"
10
wěi "wei3"
10
yú "yu2"
11
yù "yu4"
11
dì "di4"
11
zī "zi1"
11
yàn "yan4"
11
ān "an1"
11
mí "mi2"
11
chán "chan2"
11
jiàn "jian4"
11
yè "ye4"
11
xuè "xue4"
11
è "e4"
11
wèi "wei4"
11
chén "chen2"
11
móu "mou2"
11
huǎng "huang3"
11
dié "die2"
11
xuān "xuan1"
11
piǎn "pian3"
11
xié "xie2"
11
xū "xu1"
12
yáo "yao2"
12
mó "mo2"
12
sù "su4"
12
dǎng "dang3"
12
mì "mi4"
12
xiè "xie4"
12
qiān "qian1"
12
shì "shi4"
12
bàng "bang4"
13
zhé "zhe2"
13
jiǎn "jian3"
13
miù "miu4"
13
mán "man2"
13
jǐn "jin3"
14
zèn "zen4"
14
jué "jue2"
14
tán "tan2"
14
lán "lan2"
14
pǔ "pu3"
14
qiáo "qiao2"
15
zhān "zhan1"
15
qiǎn "qian3"
15
yàn "yan4"
19
chèn "chen4"
查字典通》 ZiDianTong.Com
Copyright 版权所有 联系我们:ZiDianTong@hotmail.com