字典词典成语诗词近反义作文 英语百科 教育
手写输入
偏旁部首拼音查字
部首查字>> 部首为礻的所有汉字 (115 个) 读音为:示字旁儿(shìzìpángér) 示补儿(shìbǔér)
总笔划
汉字
拼音
总笔划
汉字
拼音
4
shì "shi4"
5
lǐ "li3"
6
qí "qi2"
7
shè "she4"
7
sì "si4"
7
mà "ma4"
7
tā "ta1"
7
yuè "yue4"
8
yī "yi1"
8
rèn "ren4"
8
xiè "xie4"
8
yāo "yao1"
8
qí "qi2"
8
zhǐ "zhi3"
8
xiān "xian1"
8
bēng "beng1" fāng "fang1"
8
zhǐ "zhi3" qí "qi2"
8
zhòng "zhong4"
8
duì "dui4"
9
fù "fu4"
9
qū "qu1"
9
fú "fu2"
9
hù "hu4"
9
zǔ "zu3"
9
zuò "zuo4"
9
mí "mi2"
9
zhī "zhi1"
9
shén "shen2"
9
zhù "zhu4"
9
cí "ci2"
9
tiáo "tiao2"
9
mèi "mei4"
9
mì "mi4" bì "bi4"
9
shí "shi2"
9
yòu "you4"
9
zhì "zhi4"
10
zhī "zhi1"
10
yǔ "yu3"
10
zhù "zhu4"
10
lǚ "lv3"
10
xiá "xia2"
10
xiáng "xiang2"
10
zhēn "zhen1"
10
tiāo "tiao1"
10
gào "gao4"
10
guǐ "gui3"
11
gào "gao4"
11
jìn "jin4"
11
kǔn "kun3"
11
shuì "shui4" lèi "lei4"
11
gāi "gai1"
11
dì "di4"
11
dǎo "dao3"
11
huò "huo4"
11
wú "wu2"
11
shèn "shen4"
12
líng "ling2"
12
lù "lu4"
12
táo "tao2"
12
zuì "zui4"
12
zhí "zhi2"
12
chán "chan2" shàn "shan4"
12
lù "lu4"
12
qí "qi2"
12
chǔ "chu3"
12
dǎo "dao3"
12
bì "bi4" pí "pi2"
12
gù "gu4"
12
guàn "guan4"
12
huò "huo4"
13
huī "hui1"
13
dì "di4"
13
xì "xi4"
13
fú "fu2"
13
bèi "bei4"
13
tí "ti2" zhǐ "zhi3"
13
zhēn "zhen1"
13
yǒu "you3" chǎo "chao3"
13
yuàn "yuan4"
13
yīn "yin1"
13
yī "yi1"
13
zī "zi1"
13
xú "xu2"
13
xiǎn "xian3"
13
méi "mei2"
13
sī "si1"
13
shāng "shang1" yáng "yang2"
14
mà "ma4"
14
tà "ta4"
14
táng "tang2"
14
sī "si1"
14
zhēn "zhen1"
14
zhuó "zhuo2"
14
fu "fu5"
14
gào "gao4"
14
jì "ji4"
15
sì "si4"
15
xuān "xuan1"
15
qí "qi2"
16
suì "sui4"
16
jī "ji1" jì "ji4"
16
shàn "shan4" chán "chan2"
16
dàn "dan4"
16
xǐ "xi3"
17
lǐ "li3"
17
guì "gui4"
17
nóng "nong2"
18
mí "mi2"
18
lì "li4"
18
dǎo "dao3"
21
ráng "rang2"
21
yuè "yue4"
22
tí "ti2"
23
zàn "zan4"
23
lèi "lei4"
查字典通》 ZiDianTong.Com
Copyright 版权所有 联系我们:ZiDianTong@hotmail.com