字典词典成语诗词近反义作文 英语百科 教育
手写输入
偏旁部首拼音查字
部首查字>> 部首为欠的所有汉字 (66 个)
总笔划
汉字
拼音
总笔划
汉字
拼音
4
qiàn "qian4"
6
cì "ci4"
6
huān "huan1"
7
yú "yu2"
8
ōu "ou1"
8
xīn "xin1"
8
qiān "qian1" xiān "xian1"
8
yù "yu4" yì "yi4"
9
xū "xu1"
9
chāo "chao1"
9
chù "chu4" qù "qu4" xì "xi4"
10
kài "kai4" ài "ai4"
10
xù "xu4"
10
yì "yi4" yīn "yin1"
10
qì "qi4"
10
hē "he1"
10
jué "jue2"
10
xì "xi4" kài "kai4"
10
láng "lang2"
11
kuài "kuai4"
11
kuǎn "kuan3"
11
shuò "shuo4" sòu "sou4"
11
yù "yu4"
11
èi "ei4" èi "ei4" ěi "ei3" èi "ei4" ǎi "ai3"
11
xī "xi1"
12
kuǎn "kuan3"
12
qī "qi1"
12
qī "qi1"
12
chǐ "chi3" chuài "chuai4"
12
xū "xu1" chuā "chua1"
12
kǎn "kan3" qiàn "qian4"
12
guā "gua1"
12
qīn "qin1"
13
yān "yan1" yīn "yin1"
13
kǎn "kan3" kè "ke4"
13
kuǎn "kuan3"
13
chuǎn "chuan3" chuán "chuan2"
13
xiē "xie1"
13
shà "sha4"
13
xīn "xin1"
13
yú "yu2"
14
qiàn "qian4"
14
gē "ge1"
14
yē "ye1"
14
xiāo "xiao1"
14
wū "wu1"
15
tì "ti4"
15
tàn "tan4"
15
xū "xu1"
15
ōu "ou1"
15
hū "hu1"
15
huān "huan1"
15
jìn "jin4" qūn "qun1"
16
shàn "shan4"
16
xǐ "xi3"
16
xī "xi1" shè "she4"
16
xū "xu1"
16
pēn "pen1"
17
xiào "xiao4"
17
chù "chu4"
17
yì "yi4"
17
liǎn "lian3" hān "han1"
17
yú "yu2"
18
è "e4"
19
chuò "chuo4"
21
huān "huan1"
查字典通》 ZiDianTong.Com
Copyright 版权所有 联系我们:ZiDianTong@hotmail.com