字典词典成语诗词近反义作文 英语百科 教育
手写输入
偏旁部首拼音查字
部首查字>> 部首为木的所有汉字 (1015 个) 读音为:木字旁儿(mùzìpángér)
总笔划
汉字
拼音
总笔划
汉字
拼音
4
mù "mu4"
4
pin "pin5"
5
shù "shu4" shú "shu2" zhú "zhu2"
5
zhá "zha2"
5
wèi "wei4"
5
mò "mo4"
5
běn "ben3"
5
shù "shu4" shú "shu2" zhú "zhu2"
6
zá "za2"
6
bā "ba1"
6
bǐ "bi3"
6
chéng "cheng2" chēng "cheng1"
6
cì "ci4"
6
dāo "dao1" tiáo "tiao2" mù "mu4"
6
duǒ "duo3"
6
qiú "qiu2" guǐ "gui3"
6
xiǔ "xiu3"
6
pǔ "pu3" pò "po4" pō "po1" piáo "piao2"
6
duǒ "duo3"
6
shā "sha1"
6
zhū "zhu1" shú "shu2"
6
quán "quan2"
6
jī "ji1"
6
rén "ren2"
6
ru "ru5"
6
jiū "jiu1"
6
lì "li4"
7
jiu "jiu5"
7
jié "jie2"
7
qiān "qian1"
7
máng "mang2"
7
máng "mang2"
7
mián "mian2"
7
tuō "tuo1" zhé "zhe2"
7
yí "yi2" lì "li4" lí "li2" duò "duo4" tuò "tuo4"
7
wàn "wan4"
7
yú "yu2" wū "wu1"
7
wū "wu1"
7
xún "xun2"
7
yì "yi4"
7
zǐ "zi3"
7
yáng "yang2"
7
xìng "xing4"
7
qǐ "qi3"
7
sháo "shao2" biāo "biao1"
7
lǐ "li3"
7
mà "ma4" mǎ "ma3"
7
chā "cha1" chà "cha4"
7
gàng "gang4" gāng "gang1"
7
lái "lai2"
7
shù "shu4"
7
wù "wu4"
7
zhàng "zhang4"
7
jí "ji2"
7
shān "shan1" shā "sha1"
7
cūn "cun1"
7
dù "du4"
7
gān "gan1" gǎn "gan3"
7
cái "cai2"
7
gōng "gong1"
7
gū "gu1" gài "gai4"
7
rèn "ren4" ér "er2"
7
fán "fan2"
7
dì "di4" duò "duo4"
7
chì "chi4"
7
tiáo "tiao2" tiāo "tiao1"
8
àng "ang4"
8
háng "hang2"
8
fāng "fang1" bìng "bing4"
8
pí "pi2"
8
pī "pi1" mì "mi4"
8
fèi "fei4" bèi "bei4"
8
niǔ "niu3" chǒu "chou3"
8
chǒu "chou3"
8
chūn "chun1"
8
dì "di4" duò "duo4"
8
fán "fan2"
8
ě "e3" è "e4"
8
shū "shu1" duì "dui4"
8
dōng "dong1"
8
dōu "dou1"
8
shì "shi4" fèi "fei4"
8
fén "fen2"
8
fú "fu2" fū "fu1"
8
zhī "zhi1" qí "qi2"
8
lì "li4"
8
miǎo "miao3"
8
bēi "bei1"
8
wǎng "wang3"
8
zǎo "zao3"
8
xiāo "xiao1"
8
gǎo "gao3"
8
guǒ "guo3"
8
guì "gui4" jǔ "ju3"
8
shū "shu1"
8
pá "pa2"
8
zhù "zhu4"
8
xī "xi1"
8
bǎn "ban3"
8
gòu "gou4"
8
jié "jie2"
8
zhěn "zhen3"
8
yǎo "yao3"
8
ruì "rui4"
8
fēng "feng1"
8
jiǎn "jian3"
8
chéng "cheng2"
8
chǔ "chu3"
8
lín "lin2"
8
méi "mei2"
8
qiāng "qiang1"
8
sōng "song1"
8
cōng "cong1" zōng "zong1"
8
huà "hua4"
8
yuán "yuan2" wán "wan2"
8
yùn "yun4"
8
zhào "zhao4"
8
yì "yi4"
8
yǎo "yao3" yāo "yao1"
8
yā "ya1"
8
wò "wo4" yuè "yue4"
8
xīn "xin1"
8
xín "xin2"
8
sì "si4" zhǐ "zhi3" xǐ "xi3"
8
sōng "song1"
8
sōng "song1"
8
shēng "sheng1"
8
máo "mao2"
8
nán "nan2"
8
zhān "zhan1"
8
lú "lu2"
8
xiān "xian1"
8
hù "hu4" dǐ "di3"
8
huà "hua4"
8
jī "ji1"
8
jìn "jin4"
9
jiù "jiu4"
9
lì "li4"
9
lā "la1"
9
hé "he2"
9
qióng "qiong2"
9
niè "nie4"
9
liǔ "liu3"
9
liǔ "liu3"
9
nán "nan2"
9
mò "mo4"
9
méi "mei2"
9
shì "shi4"
9
sháo "shao2" shào "shao4"
9
shēn "shen1"
9
sōng "song1"
9
sì "si4"
9
mào "mao4"
9
sāng "sang1"
9
sɑ ying
9
róng "rong2"
9
xiān "xian1" zhēn "zhen1"
9
yì "yi4" xiè "xie4"
9
xǐ "xi3"
9
yǎng "yang3" yàng "yang4" yāng "yang1" yīng "ying1"
9
yǎo "yao3"
9
yè "ye4"
9
yǒng "yong3"
9
zhōng "zhong1"
9
zǎo "zao3"
9
zhā "zha1" zǔ "zu3" zū "zu1"
9
zhù "zhu4"
9
lán "lan2"
9
kē "ke1"
9
bǎi "bai3" bó "bo2" bò "bo4"
9
zhī "zhi1"
9
tuò "tuo4"
9
zuò "zuo4" zhà "zha4"
9
yòu "you4" yóu "you2"
9
zhà "zha4" shān "shan1" shi "shi5" cè "ce4"
9
chá "cha2" zhā "zha1"
9
xiāo "xiao1"
9
zhǐ "zhi3"
9
xiá "xia2"
9
jiā "jia1"
9
níng "ning2"
9
tuó "tuo2" duò "duo4"
9
dǐ "di3"
9
lì "li4" yuè "yue4"
9
jǔ "ju3" gǒu "gou3"
9
liǔ "liu3"
9
shù "shu4"
9
chēng "cheng1"
9
kū "ku1"
9
zhè "zhe4"
9
jiù "jiu4"
9
gān "gan1"
9
dòng "dong4"
9
zhì "zhi4"
9
rǎn "ran3"
9
jià "jia4"
9
jiǎn "jian3"
9
qī "qi1"
9
mǒu "mou3"
9
róu "rou2"
9
bǐng "bing3"
9
zhàn "zhan4"
9
píng "ping2"
9
lú "lu2"
9
lóng "long2"
9
biāo "biao1"
9
nài "nai4"
9
fū "fu1" fǔ "fu3" fù "fu4"
9
fú "fu2"
9
gū "gu1"
9
guǎi "guai3"
9
guǎi "guai3"
9
yí "yi2" duò "duo4" lí "li2"
9
duò "duo4" zuó "zuo2" wù "wu4"
9
zhì "zhi4" dié "die2"
9
dài "dai4"
9
dàn "dan4"
9
sì "si4" tái "tai2"
9
cí "ci2"
9
nǐ "ni3" chì "chi4"
9
bù "bu4" pū "pu1"
9
shān "shan1"
9
chá "cha2" zhā "zha1"
9
bāo "bao1" fú "fu2"
9
bēi "bei1" pēi "pei1"
9
bā "ba1" fú "fu2" pèi "pei4" bó "bo2" biē "bie1"
9
āo "ao1" ào "ao4"
9
pán "pan2" bàn "ban4"
9
bǐ "bi3"
9
bì "bi4" bié "bie2"
9
líng "ling2"
9
zhù "zhu4"
9
shì "shi4"
10
hé "he2" hú "hu2"
10
luán "luan2"
10
jiǎng "jiang3"
10
juàn "juan4"
10
zhuāng "zhuang1"
10
bēn "ben1" bīng "bing1"
10
bìng "bing4"
10
bǎi "bai3"
10
chān "chan1" yán "yan2"
10
chēng "cheng1"
10
chóu "chou2"
10
sè "se4"
10
cì "ci4"
10
chuí "chui2"
10
duò "duo4"
10
ér "er2"
10
ěr "er3"
10
fá "fa2"
10
gǒng "gong3"
10
fú "fu2"
10
jié "jie2" jú "ju2"
10
guì "gui4"
10
bāng "bang1"
10
zhēn "zhen1"
10
yā "ya1"
10
guāng "guang1" guàng "guang4"
10
táo "tao2"
10
dàng "dang4"
10
huán "huan2"
10
zhì "zhi4"
10
kǎo "kao3"
10
lǎo "lao3"
10
sāng "sang1"
10
zāi "zai1"
10
chái "chai2"
10
zhuō "zhuo1"
10
jié "jie2"
10
àn "an4"
10
kuàng "kuang4"
10
ráo "rao2" náo "nao2"
10
wéi "wei2"
10
ān "an1"
10
tóng "tong2"
10
qī "qi1"
10
xǔ "xu3"
10
héng "heng2" háng "hang2"
10
tǐng "ting3" tìng "ting4"
10
qiáo "qiao2"
10
guā "gua1" tiǎn "tian3"
10
lì "li4"
10
gé "ge2"
10
zhū "zhu1"
10
qī "qi1" xī "xi1"
10
yàng "yang4"
10
xiào "xiao4" jiào "jiao4"
10
gēn "gen1"
10
huà "hua4"
10
shuān "shuan1"
10
guì "gui4" huì "hui4"
10
jiù "jiu4"
10
zī "zi1"
10
zuì "zui4"
10
zā "za1" zǎn "zan3"
10
zhān "zhan1"
10
zhàn "zhan4"
10
chén "chen2"
10
zhèn "zhen4"
10
yǒng "yong3"
10
yǒu "you3" yù "yu4"
10
yīn "yin1"
10
ying "ying5"
10
yè "ye4"
10
yí "yi2"
10
yì "yi4" xiè "xie4"
10
zhī "zhi1" yì "yi4"
10
xún "xun2"
10
xiáng "xiang2"
10
xuè "xue4"
10
kɑ sei
10
yí "yi2" tí "ti2"
10
tiáo "tiao2" tiāo "tiao1"
10
rú "ru2"
10
rěn "ren3"
10
rěn "ren3"
10
shì "shi4"
10
lǚ "lv3"
10
yú "yu2" móu "mou2"
10
nuó "nuo2"
10
qì "qi4" qiè "qie4"
10
xún "xun2"
10
jiàn "jian4" zùn "zun4"
10
kū "ku1"
10
lì "li4"
10
liè "lie4"
10
jié "jie2"
10
kān "kan1"
11
jūn "jun1"
11
xuān "xuan1" juān "juan1" xié "xie2"
11
jū "ju1"
11
jìng "jing4"
11
jìng "jing4"
11
lí "li2"
11
láng "lang2"
11
guā "gua1"
11
lái "lai2"
11
jiā "jia1"
11
jiǎn "jian3"
11
huā "hua1"
11
huàn "huan4"
11
jì "ji4"
11
jí "ji2" zhì "zhi4"
11
kuǎn "kuan3"
11
kǔn "kun3"
11
qiú "qiu2"
11
qǐn "qin3"
11
sì "si4" qǐ "qi3"
11
qī "qi1"
11
pēng "peng1"
11
liǔ "liu3"
11
lòng "long4"
11
lián "lian2" liǎn "lian3"
11
sōng "song1"
11
rèn "ren4" ér "er2"
11
shā "sha1"
11
ruí "rui2"
11
zhuō "zhuo1"
11
chóu "chou2" táo "tao2" dào "dao4"
11
sù "su4" yìn "yin4"
11
wǎn "wan3"
11
wěi "wei3"
11
tīng "ting1" yíng "ying2"
11
xiāo "xiao1"
11
xià "xia4"
11
xī "xi1"
11
wěn "wen3"
11
yǐng "ying3"
11
yǒu "you3"
11
zhī "zhi1"
11
zhì "zhi4"
11
zào "zao4"
11
zhuō "zhuo1"
11
zhuāng "zhuang1"
11
líng "ling2"
11
jiǎn "jian3"
11
tī "ti1"
11
méi "mei2"
11
zǐ "zi3"
11
fàn "fan4"
11
mèng "meng4"
11
gù "gu4"
11
jué "jue2"
11
suō "suo1"
11
tǒng "tong3"
11
xiè "xie4"
11
liáng "liang2"
11
gěng "geng3"
11
wú "wu2"
11
shāo "shao1" sào "sao4"
11
suō "suo1"
11
fú "fu2"
11
fēn "fen1"
11
fēng "feng1" fèng "feng4"
11
fó "fo2"
11
fēn "fen1"
11
gǎn "gan3"
11
hán "han2"
11
dòu "dou4"
11
dì "di4"
11
dí "di2"
11
chǔ "chu3"
11
chén "chen2" zhèn "zhen4"
11
tú "tu2" chá "cha2"
11
chén "chen2"
11
āo "ao1" yòu "you4"
11
bēi "bei1"
11
bèi "bei4"
11
bèn "ben4" fàn "fan4"
11
bīn "bin1" bīng "bing1"
11
bó "bo2"
11
bì "bi4"
11
shū "shu1"
11
lí "li2"
12
láng "lang2"
12
guǒ "guo3"
12
liáng "liang2"
12
bǐng "bing3"
12
bīn "bin1"
12
bēi "bei1"
12
pái "pai2" bèi "bei4" pèi "pei4"
12
bàng "bang4" pǒu "pou3" bèi "bei4" bēi "bei1"
12
chán "chan2"
12
cǎi "cai3"
12
zhàn "zhan4"
12
chēn "chen1" shēn "shen1"
12
chéng "cheng2"
12
chāng "chang1"
12
chéng "cheng2" shèng "sheng4"
12
chóu "chou2" zhòu "zhou4" diāo "diao1"
12
cōng "cong1" sōng "song1"
12
dé "de2" zhé "zhe2"
12
diǎn "dian3"
12
què "que4"
12
dào "dao4"
12
zú "zu2" cuì "cui4"
12
dòng "dong4"
12
dìng "ding4"
12
fán "fan2"
12
yā "ya1"
12
jùn "jun4"
12
guō "guo1" kuǎ "kua3"
12
guī "gui1"
12
guì "gui4"
12
gù "gu4"
12
gēng "geng1"
12
fú "fu2" sù "su4"
12
fu "fu5"
12
gāng "gang1"
12
fěi "fei3"
12
péng "peng2"
12
bàng "bang4"
12
yǐ "yi3" yī "yi1"
12
zhí "zhi2"
12
dú "du2"
12
jiāo "jiao1"
12
zhào "zhao4" zhuō "zhuo1"
12
chǔ "chu3"
12
léng "leng2" lēng "leng1" líng "ling2"
12
táng "tang2"
12
qiàn "qian4"
12
jí "ji2"
12
yē "ye1"
12
tuǒ "tuo3"
12
qí "qi2"
12
guān "guan1"
12
zōng "zong1"
12
jū "ju1"
12
luó "luo2"
12
kē "ke1"
12
gùn "gun4" hùn "hun4"
12
chuí "chui2"
12
fén "fen2"
12
sēn "sen1"
12
mián "mian2"
12
jiàn "jian4"
12
dì "di4" dài "dai4" tì "ti4"
12
zhuī "zhui1" chuí "chui2"
12
zhuō "zhuo1"
12
zhuó "zhuo2"
12
zī "zi1"
12
zōu "zou1"
12
zǎo "zao3"
12
zhī "zhi1"
12
yù "yu4"
12
yù "yu4"
12
yù "yu4"
12
yú "yu2"
12
yǎn "yan3" yàn "yan4"
12
yǎng "yang3" yàng "yang4" yīng "ying1"
12
yì "yi4"
12
yí "yi2"
12
xì "xi4"
12
wǎng "wang3"
12
wǎn "wan3"
12
ruò "ruo4"
12
shàn "shan4"
12
rěn "ren3" shěn "shen3"
12
zōu "zou1" sǒu "sou3"
12
sēn "sen1"
12
lí "li2"
12
lì "li4" liè "lie4"
12
lù "lu4"
12
mi eng
12
lún "lun2"
12
mēn "men1"
12
péng "peng2"
12
pèng "peng4"
12
ní "ni2" nǐ "ni3"
12
qì "qi4"
12
qí "qi2"
12
qǐ "qi3"
12
qī "qi1"
12
qiàn "qian4"
12
qín "qin2"
12
qíng "qing2"
12
quān "quan1" juàn "juan4" quán "quan2"
12
hūn "hun1"
12
jí "ji2"
12
háo "hao2"
12
kǔ "ku3" hù "hu4"
12
jiǎn "jian3"
12
lái "lai2"
12
qiāng "qiang1" kōng "kong1"
12
jiē "jie1" qiè "qie4"
12
jǔ "ju3"
12
jú "ju2"
12
quān "quan1" juàn "juan4"
13
jiè "jie4"
13
jiē "jie1"
13
jié "jie2"
13
kuí "kui2"
13
kuí "kui2"
13
là "la4"
13
lè "le4" yuè "yue4"
13
jiān "jian1"
13
jiǎ "jia3" jiā "jia1"
13
hú "hu2"
13
jiān "jian1" hán "han2"
13
hé "he2"
13
huáng "huang2"
13
wěi "wei3" huī "hui1"
13
huī "hui1"
13
bī "bi1" pi "pi5"
13
piān "pian1"
13
pián "pian2"
13
xí "xi2"
13
méi "mei2"
13
máo "mao2"
13
mù "mu4"
13
shén "shen2"
13
shǐ "shi3"
13
sī "si1"
13
róng "rong2"
13
róu "rou2" ròu "rou4"
13
quán "quan2"
13
tuǒ "tuo3"
13
tíng "ting2"
13
tíng "ting2"
13
tā "ta1"
13
tán "tan2"
13
wēi "wei1"
13
wēi "wei1"
13
wò "wo4"
13
wēn "wen1" yùn "yun4"
13
xiāng "xiang1"
13
xuàn "xuan4" yuán "yuan2"
13
xū "xu1"
13
yí "yi2"
13
yè "ye4"
13
yāo "yao1"
13
yáng "yang2"
13
yàn "yan4" yà "ya4"
13
yǎn "yan3"
13
yán "yan2"
13
yú "yu2"
13
yǔ "yu3"
13
yóu "you2" yǒu "you3"
13
zhēn "zhen1"
13
yuān "yuan1"
13
zōng "zong1"
13
yú "yu2"
13
chuí "chui2"
13
duàn "duan4"
13
gài "gai4"
13
chèn "chen4"
13
lǘ "lv2"
13
chá "cha2"
13
huái "huai2"
13
chǔ "chu3"
13
zhā "zha1" chá "cha2"
13
qiū "qiu1"
13
lǎn "lan3"
13
jǔ "ju3"
13
pǐn "pin3"
13
jí "ji2"
13
méi "mei2"
13
xuàn "xuan4"
13
lóu "lou2"
13
zhēn "zhen1" shèn "shen4"
13
liàn "lian4"
13
nán "nan2"
13
xiē "xie1"
13
còu "cou4" zòu "zou4"
13
yíng "ying2"
13
chūn "chun1"
13
fēng "feng1"
13
fù "fu4"
13
gài "gai4"
13
gù "gu4"
13
duǒ "duo3" chuán "chuan2"
13
dié "die2" yè "ye4"
13
dì "di4" dǐ "di3" shì "shi4"
13
sǒng "song3" cōng "cong1"
13
shǔn "shun3" dùn "dun4"
13
chūn "chun1"
13
chū "chu1"
13
bī "bi1"
13
běn "ben3"
13
kǎi "kai3" jiē "jie1"
13
chuán "chuan2"
13
jǔ "ju3"
14
gǎo "gao3"
14
shuò "shuo4"
14
sǔn "sun3"
14
cuī "cui1"
14
zhū "zhu1"
14
xù "xu4"
14
lí "li2" chī "chi1"
14
qiāng "qiang1"
14
chén "chen2"
14
fú "fu2" fù "fu4" bó "bo2"
14
zhǎn "zhan3" niǎn "nian3" zhèn "zhen4"
14
diān "dian1"
14
diān "dian1" zhěn "zhen3" zhēn "zhen1"
14
dǎo "dao3"
14
gǔ "gu3"
14
gé "ge2"
14
gòu "gou4"
14
guǒ "guo3"
14
gàn "gan4"
14
gàng "gang4"
14
gǎo "gao3"
14
zhēn "zhen1"
14
fěi "fei3"
14
mó "mo2" mú "mu2"
14
zhà "zha4"
14
bīn "bin1" bīng "bing1"
14
què "que4"
14
róng "rong2"
14
liú "liu2"
14
xiè "xie4"
14
tà "ta4"
14
jiàn "jian4" kǎn "kan3"
14
xiè "xie4"
14
gāo "gao1"
14
bǎng "bang3" bàng "bang4"
14
zǐ "zi3"
14
zhuō "zhuo1"
14
yuán "yuan2"
14
yuán "yuan2"
14
zhāi "zhai1"
14
zhī "zhi1"
14
zuì "zui4"
14
yì "yi4"
14
yàng "yang4"
14
yǎo "yao3"
14
yáo "yao2"
14
xiū "xiu1"
14
wēn "wen1"
14
xī "xi1"
14
táng "tang2"
14
tāo "tao1"
14
sù "su4"
14
sūn "sun1"
14
tiáo "tiao2"
14
tōng "tong1"
14
tuó "tuo2"
14
róng "rong2"
14
shā "sha1" xiè "xie4"
14
sāng "sang1"
14
sì "si4"
14
shí "shi2"
14
shèng "sheng4"
14
míng "ming2"
14
mì "mi4"
14
méi "mei2"
14
mà "ma4" mā "ma1"
14
lóng "long2"
14
qiǎn "qian3" lián "lian2" xiàn "xian4"
14
lián "lian2" liǎn "lian3"
14
pèng "peng4"
14
péng "peng2"
14
pán "pan2"
14
nuò "nuo4"
14
nòu "nou4"
14
qiáo "qiao2"
14
qián "qian2"
14
qī "qi1"
14
huàng "huang4"
14
huà "hua4"
14
jiǎ "jia3"
14
jià "jia4"
14
jiǎ "jia3"
14
jí "ji2"
14
jiàn "jian4" jìn "jin4"
14
láng "lang2"
14
jié "jie2"
14
kē "ke1"
15
kāng "kang1"
15
jiū "jiu1" liáo "liao2"
15
mán "man2"
15
lè "le4" yuè "yue4" yào "yao4" lào "lao4"
15
léi "lei2" lěi "lei3"
15
kē "ke1"
15
jiān "jian1"
15
jiǎng "jiang3"
15
ji "ji5"
15
huàn "huan4"
15
huà "hua4"
15
hù "hu4"
15
huì "hui4"
15
qiàn "qian4"
15
qíng "qing2"
15
niè "nie4"
15
liáng "liang2"
15
lóu "lou2"
15
lǔ "lu3"
15
màn "man4" wàn "wan4"
15
méng "meng2"
15
mì "mi4"
15
niǎo "niao3" mù "mu4"
15
shǎng "shang3"
15
sēn "sen1"
15
shā "sha1" xiè "xie4"
15
tuán "tuan2" shuàn "shuan4" quán "quan2"
15
quán "quan2"
15
sù "su4"
15
sù "su4"
15
xuě "xue3"
15
yàng "yang4"
15
yān "yan1"
15
yì "yi4"
15
róng "rong2" yōng "yong1"
15
zhè "zhe4"
15
zhā "zha1"
15
zé "ze2"
15
zhuā "zhua1"
15
zhù "zhu4"
15
zhāng "zhang1"
15
gǎn "gan3"
15
yīng "ying1"
15
fán "fan2"
15
xiàng "xiang4"
15
hú "hu2"
15
jǐn "jin3"
15
héng "heng2" hèng "heng4"
15
zhū "zhu1"
15
qì "qi4" sè "se4"
15
chū "chu1"
15
cáo "cao2"
15
qiáng "qiang2"
15
táng "tang2"
15
gāo "gao1"
15
gài "gai4"
15
jī "ji1" guī "gui1"
15
guì "gui4"
15
guī "gui1"
15
guī "gui1"
15
guàn "guan4"
15
dī "di1"
15
cuī "cui1" zhǐ "zhi3"
15
cōng "cong1" zōng "zong1"
15
cōng "cong1"
15
xí "xi2" dié "die2"
15
lù "lu4"
15
shū "shu1"
15
tuǒ "tuo3"
15
yǒu "you3" chǎo "chao3"
15
cháo "chao2" jiǎo "jiao3" chāo "chao1"
15
zhuāng "zhuang1"
15
biāo "biao1"
16
qiáo "qiao2"
16
yuán "yuan2"
16
chéng "cheng2"
16
cū "cu1" chu "chu5"
16
chūn "chun1"
16
tóng "tong2" chuáng "chuang2"
16
chēng "cheng1"
16
táng "tang2" chēng "cheng1"
16
zēng "zeng1" céng "ceng2"
16
zǐ "zi3"
16
fá "fa2" fèi "fei4"
16
èr "er4"
16
tuí "tui2" dūn "dun1"
16
dōu "dou1"
16
cóng "cong2"
16
tà "ta4"
16
diàn "dian4"
16
tán "tan2" diàn "dian4"
16
dào "dao4"
16
gū "gu1"
16
gāo "gao1"
16
fǎn "fan3"
16
fén "fen2" fèn "fen4" fèi "fei4"
16
yuè "yue4"
16
jué "jue2"
16
tuó "tuo2"
16
qíng "qing2"
16
jú "ju2"
16
chú "chu2"
16
lǔ "lu3"
16
xī "xi1"
16
zūn "zun1"
16
chéng "cheng2"
16
qín "qin2"
16
qiāo "qiao1"
16
zuī "zui1"
16
zuì "zui4"
16
yún "yun2"
16
zhēn "zhen1"
16
zhí "zhi2"
16
yǐn "yin3"
16
xún "xun2"
16
xi "xi5"
16
xī "xi1"
16
wú "wu2"
16
suì "sui4"
16
rǎn "ran3" yān "yan1"
16
zān "zan1"
16
ruǐ "rui3"
16
rùn "run4"
16
shù "shu4"
16
shùn "shun4"
16
sōng "song1"
16
shèng "sheng4"
16
shē "she1"
16
shàn "shan4"
16
mó "mo2"
16
liú "liu2"
16
liǔ "liu3"
16
lìn "lin4"
16
níng "ning2"
16
ráo "rao2" náo "nao2"
16
nuó "nuo2"
16
pǔ "pu3"
16
qióng "qiong2"
16
qián "qian2"
16
huì "hui4"
16
héng "heng2" hèng "heng4"
16
jī "ji1"
16
jǐ "ji3"
16
jí "ji2"
16
qiáo "qiao2"
16
xiàn "xian4"
16
zhǎn "zhan3" jiǎn "jian3"
16
xiàn "xian4"
16
guì "gui4"
16
lào "lao4"
16
liáo "liao2"
16
jing "jing5"
16
jué "jue2"
17
jū "ju1"
17
sù "su4" qiū "qiu1"
17
jiě "jie3"
17
kuí "kui2"
17
jiāng "jiang1"
17
jiǎn "jian3"
17
jì "ji4"
17
jiǎ "jia3"
17
huò "huo4"
17
huì "hui4"
17
huǐ "hui3"
17
qiáng "qiang2"
17
shū "shu1" qiāo "qiao1"
17
pǔ "pu3"
17
nóng "nong2"
17
lǐn "lin3"
17
lián "lian2" liǎn "lian3"
17
lì "li4"
17
shān "shan1"
17
zhái "zhai2" shì "shi4" tú "tu2"
17
xuán "xuan2"
17
yì "yi4"
17
yǐ "yi3"
17
zhì "zhi4"
17
zuì "zui4"
17
xí "xi2"
17
yán "yan2"
17
méng "meng2"
17
bò "bo4"
17
léi "lei2"
17
fēng "feng1"
17
gàn "gan4"
17
guì "gui4" huì "hui4"
17
dàng "dang4"
17
píng "ping2" bò "bo4"
17
chēng "cheng1"
17
chǔ "chu3"
17
tán "tan2"
17
lǐn "lin3"
17
biāo "biao1" biǎo "biao3"
18
bīn "bin1" bīng "bing1"
18
chú "chu2"
18
chóu "chou2" táo "tao2" dào "dao4"
18
chūn "chun1"
18
dèng "deng4"
18
guì "gui4"
18
huǎng "huang3" guǒ "guo3" gǔ "gu3"
18
gé "ge2"
18
gǎo "gao3"
18
chá "cha2"
18
zhuó "zhuo2" zhù "zhu4"
18
yī "yi1"
18
zhào "zhao4"
18
yín "yin2"
18
yǐn "yin3"
18
yǎn "yan3"
18
tái "tai2"
18
tuán "tuan2"
18
sà "sa4"
18
lì "li4"
18
nǐ "ni3" mí "mi2"
18
mì "mi4"
18
mián "mian2"
18
miè "mie4" mèi "mei4"
18
lǘ "lv2"
18
ōu "ou1"
18
nòu "nou4" ruǎn "ruan3" rú "ru2"
18
níng "ning2"
18
pó "po2"
18
qǐng "qing3"
18
qiān "qian1" lián "lian2"
18
qí "qi2"
18
qí "qi2"
18
jué "jue2" jì "ji4"
18
jì "ji4"
18
jī "ji1" jì "ji4"
18
jiàn "jian4" kǎn "kan3"
19
jiàng "jiang4"
19
huì "hui4"
19
lěi "lei3"
19
léi "lei2" lěi "lei3"
19
qiáo "qiao2"
19
qiān "qian1"
19
qing "qing5"
19
mián "mian2"
19
lì "li4" yuè "yue4"
19
lǔ "lu3"
19
sǒu "sou3"
19
yōu "you1"
19
yù "yu4"
19
zhū "zhu1"
19
zhū "zhu1"
19
zhì "zhi4"
19
yuán "yuan2"
19
gāo "gao1"
19
fèi "fei4"
19
cuán "cuan2"
19
dú "du2"
19
lǜ "lv4" chū "chu1"
19
chú "chu2"
20
chèn "chen4"
20
bó "bo2"
20
è "e4"
20
huái "huai2" guī "gui1"
20
gui "gui5"
20
yǐn "yin3"
20
yíng "ying2"
20
yán "yan2"
20
sū "su1"
20
xiǎn "xian3"
20
lú "lu2"
20
lì "li4"
20
xiāo "xiao1"
20
niè "nie4"
20
jǔ "ju3"
20
là "la4" lài "lai4"
21
lán "lan2"
21
jǔ "ju3"
21
jiu "jiu5"
21
jiān "jian1"
21
nóng "nong2"
21
líng "ling2"
21
lóng "long2"
21
xiāng "xiang1"
21
yīng "ying1"
21
yòu "you4" yóu "you2"
21
quán "quan2"
21
cáng "cang2"
21
chán "chan2" zhàn "zhan4"
22
cóng "cong2"
22
yù "yu4"
22
shè "she4"
22
shuāng "shuang1"
22
wéi "wei2" zuì "zui4"
22
qú "qu2"
23
luán "luan2"
23
lì "li4"
23
luó "luo2"
23
cuán "cuan2"
23
yán "yan2"
24
dǎng "dang3"
24
qú "qu2"
24
lán "lan2"
25
lǎn "lan3"
25
léi "lei2"
25
lǐ "li3"
25
yù "yu4"
25
zhú "zhu2"
25
bà "ba4"
26
náng "nang2"
28
líng "ling2"
28
guàn "guan4"
查字典通》 ZiDianTong.Com
Copyright 版权所有 联系我们:ZiDianTong@hotmail.com